Gerechtshof Arnhem fluit waterschappen terug

Gerechtshof Arnhem fluit waterschappen terug van Ten Lande Belastingadvies

Door: Ten Lande Belastingadvies  02-07-2009

De afvalwaterheffing bij kleinere bedrijven mag alleen op basis van de tabel afvalwatercoëfficiënten worden vastgesteld, ook als er door het waterschap zelf een afvalwateronderzoek is uitgevoerd. Dat heeft het Gerechtshof Arnhem bepaald in haar uitspraak op 3 juni 2009.

Deze uitspraak is van belang voor kleinere bedrijven, die minder lozen dan 1.000 vervuilingseenheden, en die de verontreinigingsheffing of zuiveringsheffing mogen vaststellen aan de hand van de tabel afvalwatercoëfficiënten. “Wanneer er desondanks door een waterschap een afvalwateronderzoek is uitgevoerd en de resultaten daarvan zijn gebruikt bij het vaststellen van de aanslag, dan is het zaak daar nu bezwaar tegen te maken”, aldus René ten Lande, gecertificeerd lid van het College Belastingadviseurs en directeur van Ten Lande Belastingadvies.

De uitspraak heeft betrekking op een visverwerkend bedrijf, dat toestemming heeft de aanslag verontreinigingsheffing vast te stellen op basis van de tabel afvalwatercoëfficiënten. Bepalend hierbij zijn de hoeveelheid ingenomen water en de voor visverwerkende bedrijven geldende coëfficiënt 0,056 vervuilingseenheden per m³ ingenomen water. Het waterschap heeft bij het bedrijf twee afvalwateronderzoeken uitgevoerd en de aanslag verontreinigingsheffing gebaseerd op de resultaten van deze onderzoeken. De door het waterschap vastgestelde coëfficiënt bedraagt 0,097 vervuilingseenheden per m³ ingenomen water. De aanslag komt daardoor aanzienlijk hoger uit. Ten Lande startte voor dit bedrijf een bezwaar- en beroepsprocedure. Zijn cliënt werd door het Hof in het gelijk gesteld.

De tabel afvalwatercoëfficiënten is opgenomen in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en in de Waterschapswet. Deze wetten geven duidelijk aan dat, wanneer een bedrijf aan de gestelde voorwaarden voldoet, de aanslag wordt vastgesteld met behulp van de tabel, in afwijking van de toepassing van gegevens uit een afvalwateronderzoek.

Het Hof is van oordeel dat, gelet op deze duidelijke wettekst, lagere wet- of regelgeving niet ten nadele van een belastingplichtige kan bepalen dat toch onderzoeksgegevens worden toegepast. Met lagere wet- of regelgeving worden in deze uitspraak beleidsregels bedoeld, maar het oordeel van het Hof slaat ook op de tekst van de belastingverordeningen van de waterschappen, welke op dit punt in strijd is met de wet. Het Hof concludeert daarop dat de aanslag moet worden vastgesteld op basis van de tabel en dat de onderzoeksresultaten van het waterschap buiten toepassing dienen te blijven.

De uitspraak van het Hof is nog niet onherroepelijk. Er is nog cassatie mogelijk. Er kan echter alleen van deze uitspraak worden geprofiteerd tijdens een lopende bezwaar- of beroepsprocedure. Daarom is het voor tabelbedrijven die zich in een vergelijkbare situatie bevinden van belang om tijdig bezwaar te maken.

Ten Lande Belastingadvies is gespecialiseerd in afvalwaterheffingen. Haar cliënten zijn voornamelijk bedrijven die relatief veel afvalwater lozen, zoals bedrijven in de levensmiddelenindustrie. De dienstverlening bestaat onder andere uit het uitvoeren van afvalwateronderzoek, het verzorgen van aangiftes verontreinigingsheffing en zuiveringsheffing en het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures.

Omdat afvalwaterheffingen worden opgelegd als ware het rijksbelastingen, is de fiscale kant van deze heffingen van wezenlijk belang. Juist op dat punt worden bedrijven vaak niet adequaat van advies voorzien, terwijl de waterschappen niet altijd rekening houden met de fiscale rechten van bedrijven. Ten Lande Belastingadvies heeft hiervan haar specialisatie gemaakt.


[EINDE PERSBERICHT]


Noot voor de redactie
Voor meer informatie en / of fotomateriaal verwijzen wij u naar de website www.tenlande.nl.
Tevens kunt u contact opnemen met:

René ten Lande bc
Ten Lande Belastingadvies
Noorderweg 4
7849 TB De Kiel (Drenthe)

Telefoon 0591-387536
Fax 0591-387594
E-mail [email protected]
Website www.tenlande.nlContact Ten Lande Belastingadvies

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share