Minister Donner bij opening hoofdkantoor GIBO Groep

Door: Flynth  03-05-2006
Trefwoorden: Accountants, Finance, Adviseurs

ARNHEM, maandag 1 mei 2006 – Minister Donner is op maandag 15 mei aanwezig bij de opening van het nieuwe hoofdkantoor van GIBO Groep Accountants en Adviseurs. Hij zet die dag een nieuw systeem voor elektronische data-uitwisseling tussen onderne-mers en overheidsinstanties in werking, dat ondernemers naar verwachting jaarlijks 750 miljoen euro aan lastenverlichting oplevert. De GIBO Groep doet op 15 mei als eerste landelijke accountantsorganisatie de concrete toezegging aan de minister en on-dernemers in Nederland dat de hiermee gerealiseerde kostenbesparing geheel ten bate komt van bij de organisatie aangesloten ondernemers.
De Nederlandse overheid wil de administratieve lasten van het bedrijfsleven met 25 procent terugbrengen. Het nieuwe standaardsysteem voor gegevensuitwisseling is een project van de ministeries van Justitie en Financiën, waarin minister Donner de regie voert. Tijdens de ope-ningsfeestelijkheden zal minister Donner dit nieuwe systeem in werking stellen door de de-poneringsjaarrekening van een cliënt van de GIBO Groep elektronisch aan te leveren bij de Kamer van Koophandel. AccountView is de eerste Nederlandse softwareleverancier die de mogelijkheid biedt om in XBRL-formaat deponeringsstukken bij de Kamer van Koophandel aan te bieden.

Revolutionaire ontwikkeling
Nederland staat aan de vooravond van een revolutionaire ontwikkeling op het gebied van uitwisseling van financiële informatie. De invoering van de nieuwe XBRL-standaard gaat grote gevolgen hebben voor de dagelijkse praktijk van ondernemers. Het grote aantal formu-lieren en andere rapportages dat de ondernemers periodiek moeten aanleveren aan verschil-lende overheidsinstanties wordt vervangen door één digitale verzamelbak, waaruit elke over-heidsinstantie díe gegevens kan opvragen die op dat moment nodig zijn.
Dat juist de GIBO Groep, de qua omvang zesde accountantsorganisatie, als eerste tussenper-soon de concrete toezegging doet geen eigen gewin te zullen nastreven bij deze efficiencys-lag van de overheid, heeft te maken met de aard van deze organisatie. De GIBO Groep is een vennootloze organisatie. De organisatie is tachtig jaar geleden opgericht door boeren en bij de grondlegging is vastgelegd dat de organisatie primair het collectieve en individuele be-lang van aangesloten ondernemers dient.
Meer efficiency betekent minder gewerkte uren en lagere omzetten in de accountancybran-che. Dit legt druk op de marges van de accountantsorganisaties, vooral bij die organisaties die rekening moeten houden met de belangen van aandeelhouders. Het is dus de vraag of de branche de tarieven zal verlagen, zoals de minister graag wil. In de voorgaande paar jaren heeft de GIBO Groep juist de rekening voor de basisdienstverlening gemiddeld weten te verlagen door interne efficiencyverbeteringen. De organisatie roept ondernemers op de tarie-ven scherp in de gaten te houden en indien mogelijk over te stappen naar een vennootloze organisatie om optimaal te profiteren van de lastenvermindering.
Meer informatie is te vinden op internet. De site http://www.administratievelasten.nl is het portaal van het ministerie van financiën over alle activiteiten van de overheid die als resultaat moeten hebben dat de administratieve lasten voor de ondernemer worden teruggebracht. Op http://www.xbrl-ntp.nl meer informatie over het Nederlandse Taxonomie Project, dat de standaar-disering en harmonisatie van de regels voor het aanleveren van financiële informatie heeft verzorgd. Wie meer wil weten over de standaardtaal voor financiële bedrijfsinformatie kijkt op http://www.xbrl-nederland.nl.

Trefwoorden: Accountants, Adviseurs, Finance