Goede belangstelling voor demodag op Aver Heino

Goede belangstelling voor demodag op Aver Heino van Animal Sciences Group Van Wageningen Ur

Door: Animal Sciences Group Van Wageningen Ur  29-09-2006
Trefwoorden: Zonnebloemen, Biologische Maisrassen, Dwergmais,

De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:

Biologische (krachtvoer) maïsrassen
Mengteelten maïs (met soja, veldbonen, zonnebloemen)
Bijzondere maïsvarianten (uitstoelingsmaïs en dwergmaïs enz.)
Vruchtwisseling en groenbemesters
High oil maïs en gezondere melk
Sojateelt
Oogsttijdstip maïs
Het was al met al een interessante, geslaagde dag!


Toelichting demo maïs en mengteelten op Aver Heino

Biologische (krachtvoer) maïsrassen
Het aantal beschikbare maïsrassen voor biologische maïstelers is beperkt, omdat ze biologisch geteeld zaaizaad moeten gebruiken. Op dit moment is er geen officieel maïsrassenonderzoek voor biologische rassen. Biologische veehouders die maïs telen hebben over het algemeen behoefte aan rassen met een hoge voederwaarde en, vanwege het relatief late zaaitijdstip, vroege rassen met een snelle beginontwikkeling (extra onkruidconcurrentie en de toepassing van vruchtwisselingen).Op het demoveld worden tien verschillende biologische maïsrassen met elkaar vergeleken. Nevenaspect is het landschapsvriendelijke karakter van enkele maïsrassen.

Mengteelten maïs
In de veehouderij is eiwitvoorziening een belangrijk aandachtspunt. Bij de teelt van maïs kan het interessant zijn het eiwitgehalte te verhogen door het in mengteelt te telen met een eiwitrijk gewas. In het demoveld zijn mengteelten van maïs met erwten, veldbonen, soja en zonnebloemen gezaaid. Praktijkcentrum Aver Heino heeft in de afgelopen jaren ervaringen opgedaan met de mogelijkheden van mengteelt van maïs en vlinderbloemigen (stokbonen en veldbonen). Knelpunt is o.a. dat de afrijping van de gewassen niet gelijk is. Eén van de praktijktoepassingen die nu wordt bekeken is het gebruik van zeer vroege maïsrassen.

Bijzondere maïsvarianten
In de maïsveredeling is er ook aandacht voor extremere ontwikkelingen in de veredeling die mogelijk voor de toekomst interessant kunnen zijn, bijvoorbeeld in kader van mengteelten en onkruidbestrijding. In het demoveld zijn extreem korte rassen (dwergmaïs) en maïsrassen die uitstoelen opgenomen. Door dit in de praktijk te laten zien kan dit tevens leiden tot nieuwe ideeën voor toepassingsmogelijkheden van maïs.

Vruchtwisseling en groenbemesters
Maïs telen in vruchtwisseling en de toepassing van groenbemesters kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het op peil houden van de bodemvruchtbaarheid. In het demoveld is onder een aantal rassen, die verschillen wat betreft vroegheid en lengte, gras/klaver ondergezaaid. Dit wordt o.a vergeleken met nazaai van gras/klaver.

High-oil maïs en gezondere melk
Zuivelproducten met een hoger aandeel onverzadigde vetzuren zijn gezonder omdat ze het risico op hart en vaatziekten verminderen. Het produceren van melk met een verhoogd gehalte aan onverzadigde vetzuren is daarom een interessante ontwikkeling voor de melkveehouderij. Het gezondheidsimago van zuivelproducten kan daarmee verbeterd worden. Het is aangetoond dat gehalten aan onverzadigde vetzuren kan worden beïnvloed door de rantsoensamenstelling. Eén van die voedermiddelen waarmee dat bewerkstelligd zou kunnen worden is maïs met een hoger gehalte aan onverzadigde vetzuren. In het demoveld zijn drie zogenaamde high-oil rassen opgenomen. Het hogere oliegehalte van deze rassen levert in het rantsoen ook meer energie.,/p.

Sojateelt
Soja is een eiwitrijk gewas dat vooral als krachtvoergrondstof wordt geïmporteerd. In het verleden zijn al diverse pogingen gedaan om soja ook in Nederland te telen om zodoende eigen eiwit te kunnen telen. Tot nu toe meestal met weinig succes omdat de klimatologische omstandigheden in Nederland ongunstig zijn voor de ontwikkeling en afrijping van het gewas. Ontwikkelingen in de rassenveredeling maken het interessant om hier opnieuw aandacht aan te besteden. Op het demoveld zijn een aantal rassen gezaaid die bedoeld zijn voor de oogst van de korrel en als GPS.

Meer info:

Oane de Hoop, Animal Sciences Group van Wageningen UR,  [email protected]

Trefwoorden: Biologische Maisrassen, Dwergmais, Veldbonen, Zonnebloemen,

Contact Animal Sciences Group Van Wageningen Ur

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share