Hotfrog Website Gebruiksvoorwaardentussen

Hotfrog Group (vennootschap onder Australisch recht)

en

de gebruiker van deze website ("U" of "Uw")


Welkom bij Hotfrog. De Hotfrog Website Gebruiksvoorwaarden zoals hieronder vermeld (Overeenkomst) tezamen met ons privacybeleid bepalen Uw gebruik van de Hotfrog website via www.hotfrog.nl (Hotfrog). Lees deze hele Overeenkomst goed door voor het gebruik van Hotfrog. Neem bij vragen contact op met Hotfrog Group voordat u akkoord gaat met de voorwaarden. Met het gebruik van Hotfrog erkent U en gaat U ermee akkoord dat U de gelegenheid heeft gehad om de Overeenkomst te lezen en te begrijpen en dat U ermee akkoord gaat hieraan gebonden te zijn. Mocht u er niet mee akkoord gaan dat u gebonden bent aan de Overeenkomst, dan dient U Hotfrog niet te gebruiken.

Hotfrog wordt gerund door Hotfrog Group Pty Limited (ABN 29 948 759 786) te Tower 2, Level 3, 475 Victoria Avenue, Chatswood NSW 2067, Australië (Hotfrog Group).

Hotfrog Group kan deze Overeenkomst van tijd tot tijd wijzigen en zet een bericht over aanpassingen op Hotfrog. U dient te controleren of de Overeenkomst aangepast is, aangezien deze veranderingen bindend voor U zijn als U Hotfrog blijft gebruiken nadat deze doorgevoerd zijn.


