FRIESLAND BANK NIEUWE STIJL VERDUBBELT TIJD VOOR DE KLANT

Door: Friesland Bank  26-09-2006
Trefwoorden: Strategie

Gisteravond is met een informatieavond voor het voltallige personeel de implementatie van de nieuwe strategie van Friesland Bank gestart. Met de nieuwe strategie en positionering van Friesland Bank wordt de basis gelegd voor een klantgericht bankbedrijf, dat de menselijke maat hanteert. Kern van de strategie is een actievere benadering van de klant. De effectieve tijd die beschikbaar is voor de klant moet binnen enkele jaren verdubbeld worden. Binnen Friesland leidt dit tot een aanpassing van de organisatie om zodoende meer tijd vrij te maken voor de klant en ook daadwerkelijk meer naar de klant toe te gaan. Buiten Friesland zal het aantal vestigingen worden uitgebreid naar Midden-Nederland. Voor alle geledingen van de bank zal nog nadrukkelijker gelden dat de inspanningen gericht zijn op optimale klanttevredenheid.

 “Friesland Bank blijft zich onderscheiden als relatiebank. Daarmee kiest de bank voor het aangaan en in stand houden van duurzame en rendabele relaties met als kernwaarden: de menselijke maat, doen wat we beloven, geloof in wederkerigheid en ondernemerschap” zegt Willem Cramer, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Friesland Bank. “Meer dan voorheen zal gewerkt worden als één organisatie, met één missie, waarbij de klant te allen tijde voorop staat: persoonlijk, ondernemend en dichtbij. Maar die laatste twee termen willen we nu veel actiever gaan invullen. ‘Ondernemend’ door de relatie in alle fasen van zijn ‘vermogenscyclus’ te kunnen bedienen en ‘dichtbij’ door nog meer naar de klant toe te gaan.” Centraal wordt een viertal Kenniscentra ingericht op de terreinen van Private Banking, Corporate Clients, Agri en Water. De specialisten van deze Centra ondersteunen de accountmanagers. De dienstverlening aan de klant, ook indien hier specialisten bij betrokken zijn, zal plaatsvinden vanuit de vestiging of op de lokatie die de klant verkiest.

Algemene Bank Friesland
Binnen Friesland heeft de actievere benadering van de klant en het vrijmaken van de accountmanagers hiervoor gevolgen voor de organisatie. De klant zal vanuit vestigingen en vanuit de werkplek van de accountmanager thuis actief en snel benaderd en geadviseerd worden. Daarnaast worden de lokale vestigingen zoveel mogelijk ontlast van administratieve taken. Deze worden geconcentreerd op de vier regiovestigingen Leeuwarden, Heerenveen, Drachten en Sneek. Vanuit deze vestigingen worden – dichtbij de klant – de commerciële activiteiten in de regio gecoördineerd en aangestuurd. In de nieuwe distributiestrategie is het aantal fysieke vestigingen van minder groot belang. Voor een tiental kantoren zal de komende maanden worden bepaald of zij in de nieuwe situatie open zullen blijven. Daarbij zal tevens worden vastgesteld welke alternatieve distributievormen, zoals bankbussen, de bestaande zittingen en gelduitgifte automaten, naast de flexibele accountmanagers zullen worden ingezet. Tevens wordt onderzocht waar mogelijk nieuwe vestigingen in Friesland kunnen worden geopend. In de bovenomschreven strategie staat de klanttevredenheid centraal. Dit is immers de beste basis voor een voortgaande groei van Friesland Bank. Van alle medewerkers zal mobiliteit en flexibiliteit gevraagd worden. Desondanks kan niet worden uitgesloten dat genoemde aanpassingen van de organisatie gepaard zullen gaan met gedwongen ontslagen. Voor een groot deel van de medewerkers in het kantorennet binnen Friesland zal, door de verhoogde nadruk op tijd voor de klant, vorm en inhoud van de functie veranderen. Onzeker is of alle medewerkers in de nieuwe strategie mee willen en mee kunnen. In dit kader is een sociaal plan opgesteld waarover met de ondernemingsraad en vakbonden overeenstemming is bereikt. In eerste instantie wordt gekeken naar medewerkers in de zogenaamde ‘flexibele schil’: personeel zonder vast dienstverband bij de bank. Het totale implementatietraject zal naar verwachting medio 2007 zijn afgerond.

Adviesbank
Buiten Friesland profileert Friesland Bank zich als Adviesbank voor zakelijke en particuliere klanten. Ook hier zullen de accountmanagers meer dan nu het geval is vrijgemaakt worden voor contacten met de klant. Daarnaast zal de bank zich sterker profileren als de relatiebank die voor elke fase in de vermogenscyclus van de klant de juiste expertise en producten beschikbaar heeft. Met enerzijds haar schaalgrootte waarin de menselijke maat nog mogelijk is, en anderzijds de specialistische kennis van onder meer haar succesvolle participatiebedrijf, is Friesland Bank hierbij een natuurlijke partner voor de ondernemende klant. Om haar positie buiten Friesland te versterken zal Friesland Bank haar netwerk uitbreiden tot Midden-Nederland. De vestiging in Amsterdam opent in het najaar de deuren. De komende maanden zal onderzoek naar het starten van vestigingen in Rotterdam, Utrecht en Arnhem plaatsvinden. De uitrol moet medio 2008 voltooid zijn. Momenteel werken rond de 100 personeelsleden van Friesland Bank binnen de Adviesbank, een aantal dat zich als gevolg van het mogelijk openen van nieuwe vestigingen en uitbreiden van bestaande de komende jaren kan verdubbelen.

Trefwoorden: Strategie

Contact Friesland Bank

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share