Goede resultaten Lagekostenbedrijf 2005

Goede resultaten Lagekostenbedrijf 2005 van Animal Sciences Group Van Wageningen Ur

Door: Animal Sciences Group Van Wageningen Ur  31-08-2006
Trefwoorden: Kostprijs, Lage Kostenbedrijf, Montbéliardes,

In Praktijkrapport 96 “Resultaten Lagekostenbedrijf 2005” staan de resultaten van het tweede volledige jaar Lagekostenbedrijf in de nieuwe opzet met Montbéliardes. De ongunstige inkomensontwikkeling en de dalende opbrengsten waren een belangrijke aanleiding voor de oprichting van het Lagekostenbedrijf eind 1997. Het is een zuiver melkveebedrijf dat representatief is voor de Nederlandse melkveehouderij. Het is gestart met 400.000 kg melkquotum en 32 hectare kleigrond. In 2005 is het quotum met 50.000 kg uitgebreid. Het hoofddoel om een kostprijs te realiseren van € 34,-/100 (exclusief quotumkosten) kg melk is in 2005 ruimschoots bereikt. De arbeidsdoelstelling van 50 arbeidsuren per week is net niet gehaald door uitbreiding van de veestapel. Wel is een verbetering opgetreden ten opzichte van 2004.

Kostprijsbeheersing blijft een belangrijk speerpunt voor melkveebedrijven. Met een te verwachten lagere opbrengstprijs voor melk is het beheersen van de kosten noodzakelijk om voldoende inkomen uit het bedrijf te kunnen halen. In de Onderzoeksvisie 2003/2006 van het Productschap Zuivel heeft dit thema dan ook hoge prioriteit gekregen. De divisie Veehouderij van de Animal Sciences Group van Wageningen UR is in opdracht van het Productschap Zuivel in september 1997 gestart met onderzoek naar de mogelijkheden van kostprijsverlaging op melkveebedrijven. Dit onderzoek wordt onder andere uitgevoerd op het Lagekostenbedrijf van de Waiboerhoeve in Lelystad.

Sobere bedrijfsvoering
Het Lagekostenbedrijf heeft vanaf 1998 laten zien dat een sobere bedrijfsvoering kan resulteren in de beoogde lage kostprijs (€ 0,34 per kg), maar dat die sobere bedrijfsvoering ook nog voor een aantal knelpunten zorgt. Vanaf 2003 is op het Lagekostenbedrijf een aantal wijzigingen doorgevoerd in de veestapel, huisvesting en mestopslag. De eerste resultaten van deze veranderingen zijn in 2004 naar voren gekomen. Dit rapport beschrijft de resultaten van het tweede volledige jaar Lagekostenbedrijf in de nieuwe opzet (2005), met een veestapel die voor de helft uit Holsteins bestaat en voor de andere helft uit Montbéliardes. In het rapport is uitgebreid aandacht besteed aan de verschillen in resultaten van de groep Holsteins en de groep Montbéliardes.

Gratis downloaden rapport
Meer gedetailleerde informatie over de resultaten van het tweede volledige jaar Lagekostenbedrijf in de nieuwe opzet (2005) is te vinden in Praktijkrapport 96 “Resultaten Lagekostenbedrijf 2005”. Dit rapport is gratis te downloaden via de website www.asg.wur.nl


Meer informatie
Meer informatie over dit onderzoek is verkrijgbaar bij Michel de Haan, projectleider, tel. 0320-293412, e-mail: michel.dehaan@wur.nl.

Trefwoorden: Kostprijs, Lage Kostenbedrijf, Montbéliardes, Waiboerhoeve,

Contact Animal Sciences Group Van Wageningen Ur

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share