 1. 1. Gebruik van Hotfrog – algemene eisen

  1. 1.1 Hotfrog Group maakt Hotfrog beschikbaar voor U onder de voorwaarden van deze Overeenkomst.
  2. 1.2 U mag Hotfrog gebruiken volgens deze Overeenkomst, inclusief de licentie verstrekt in artikel 3.
  3. 1.3 Hotfrog Group neemt de juistheid van haar Databank erg serieus. Mocht U materiaal zien op Hotfrog dat:
   1. (a) inbreuk maakt op een wet, regel, norm of relevante industriecode;
   2. (b) de voorwaarden van deze Overeenkomst schendt; of
   3. (c) onjuist is,
   4. wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons melden via de Contact Hotfrog webpagina.
  4. 1.4 Hotfrog bevat content die gemaakt is door derden (d.w.z. niet door Hotfrog Group), informatie uit openbare bronnen en links naar andere websites (hierna worden deze content van derden en websites tezamen genoemd: Content van Derden). Behalve indien anders aangegeven, ondersteunen, sponsoren of keuren wij geen bedrijven goed die geprofileerd worden op Hotfrog. Ditzelfde geldt voor Content van Derden of de producten en diensten die aangeboden worden door bedrijven die geprofileerd worden op Hotfrog. Voor meer informatie over hoe Hotfrog Group informatie uit openbare online bronnen verkrijgt, zie www.catchbot.com.Wanneer Hotfrog links bevat naar Content van Derden worden deze U enkel ter informatie verstrekt. Hotfrog Group is niet verantwoordelijk voor deze Content van Derden of voor verlies dat of schade die voort kan vloeien uit Uw gebruik hiervan.
  5. 1.5 Geautomatiseerde toegang tot Hotfrog door of namens internetzoekmachines is toegestaan.
  6. 1.6 Onder voorbehoud van artikel 1.5, dient U niet:
   1. (a) Hotfrog te bezoeken anders dan via de normale Hotfrog web interface;
   2. (b) Hotfrog te bezoeken op geautomatiseerde wijze (inclusief, maar niet beperkt tot, via het gebruik van scripts of webcrawlers);
   3. (c) Hotfrog te gebruiken indien U eerder hiervan, van andere websites met het merk “Hotfrog” of die gerund worden door Hotfrog Group verbannen bent;
   4. (d) inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen of Hotfrog gebruiken om dit te doen;
   5. (e) U uit te geven voor een relatie van een persoon of organisatie, dit valselijk te stellen of een misleidende voorstelling hiervan te geven;
   6. (f) Hotfrog of informatie van Hotfrog te gebruiken voor enquêtes, wedstrijden, piramidespelen, kettingbrieven, junk mail, spam of soortgelijke activiteiten;
   7. (g) een toepasselijke wet, regel, norm of relevante industriecode te schenden (of Hotfrog Group dit laten doen);
   8. (h) een deel van, gebruik van, toegang tot of gegevens die geen deel uitmaken van Uw Bedrijfsprofiel op Hotfrog te (weder)verkopen, verveelvoudigen, kopiëren, verhandelen of te exploiteren voor een commercieel doel; of
   9. (i) een dienst te leveren via Hotfrog.
  7. 1.7 Onder voorbehoud van artikel 1.6 mag het Bedrijfsprofiel voor Uw eigen bedrijf, en is dit ervoor bedoeld om, commerciële activiteiten genereren voor Uw bedrijf buiten Hotfrog. Deze Overeenkomst regelt of bepaalt niet hoe Uw bedrijf gevoerd wordt buiten Hotfrog.
  8. 1.8 Hotfrog Group kan, maar is niet verplicht tot, het toetsen van Uw Content. U erkent en gaat ermee akkoord dat Hotfrog Group de volledige redactionele controle heeft over Hotfrog en dat Hotfrog Group, naar eigen goeddunken en zonder bericht aan U:
   1. (a) te allen tijde materiaal op Hotfrog of in de Database kan afkeuren, verwijderen, weghalen of wijzigen, inclusief (maar niet beperkt tot) materiaal in een Bedrijfsprofiel;
   2. (b) te allen tijde Content kan afkeuren, weigeren, verwijderen, weghalen of wijzigen;
   3. (c) Content en/of een Bedrijfsprofiel zo kan plaatsen als zij geschikt acht; en
   4. (d) andere voorwaarden kan stellen om ervoor te zorgen dat de commerciële aard van Content duidelijk is.
  9. 1.9 Hotfrog is tijdelijk beschikbaar. Hotfrog Group behoudt zich te allen tijde het recht voor om Hotfrog of een deel van Hotfrog (tijdelijk of permanent) aan te passen, stop te zetten of onbruikbaar te maken. Hotfrog Group mag ook de toegang tot bepaalde onderdelen van Hotfrog beperken tot geregistreerde gebruikers.
  10. 1.10 Hotfrog Group kan deze Overeenkomst beëindigen, Uw Bedrijfsprofiel verwijderen en/of U toegang weigeren tot Hotfrog bij schending van deze Overeenkomst of voor een andere reden die Hotfrog Group, naar eigen goeddunken, geschikt acht.
  11. 1.11 U erkent en gaat ermee akkoord dat bepaalde Bedrijfsprofielen op Hotfrog betaald zijn door een bedrijf en daarom getoond worden vóór de gratis Bedrijfsprofielen in de betreffende zoekresultaten.
  12. 1.12 U dient niet (en dient niet te pogen om) ongeautoriseerde toegang te krijgen of dit toe te staan, de normale werking te verstoren van, de beveiliging, homepage of ander feature te omzeilen van of een link naar of de beveiligingsmaatregelen van een bepaald deel van Hotfrog te verbreken, inclusief elk systeem of apparatuur waarop Hotfrog werkt of databases die verbonden zijn met Hotfrog. U dient niet met opzet virussen, trojans, wormen, of logic bombs te introduceren of ander materiaal dat kwaadaardig of in technisch opzicht schadelijk is of kan zijn. Hotfrog Group zal elke schending van deze Overeenkomst (inclusief, maar niet beperkt tot, artikel 1.12) melden bij de betreffende handhavingsautoriteiten.
  13. 1.13 Bij schending van deze Overeenkomst door U eindigt Uw recht om Hotfrog te gebruiken onmiddellijk.
  14. 2. Bedrijfsprofielen

