Wanneer is natuursteen duurzaam?

Door: De Jong Natuursteen  31-01-2009
Trefwoorden: Duurzaam, Natuursteen, Duurzaam Natuursteen

Duurzame ontwikkeling is een van de prioriteiten van het huidige kabinet.
Duurzaam inkopen is daarvan een belangrijk onderdeel. De overheid koopt
jaarlijks voor zo’n 40 miljard euro in. Door gebruik te maken van deze
inkoopmacht wordt de markt voor duurzame producten gestimuleerd en krijgt
innovatie en duurzaamheid in het bedrijfsleven een prikkel. De rijksoverheid
heeft de ambitie in 2010 voor 100% duurzaam in te kopen, de gemeenten voor 75%
en de provincies en waterschappen voor 50%1. Er wordt momenteel gezocht naar
duurzame opties in het gebruik van natuursteen. Door te vragen naar duurzame
natuursteen wordt eveneens een steentje bijgedragen aan het behalen van de
Millenniumdoelen2.
Waarom verduurzaming van natuursteen?
De markt voor natuursteen groeit. Natuursteen is een prachtig product dat veel
toepassingen kent, bijvoorbeeld aanrechtbladen, grafstenen en bestratingen. Bij niet
iedereen is echter bekend onder welke omstandigheden natuursteen wordt
gewonnen en verwerkt in het land van herkomst. De natuursteenbranche wordt
geconfronteerd met uitwassen als illegale natuursteenwinning in beschermde
natuurgebieden, gevaarlijke werkomstandigheden, kinderarbeid, milieuvervuiling,
lage lonen en gedwongen arbeid door schuldenlasten. Hierbij gaat de aandacht
vooral naar productie uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika, omdat daar de problemen
het meest schrijnend zijn.
Om tegengas te geven aan genoemde ongewenste ontwikkelingen heeft een aantal
Nederlandse bedrijven en maatschappelijke organisaties besloten de handen ineen te
slaan en de Werkgroep Duurzame Natuursteen (WGDN) op te richten. Dit initiatief
kent inmiddels 15 deelnemers en bestaat uit bedrijven, brancheorganisaties van
natuursteenbedrijven en -importeurs, NGO’s en kennisinstellingen. De WGDN zet
zich in om de toeleveringsketens in de natuursteensector structureel te verbeteren.
Het biedt handvatten om natuursteen te gebruiken waarbij het economisch belang in
evenwicht is met de sociale aspecten van de bewoners en met behoud van natuur
(biodiversiteit) en milieu.
Wanneer is natuursteen duurzaam?
Het is niet realistisch te eisen dat vanaf nu alle natuursteen duurzaam wordt
geproduceerd. Het kost tijd om de gewenste verbeteringen te realiseren. Bovendien
kunnen niet alle kwesties tegelijkertijd worden aangepakt. Aangaande de
productielanden ligt de focus op opkomende markten als China en India. Zonder de
overige knelpunten uit het oog te verliezen, wordt bij leveranciers in deze landen in
het bijzonder gewerkt aan:
?? tegengaan van kinderarbeid;
?? toezien op veilige en gezonde arbeidsomstandigheden;
?? betalen van voldoende loon, zodat werknemers in hun basisbehoeften kunnen
voorzien;
?? milieuzorg: respect voor de leefomgeving en biodiversiteit.

1 Bron: Ministerie VROM
2 Zie ook: www.millenniumgemeente.nl

Trefwoorden: Duurzaam, Duurzaam Natuursteen, Natuursteen, Natuursteen Duurzaam,

Contact De Jong Natuursteen

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share