5 redenen om in 2007 uw bedrijf te verkopen

5 redenen om in 2007 uw bedrijf te verkopen van Corporate Match

Door: Corporate Match  19-12-2006

5 redenen om in 2007 uw bedrijf te verkopen

1. Gunstige vooruitzichten voor Nederlandse economie

De Nederlandse economie is opgebloeid. Zowel 2006 als 2007 laat naar verwachting een economische groei zien van 3% per jaar. De groei wordt breed gedragen; zowel de consumptieve bestedingen door gezinnen, de investeringen door bedrijven als de uitvoer nemen flink toe. De spanningen op de arbeidsmarkt lopen op. Toch blijven de inflatie en de contractloonstijging ook komend jaar beperkt. De overheid heeft haar huishoudboekje weer redelijk op orde; zowel in 2006 als 2007 wijkt het begrotingssaldo maar weinig af van nul.

Nederlandse economie groeit robuust en stabiel
Net als in 2006 bedraagt de economische groei in 2007 naar verwachting 3%. De binnenlands geproduceerde uitvoer valt komend jaar iets terug door de wat minder uitbundige internationale economische ontwikkeling. Daar staat tegenover dat de bedrijfsinvesteringen volgend jaar juist nog wat harder aantrekken dan dit jaar, terwijl de particuliere consumptie in beide jaren ongeveer even hard groeit.

Investeringen trekken aan
De bedrijfsinvesteringen laten in 2006 en 2007 een stevige groei zien. Ondernemers zijn gemiddeld genomen zeer optimistisch over de economie en de bezettingsgraad loopt op. Wel drukken de sterk gestegen invoerprijzen, waaronder die van energie, dit jaar naar verwachting de bedrijfswinsten. Hierdoor loopt de arbeidsinkomensquote in 2006 voor het eerst sinds 2001 op. In 2007 zullen de bedrijfswinsten zich waarschijnlijk herstellen, doordat met vertraging de eerder gestegen invoerkosten in de afzetprijzen worden doorberekend.

Oplopende spanning op arbeidsmarkt
De daling van de werkloosheid, die begin 2005 inzette, haperde wat in het afgelopen derde kwartaal. Andere indicatoren van de arbeidsmarkt bleven zich positief ontwikkelen. Zo steeg het voor seizoeninvloeden gecorrigeerde aantal vacatures eind september naar een recordhoogte van 219 000. Ook blijft het aantal faillissementen gestaag dalen. Nog belangrijker is dat ook het aantal werkzame personen vanaf vorig jaar zomer weer oploopt. Doordat de kans op het vinden van een baan aanzienlijk is toegenomen, bieden zich steeds meer mensen aan op de arbeidsmarkt. De licht stagnerende daling van de werkloosheid lijkt vooral daardoor te worden verklaard. Verwacht wordt dat de werkloosheid in 2006 zal afnemen tot gemiddeld 415 000 personen, oftewel 5,5% van de beroepsbevolking. Voor volgend jaar wordt een verdere daling van de werkloosheid geraamd tot 4,75% van de beroepsbevolking, ruim onder het geschatte niveau waarbij de arbeidsmarkt in evenwicht is.
Bron: CPB, persbericht 7-12 20062. Positieve resultaten ondernemingen in referentieperiode

Bij het bepalen van een waarde van een onderneming wordt zowel naar het verleden als naar de toekomst gekeken. Hoe heeft de onderneming in de afgelopen twee tot drie jaar gepresteerd en wat zijn, o.a. op basis van de orderportefeuille, de verwachtingen van de komende jaren. In 2004 is voor de meeste ondernemingen het herstel begonnen. In 2005 werd dit, na een korte dip, voortgezet wat resulteerde in een goede (bovengemiddelde) winst in 2006. Op basis van de groei van de economie zouden de meeste bedrijven terug kunnen zien op twee tot drie representatieve jaren.

Bron: CPB/Corporate Match3. Gunstiger belastingklimaat vanaf 1 januari 2007

De belastingen op winst gaan met ingang van 1 januari 2007 omlaag. Dat is van groot belang voor een gezonde economie. Nederland zal zich met zijn tariefstelling internationaal – binnen de Europese Unie maar ook daarbuiten – gunstig gaan onderscheiden. Lagere winstbelasting zorgt er niet alleen voor dat het Nederlandse bedrijfsleven zich beter kan ontwikkelen. Ook zal een gunstige tariefstelling buitenlandse bedrijven aantrekken.

Grote en kleine ondernemingen profiteren in gelijke mate
In de vennootschapsbelasting, die in het algemeen door de wat grotere bedrijven wordt betaald, gaat het tarief extra omlaag van de oorspronkelijk geplande 29,1 procent naar 25,5 procent. Voor kleinere winsten gaan aparte tarieven gelden. Voor alle winsten tot 25.000 euro wordt het tarief 20 procent (24,5 procent), terwijl winsten van 25.000 euro tot 60.000 euro tegen 23,5 procent zullen worden belast.

Ondernemers die inkomstenbelasting betalen, krijgen eveneens een lastenverlichting. Met ingang van 1 januari 2007 zal 10 procent van hun winstinkomen niet belast worden. Dit is de MKB-winstvrijstelling.

Bron: Ministerie van Financiën, nieuwsbericht ‘Werken aan winst’4. Voldoende geld in de markt

Durfkapitalisten en strategische kopers vechten om de grotere ondernemingen en Hedge Funds kopen concerns van de beurs om ze vervolgens op te splitsen en in delen te verkopen. In het MKB segment zijn banken bereid om meer risico’s te nemen en vermogende (oud-) ondernemers zijn bereid om risicokapitaal te investeren in startende ondernemingen. Dit betekent echter niet dat alle overnames ook daadwerkelijk worden gefinancierd. Dit is van meer zaken afhankelijk. Bij een goed businessplan, de juiste koper en goede vooruitzichten is een financiering in het algemeen haalbaar.5. Aantal kopers overtreft verkopers nog steeds

Vanaf 2000 roepen Kamers van Koophandel en banken al dat de babyboomgeneratie zich klaar zal moeten maken voor de verkoop van hun onderneming. Door de recessie heeft deze hausse van verkopende partijen op zich laten wachten. Echter het bericht heeft wel zeer veel latente kopers bereikt. Deze kopers hebben zich inmiddels klaar gemaakt voor overname en staan te trappelen om te beginnen. Het betreft zowel management buy in kandidaten (privé personen) als strategische kopers. Door het achterblijvende aanbod van bedrijven is de vraag naar bedrijven nu groter. Dit is gunstig voor verkopers omdat er keuze is uit meerdere kopers.Juiste moment van verkopen is 2007

Op basis van de hierboven genoemde vijf punten wordt 2007 het jaar bij uitstek om actie te ondernemen omtrent de verkoop van uw bedrijf. Alle lichten staan op groen. Corporate Match maakt u graag wegwijs in het woud van regels en stappen.


Tot slot van deze thema MatchMailing wensen wij u prettige kerstdagen en een heel gelukkig en succesvol 2007.