   1. 2.1 U mag Hotfrog gebruiken om een Bedrijfsprofiel toe te voegen, te wijzigen en/of te updaten, enkel onder de voorwaarden van deze Overeenkomst. Hotfrog Group is niet verantwoordelijk of aansprakelijk tegenover U of derden voor de content of correctheid van materiaal dat door U of een andere Hotfrog-gebruiker geplaatst wordt.
   2. 2.2 Alle Content dient:
    1. (a) volledig, up-to-date en correct te zijn;
    2. (b) geleverd te worden op de manier en in het format zoals bepaald door Hotfrog of zoals anderszins voorgeschreven door Hotfrog Group;
    3. (c) niet van dien aard te zijn dat deze Hotfrog of Hotfrog Group in diskrediet brengt; en
    4. (d) te voldoen aan alle wetten, regels, normen en relevante industriecodes. 2.3 U dient niet:
   3. 2.3 U dient niet:
    1. (a) Hotfrog te gebruiken voor het plaatsen van Content voor een bedrijf dat niet in Nederland gevestigd is;/li>
    2. (b) Hotfrog te gebruiken voor het toevoegen of wijzigen van een Bedrijfsprofiel als U niet de uitdrukkelijke toestemming van dat bedrijf hebt om dit te doen;
    3. (c) Toegankelijke Content te uploaden, plaatsen, overbrengen, publiceren of anderszins beschikbaar te maken waarvan U niet - onder wat voor wet, regel of gedragsregel dan ook of onder contractuele of andere juridische relaties - het recht hebt om dit beschikbaar te maken;
    4. (d) valse, misleidende, ongepaste, grove, lasterlijke, beledigende, dreigende, obscene, onfatsoenlijke of ongeoorloofde Toegankelijke Content te uploaden, plaatsen, overbrengen, publiceren of anderszins beschikbaar te maken;
    5. (e) inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Hotfrog Group of anderen; of
    6. (f) toepasselijke wetten te schenden inclusief, maar niet beperkt tot, wetten die het adverteren voor een beroep inperken.
   4. 2.4 Mocht informatie in het Bedrijfsprofiel van Uw bedrijf wijzigen, verouderd raken of niet langer voldoen aan deze Overeenkomst, dan dient U:
    1. (a) Uw Bedrijfsprofiel onmiddellijk zo te wijzigen dat het aan deze Overeenkomst voldoet; en/of
    2. (b) Hotfrog Group onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen.
   5. 2.5 U erkent en gaat ermee akkoord dat door het plaatsen van Content op Hotfrog U erin toestemt dat er contact met U opgenomen wordt (steeds) via de contactgegevens in deze Content, inclusief (maar niet beperkt tot) waar dit contact het ontvangen van informatie over producten of diensten waarvan wij denken dat deze interessant kunnen zijn voor U van Hotfrog Group of derden gemachtigd door Hotfrog Group betreft.
   6. 2.6 U mag naar Hotfrog linken, mits U dit doet op een manier die eerlijk en wettig is en niet Hotfrog Group’s reputatie schaadt of hiervan profiteert. U dient geen link te leggen op een manier die een vorm van verband, goedkeuring of ondersteuning suggereert aan de kant van Hotfrog Group die niet bestaat. U dient niet te linken vanaf een website waar U niet de eigenaar van bent.
  15. 3. Intellectuele Eigendomsrechten

