Bestuursrecht advocaat

Bestuursrecht advocaat van Bosman Advocatenkantoor

Door: Bosman Advocatenkantoor  23-02-2014
Trefwoorden: Subsidie, Bestuursrecht, Vergunning

Een bestuursorgaan is een orgaan dat met openbaar gezag is bekleed en dat beoogt in het algemeen belang beslissingen te nemen. Voorbeelden van een bestuursorgaan zijn onder meer burgemeester en wethouders, de burgemeester, de gemeenteraad, provinciale staten, gedeputeerde staten, en de commissaris van de koningin. De bestuursorganen zijn verantwoordelijk voor veel in de samenleving te nemen beslissingen over bouwen, wonen, werken, milieu, onderwijs, uitkeringen, plannen etc. De wet geeft u in een dergelijke situatie de mogelijkheid om een dergelijk besluit aan te vechten. Een besluit in een concreet geval heet een beschikking. Voorbeelden van beschikkingen zijn o.a. de omgevingsvergunning voor bouwen en slopen, woonvergunning, huisvestingsvergunning, aanschrijving tot achterstallig onderhoud, aanzegging bestuursdwang of een last onder dwangsom, een uitkering en ook terugvordering van te veel betaalde uitkeringen. De wet bepaalt uiteindelijk welke besluiten u kunt aanvechten en welke procedure u daarvoor moet doorlopen. Tijdens een bezwaar- en beroepschriftprocedure blijft het oorspronkelijke besluit vaak nog van kracht. Dit kan echter voor u onherstelbare schade tot gevolg hebben, denk aan het afbreken van een bouwwerk, het sluiten van een horecagelegenheid, het niet (meer) ter beschikking stellen van een uitkering, enzovoort. Om deze schade te voorkomen kan u, als u al een bezwaar- of een beroepschrift hebt ingediend, in afwachting van de uitspraak van de bezwarencommissie of van de sector bestuursrecht van de rechtbank, de voorzieningenrechter van dezelfde rechtbank vragen om het bestreden besluit te schorsen. De rechter beslist in de regel snel over de toewijzing van dit verzoek. Als hij de gevraagde voorziening toewijst dan betekent dit in de regel dat het besluit tijdelijk wordt opgeschort. Het overheidsorgaan mag dan het besluit niet uitvoeren totdat op het bezwaar is beslist of de rechter een definitieve uitspraak in de zaak heeft gedaan. Hoewel een bestuursrechtelijke procedure zonder bijstand van een advocaat gevoerd kan worden is het in Nederland, gezien het grote aantal bestuursrechtelijke wetten, besluiten, regelingen, verordeningen en andere voorschriften, een bijna onmogelijke opgave met succes zelfstandig een bestuursrechtelijke procedure te voeren. Daarbij speelt een rol dat het bestuursprocesrecht zeer gecompliceerdheid is en dat de overheid altijd ervaren en gespecialiseerde juristen zal inzetten om de door haar genomen beslissing te rechtvaardigen. Mr. M.E. Bosman heeft met goed gevolg de specialisatieopleiding Bestuursrecht van de Grotius Academie gevolgd. Hij is lid van de specialisatievereniging Vereniging voor Bestuursrecht. Vanaf 1993 is hij docent bestuursrecht. Vanuit die hoedanigheid ziet hij het als een uitdaging om beslissingen van de overheid voor u te tackelen. Hij draagt in de voor u te voeren procedure argumentatie aan die het verschil kan uitmaken tussen winnen of verliezen.

Trefwoorden: administratief beroep, algemene beginselen van behoorlijk bestuur, Beroep, Beroepschrift, Beslistermijn bestuursorgaan, Bestemmingsplan en uitwerkingsplan, bestraffende sanctie, Bestuurlijke boete, Bestuurlijke sanctie, Bestuursrecht, Bezwaar, Bezwaarschrift, Burgemeester, Burgemeester en wethouders, Cautie en nemo tenetur en verbod op zelfincriminatie, Dwangsom, Gedoogverklaring, herstelsanctie, Horecavergunning en exploitatievergunning, Intrekking of wijziging besluit, Intrekking of wijziging subsidievaststelling, omgevingsvergunning bouwen, Openbare Orde, Planologische voorschriften, bouwvoorschriften en gebruiksvoorschriften, planschade en nadeelcompensatie, positief bestemmen en uitsterfregeling, Positieve fictieve beschikking, Recreatiewoning, Sluiten onderneming / inrichting op last burgemeester, Subsidie, Subsidieplafond, Subsidievaststelling, Subsidieverlening, Subsidieverstrekking, Terugvordering subsidie, Vergunning, Verordening, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Wet Bibob, Wet geluidhinder, Woningwet,

Andere producten en diensten van Bosman Advocatenkantoor

Procesrecht advocaat van Bosman Advocatenkantoor thumbnail
13-04-2014

Procesrecht advocaat

Wanneer u hulp in een procedure nodig hebt kunt u een beroep doen op een ervaren procesrecht advocaat.


Strafrecht advocaat van Bosman Advocatenkantoor thumbnail
13-04-2014

Strafrecht advocaat

Advies en bijstand in een strafzaak van een gespecialiseerde strafrecht advocaat


Onroerend goed advocaat van Bosman Advocatenkantoor thumbnail
02-03-2014

Onroerend goed advocaat

Gespecialiseerde raad en daad van een vastgoedrecht advocaat


Advocaat bouwrecht van Bosman Advocatenkantoor thumbnail
02-03-2014

Advocaat bouwrecht

Goede raad en daad van een gespecialiseerde bouwrecht advocaat.


Bouwrecht advocaat van Bosman Advocatenkantoor thumbnail
02-03-2014

Bouwrecht advocaat

Goede raad en daad van een gespecialiseerde bouwrecht advocaat.


Ambtenarenrecht advocaat van Bosman Advocatenkantoor thumbnail
23-02-2014

Ambtenarenrecht advocaat

Goede raad en daad van een ervaren ambtenarenrecht advocaat


Echtscheiding advocaat van Bosman Advocatenkantoor thumbnail
25-01-2014

Echtscheiding advocaat

Betrokken en doortastende bijstand bij echtscheiding en overige familiekwesties. Bel Avocatenkantoor Bosman te Arnhem (026-3882351).


Arbeidsrecht advocaat van Bosman Advocatenkantoor thumbnail
25-01-2014

Arbeidsrecht advocaat

Bel voor goede raad en daad een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat. Tel; 026 - 3882351.


Huurrecht advocaat van Bosman Advocatenkantoor thumbnail
25-01-2014

Huurrecht advocaat

Bel voor raad en daad met een gespecialiseerde huurrecht advocaat. 026 - 3882351.