Enraedt realiseert uw duurzame energie doelstellingen

Door: Enraedt & Partners  04-01-2008

Hoe werkt het systeem van Duurzaam opgewekte energie?Windmolens, Biomassacentrales, waterkrachtcentrales en Zonnepanelen zijn installaties die duurzaam en CO2 neutraal elektriciteit opwekken

Installaties komen alleen voor certificaten in aanmerking als de netbeheerder eenduidig kan meten hoeveel elektriciteit er is opgewekt. Alleen installaties die elektriciteit opwekken uit wind, zon, biomassa of water komen in aanmerking voor zowel Garanties van Oorsprong - als RECS certificaten.

Het E-certificatenproces in het kort
Een in het certificatensysteem geregistreerde producent wekt duurzame elektriciteit op. De regionale netbeheerder of een erkende meetverantwoordelijke meet de hoeveelheid elektriciteit die de installaltie heeft opgewekt. De netbeheerder stuurt deze metingen ,middels Edine berichtenverkeer, maandelijks door naar CertiQ. In het certificatensysteem worden de meetgegevens automatisch ontvangen. Op basis van deze meetgegevens worden certificaten aangemaakt en bijgeboekt op de account van de door de producent van te voren aangegeven handelaar.

Voor biomassa is extra informatie nodig om certificaten aan te kunnen maken. Een aggregator moet in percentages aangeven welk deel van de productie duurzaam is. Vervolgens moet hij aangeven in welke hoeveelheid de verschillende soorten biomassa in die periode ingezet zijn.

Nadat de benodigde gegevens zijn ingevuld door de daarvoor aangewezen partijen worden de certificaten aangemaakt. De certificaten zijn het eigendom van de handelaar. De handelaar kan de certificaten verkopen aan andere handelaren of direct duurzame elektriciteit leveren aan de consument. In dit laatste geval levert de handelaar de certificaten in (redeemen). Een dergelijke handelaar wordt ook wel een leverancier genoemd.

Het proces van exporteren en importeren in het kort
Garanties van Oorsprong (GvO's kunnen internationaal overgeboekt worden. Dat houdt in dat het mogelijk is Nederlandse GvO's te exporteren. Een handelaar geeft hiertoe in het systeem aan dat certificaten naar een account in het systeem van een andere CMO (Central Monitoring Office) overgeboekt dienen te worden. CertiQ regelt dan met de desbetreffende CMO dat de certificaten via het European Energy Certificate System (EECS) overgeboekt worden. Het is op dezelfde wijze ook mogelijk GvO's te importeren