   1. 3.1 Hotfrog en de Database zijn eigendom van en worden gerund door Hotfrog Group. U erkent en gaat ermee akkoord dat alle intellectuele eigendomsrechten begrepen in of met betrekking tot Hotfrog en de Database toebehoren aan Hotfrog Group of onze licentiegevers, en dat niets uit deze Overeenkomst een overdracht vormt van intellectuele eigendomsrechten aan U.
   2. 3.2 U mag content downloaden en bekijken en/of een kopie van materiaal van Hotfrog enkel voor eigen gebruik printen, mits U niet:
    1. (a) de content verandert op welke manier dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, aanduidingen van auteursrecht);
    2. (b) de content openbaar maakt; of
    3. (c) de content gebruikt op een manier of voor een doel dat verboden is door deze Overeenkomst.
   3. 3.3 U dient niets te doen wat inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Hotfrog Group of de uitoefening hiervan anderszins hindert. Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Overeenkomst of bij wet, mag U geen content uit Hotfrog overnemen zonder onze schriftelijke toestemming en, indien vereist, betaling van een bepaald tarief. Verzoeken voor het verveelvoudigen van content kunnen ingediend worden via de Contact Hotfrog webpagina.
   4. 3.4 Wij kunnen alle Content aan het publiek openbaar maken en communiceren. Door het plaatsen van Content op Hotfrog geeft U ons een eeuwigdurende, royalty-vrije, niet-exclusieve, onherroepelijke, wereldwijde en overdraagbare licentie om:
    1. (a) de Content over te nemen, te wijzigen, toe te voegen aan, te gebruiken, te kopiëren, te publiceren, te communiceren en aan te passen voor welk doel dan ook en op welke manier dan ook overal ter wereld, inclusief (maar niet beperkt tot) op Hotfrog en als onderdeel van de Database; en og
    2. (b) ieder ander toe te staan om die dingen te doen zoals vermeld in paragraaf(a), (tezamen de Licentie)..
   5. 3.5 Voor zover mogelijk doet U hieHotfrog Groupj absoluut en onherroepelijk afstand van, en zult U ervoor zorgen dat alle anderen afstand doen van, alle niet-overdraagbare morele en persoonlijkheidsrechten onder artikel 25 Auteurswet met betrekking tot alle Content. U garandeert dat U nooit deze rechten tegenover Hotfrog Group of de rechtsopvolgers van Hotfrog Group zult handhaven. Voor dit artikel 3.5 mag afstand worden gedaan van een moreel of persoonlijkheidsrecht door het toestaan van elk handelen of nalaten dat anderszins een inbreuk zou vormen op dat morele of persoonlijkheidsrecht.
   6. 3.6 Voor alle zekerheid erkent U en gaat U ermee akkoord dat:
    1. (a) de Licentie ons onder andere het recht geeft:
     1. (i) de Content beschikbaar te maken voor andere bedrijven, organisaties of individuen waarmee wij een relatie hebben voor de levering van diensten en om deze Content te gebruiken voor de levering van deze diensten; en
     2. (ii) de Content beschikbaar te maken voor het publiek via websites of als onderdeel van diensten of producten onder welk rechtsgebied dan ook;
    2. (b) wij Hotfrog-gebruikers toestaan om Content die U geplaatst heeft te doorzoeken; en
    3. (c) U alles doet wat nodig is (inclusief, maar niet beperkt tot, op verzoek, het uitvoeren van documenten en overeenkomsten) om Hotfrog Group het volledige genot te geven van de licenties (inclusief de Licentie), verklaringen van afstand en toestemmingen zoals vermeld in dit artikel 3.
   7. 3.7 De Licentie blijft voortbestaan na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst (waar dit dan ook uit voortvloeit).
   8. 3.8 Uw gebruik van de Content van Derden (inclusief, maar niet beperkt tot, websites van derden die linken naar Hotfrog) kan vallen onder de algemene gebruiksvoorwaarden van derden, waarover wij geen zeggenschap of verantwoordelijkheid hebben. Niets uit deze Overeenkomst (of anderszins op Hotfrog) vorm een licentie of recht voor U om deze content te gebruiken.
   9. 4. Privacy

    1. 4.1 Alle persoonsgegevens die Hotfrog Group verzamelt worden behandeld overeenkomstig het Hotfrog Privacybeleid..Met het gebruik van Hotfrog erkent U deze verwerking en garandeert U dat alle door U geleverde informatie correct is.
    2. 4.2 U dient te ervoor te zorgen dat alle relevante toestemmingen van derden, indien vereist, voor het gebruik van verzamelde persoonsgegevens (inclusief, maar niet beperkt tot, persoonsgegevens inbegrepen in Content) overeenkomstig het Hotfrog Privacybeleid zijn. Mocht U persoonsgegevens over iemand in Content voegen of persoonsgegevens van een ander delen met Hotfrog Group, dan dient U:
     1. (a) deze persoon een kopie van het Hotfrog Privacybeleid te verstrekken voordat U ons deze persoonsgegevens verstrekt en ervoor te zorgen dat deze persoon behoorlijk geïnformeerd wordt over de verwerking van zijn persoonsgegevens; en
     2. (b) indien mogelijk, deze persoon zijn persoonsgegevens rechtstreeks aan ons te laten verstrekken.
   10. 5. Garanties

