Wij zijn tegen het verwijderen fietspad Kanaal A.

Door: Dorpsbelangen Emmercompascuum  09-10-2007

Persbericht.

Dorpsbelangen vraagt heroverweging verwijderen fietspad Kanaal A.

Dorpsbelangen Emmer-Compascuum heeft zich in een brief aan de Raad uitgesproken tegen het verwijderen van het fietspad langs het Kanaal A.

In de brief voert Dorpsbelangen aan dat de verkeersveiligheid door het verdwijnen van dit fietspad in het geding is en door bewoners en gebruikers als onveilig wordt ervaren. Zij is van oordeel dat verwijderen van het fietspad aan de zuidzijde niet bijdraagt aan de verhoging van de verkeersveiligheid maar juist het tegengestelde tot gevolg heeft . Het nieuw aangelegde fietspad annex voetpad waarop nu in tegengestelde richting zou moeten worden gereden leent zich wellicht in een woonbuurt waarvan alleen buurtverkeer gebruik maakt.

Kanaal A is een belangrijke verbinding. In bijna alle gevallen is hier geen sprake van buurtverkeer maar van doorgaand verkeer vanuit Emmer-Compascuum richting Emmen. Een groot aantal wielrijders maakt gebruik van deze route, zowel in de recreatieve sfeer alsook in het woon-werkverkeer.
Daarnaast wordt deze route veelvuldig gebruikt door de schoolgaande jeugd en ouders die hun kinderen van en naar school begeleiden. Wij hebben vernomen dat het veiligheidsgevoel bij deze ouders al is afgenomen met de beslissing om aan de noordzijde één geïntegreerd fiets/voetpad te creëren. Mede gezien de landelijke problematiek met betrekking tot de verkeersdrukte om en rond scholen, helpt het weghalen van het fietspad aan de zuidzijde niet mee om deze verkeersdrukte te beperken. Het zal de situatie eerder verslechteren.

In diverse gemeentelijke nota’s en beleidsstukken wordt verkeersveiligheid als een speerpunt aangeduid. In het Veiligheidsplan 2006 van de gemeente Emmen “Partnerschap in veiligheid” is aangegeven wat de gemeente wil bereiken, nl. “Het met de partners in veiligheid realiseren van een veiliger woon-, werk-, recreatie- en leefmilieu in de gemeente Emmen”.
In het Bestuursakkoord is in Hoofdstuk 3, veiligheid, opgenomen dat- “Verkeersmaatregelen zijn gericht op het voorkomen van ongevallen”.

Soms worden plannen gemaakt die achteraf bezien wel eens een averechtse uitwerking hebben en die door burgers als onbegrijpelijk worden ervaren. In elk geval is dat op dit moment aan de orde. En dan hebben we het nog niet over alle bijkomende problemen die bewoners ervaren.

Veilig verkeer is letterlijk van levensbelang.

Dorpsbelangen Emmer-Compascuum is dan ook van mening dat een heroverweging van het onttrekken aan het verkeer en het verwijderen van het fietspad aan de zuidzijde alleszins redelijk is.

Emmer-Compascuum, 29 september 2007Contact Dorpsbelangen Emmercompascuum

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share