    1. 5.1 U verklaart en garandeert tegenover Hotfrog Group dat:
     1. (a) U volledig bevoegd bent om alle Content te publiceren en Hotfrog Group te machtigen alle Content te publiceren (inclusief, maar niet beperkt tot, de volledige bevoegdheid van een bedrijf wiens Bedrijfsopname U toevoegt, wijzigt of updatet);
     2. (b) U ten minste 18 jaar bent en de juridische bekwaamheid heeft om deze Overeenkomst te sluiten;
     3. (c) de Toegankelijke Content en publicatie hiervan overeenkomstig deze Overeenkomst te allen tijde geen inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht, moreel recht, geheimhoudingsrecht of ander recht van iemand;
     4. (d) U de bekwaamheid heeft om de Licentie te verstrekken;
     5. (e) alle Toegankelijke Content te allen tijde voldoet aan de toepasselijke wetten, regels en relevante industriecodes;
     6. (f) alle producten en diensten die geadverteerd worden in de Toegankelijke Content overeenkomen met de geadverteerde beschrijving en beschikbaar zijn op de manier, tegen de prijs en voor de geadverteerde periode;
     7. (g) U de vereiste toestemming hebt verkregen van alle individuen wiens persoonsgegevens inbegrepen in de Content voor:
      1. (i) verzamelen van deze persoonsgegevens door Hotfrog Group; en
      2. (ii) het gebruik en het openbaar maken van deze persoonsgegevens overeenkomstig het Hotfrog Privacybeleid;
     8. (h) alle Toegankelijke Content actueel, up-to-date en correct is en eindgebruikers van Hotfrog niet zal misleiden of bedriegen; en
     9. (i) elke website die weergegeven wordt door een URL getoond of ingebed in het Bedrijfsprofiel voor Uw bedrijf:
      1. (i) gecontroleerd en gerund wordt door Uw bedrijf of haar service providers;
      2. (ii) te allen tijde functioneel en toegankelijk is; en
     10. (iii) in alle opzichten geschikt is, inclusief (maar niet beperkt tot) materiaal te linken aan Hotfrog.
    2. 5.2 Hotfrog Group garandeert of waarborgt niet en kan dit ook niet doen dat Hotfrog en/of Content of Content van Derden die beschikbaar zijn op Hotfrog:
     1. (a) vrij van besmetting, virussen en/of andere schadelijke codes zijn. U bent verantwoordelijk voor het invoeren van voldoende procedures en viruscontroles (inclusief anti-virus en andere firewalls);
     2. (b) correct, up-to-date, volledig en foutloos zijn;
     3. (c) ongestoord of beschikbaar zijn; of
     4. (d) geschikt zijn voor elk bijzonder doel of in staat om elke functie uit te oefenen of een bepaald resultaat te leveren.
   11. 6. Aansprakelijkheid

    1. 6.1 Voor zover toegestaan bij wet en onder voorbehoud van de artikelen 6.4 en 6.6, sluiten Hotfrog Group, haar groepsvennootschappen en gelieerde derden uit:
     1. (a) alle verklaringen, garanties, algemene voorwaarden, hetzij im- of expliciet (en inclusief, maar niet beperkt tot, die welke bij statuut, gewoonte, wet of anderszins), behalve wanneer uitdrukkelijk vermeld in deze Overeenkomst; en
     2. (b) aansprakelijkheid voor alle directe, indirecte en gevolgschade of schade berokkend door iemand anders in verband met Hotfrog of in verband met het gebruik, de onmogelijkheid tot gebruik of de resultaten van het gebruik van, Hotfrog, websites die hiernaar gelinkt staan en alle Content, Toegankelijke Content of Content van Derden die hierop geplaatst staat, inclusief, maar niet beperkt tot, aansprakelijkheid voor:
      1. (i) inkomstenderving;
      2. (ii) bedrijfsschade;
      3. (iii) winstderving of verlies van contracten;
      4. (iv) verlies van vooruitgeschoven besparingen;
      5. (v) verlies aan data;
      6. (vi) verlies aan goodwill;
      7. (vii) verloren management- of kantoortijd; en

      voor elk ander verlies of schade, waar deze dan ook uit voortvloeit en hetzij veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien te voorzien.

     3. 6.2 Hotfrog wordt geleverd “zoals het is” en “zoals beschikbaar” en U erkent en gaat ermee akkoord dat Hotfrog Group geen zeggenschap heeft over de Content van Derden en dat Uw gebruik van Hotfrog (inclusief, maar niet beperkt tot, alle materiaal verkregen van of gelinkt naar Hotfrog) voor Uw eigen risico is. Niets op Hotfrog vormt het geven van financieel of ander advies. U dient kundig professioneel advies in te winnen alvorens actie te nemen op basis van informatie op Hotfrog.
     4. 6.3 Voor zover toegestaan bij wet sluit Hotfrog Group alle aansprakelijkheid tegenover U uit voor alle schade of verlies (inclusief, maar niet beperkt tot, winstderving, indirecte of gevolgschade) waar deze dan ook uit voortvloeit (inclusief, maar niet beperkt tot, schade of verlies voortvloeiend uit contracten, onrechtmatige daad (inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid) bij statuut of anderszins) door U geleden in verband met:
      1. (a) het niet-beschikbaar zijn van Hotfrog voor een bepaalde periode of steeds;
      2. (b) Uw gebruik van, of vertrouwen op, Hotfrog (of informatie die dit bevat of gelinkt is naar Hotfrog); en
      3. (c) alle transacties die U sluit met een bedrijf getoond op Hotfrog.
     5. 6.4 Bepaalde wetgeving kan garanties of voorwaarden omvatten of verplichtingen opleggen die enkel in beperkte mate uitgesloten, beperkt of gewijzigd kunnen worden. Deze Overeenkomst dient gelezen te worden onder voorbehoud van deze wettelijke bepalingen. Indien deze wettelijke bepalingen van toepassing zijn, in weerwil van andere bepalingen in deze Overeenkomst, voor zover Hotfrog Group het recht heeft dit te doen, beperkt Hotfrog Group haar aansprakelijkheid onder deze bepalingen met betrekking tot elke eis voor:
      1. (a) de hernieuwde levering van de diensten; of
      2. (b) de betaling van de kosten om de diensten opnieuw geleverd te krijgen.
     6. 6.5 U stelt Hotfrog Group en haar functionarissen, werknemers en agenten hieHotfrog Groupj schadeloos en vrijwaart hen voor elke aansprakelijkheid, verlies, schade en (on)kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, juridische kosten op een volledig schadeloos stellende basis) en boetes opgelopen door hen die voortvloeien uit:
     7. (a) Uw schending van deze Overeenkomst, inclusief (maar niet beperkt tot) een garantie in artikel 5;
     8. (b) een frauduleuze handeling of opzettelijk wangedrag door of namens U; en
     9. (c) de publicatie of het gebruik van, door handeling of nalaten met betrekking tot, de Toegankelijke Content inclusief, maar niet beperkt tot, eisen ingesteld door derden met betrekking tot laster, nalatige verkeerde voorstelling van feiten, smadelijke valsheid, minachting van de rechtbank, publiciteits- en/of privacyrechten, inbreuk op auteursrechten, inbreuk op merkrechten, inbreuk op andere intellectuele eigendomsrechten, het zich voordoen als iemand anders, misleidend of bedrieglijk gedrag en elk verzuim om te voldoen aan verklaringen, garanties en overeenkomsten of deze uit te voeren.
    2. 6.6.Niets uit deze Overeenkomst kan de aansprakelijkheid van Hotfrog Group voor dood of lichamelijk letsel voortvloeiend uit nalatigheid, fraude of een fraudeleuze verkeerde voorstelling van zaken uitsluiten noch elke andere aansprakelijkheid die niet uitgesloten of beperkt kan worden onder de toepasselijke wet.
  16. 7. Algemeen

    Wij kunnen U berichten zenden per email, post of door het plaatsen van content op Hotfrog.
   1. 7.2 Hotfrog Group kan deze Overeenkomst overdragen mits de betreffende rechtverkrijgende zich verplicht al de verplichtingen van Hotfrog Group hierin te vervullen. Behoudens het voorgaande kan geen van partijen deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen.
   2. 7.3 De garanties in deze Overeenkomst zijn:
    1. (a) voortgaande verplichtingen van de partijen, los en onafhankelijk van hun andere verplichtingen en deze blijven bestaan na beëindiging van deze Overeenkomst; en
    2. (b) absoluut, onvoorwaardelijk en onaantastbaar door alles wat het effect kan hebben of de aansprakelijkheid van de partij die de garantie geeft kan schaden, vrijstellen, ontheffen of op een andere manier kan aantasten.
   3. 7.4 Deze Overeenkomst valt onder Nederlands recht en de partijen richten zich tot de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam en doen afstand van, maar niet beperkt tot, een eis of bezwaar gebaseerd op onbevoegdheid of een ongeschikt forum.
   4. 7.5 Bij vragen over deze Overeenkomst of Hotfrog, kunt u contact met ons opnemen via de Contact Hotfrog webpagina.
  17. 8. Definities

   1. In deze Overeenkomst:
   2. Content betekent alle content door U geplaatst op Hotfrog inclusief, maar niet beperkt tot, alle tekst, graphics, icoontjes, foto’s en URLs.
   3. Toegankelijke Content betekent alle Content en alle andere content op websites waarnaar URLs die in Uw Content staan linken.
   4. Bedrijfsprofiel betekent een bedrijfsprofiel in de Database. Een Bedrijfsprofiel kan informatie bevatten over het geprofileerde bedrijf, zoals bijvoorbeeld contactgegevens.
   5. Database betekent de database van Bedrijfsprofielen die verzameld wordt door Hotfrog Group en voor het publiek toegankelijk wordt gemaakt via de online bedrijfsgids op Hotfrog.