buitenland hypotheek buitenland hypotheken Duitsland hypotheek

buitenland hypotheek buitenland hypotheken Duitsland hypotheek van Buitenland Hypotheken

Door: Buitenland Hypotheken  18-03-2009
Trefwoorden: Buitenland Hypotheek, Buitenlandhypotheek, Duitsland Hypotheek

A
Aankoopwaardegarantieverzekering
Deze verzekering verzekert de waardedaling van een woning.
Afkoopwaarde
De opgebouwde waarde van een polis die wordt uitgekeerd bij voortijdig stoppen van een levensverzekering. De afkoopwaarde minus de in rekening gebrachte kosten wordt dan uitgekeerd aan de verzekeringsnemer.
Aflossingsvrije hypotheek
Een hypotheek waar men alleen hypotheekrente betaalt. Er wordt dus niet afgelost.
Afsluitkosten
Het bedrag dat de hypotheeknemer bijvoorbeeld een bank in rekening brengt bij het afsluiten van een hypotheek.
Afsluitprovisie
Deze provisie wordt aan de hypotheeknemer betaald en bedraagt meestal 1% over het hypotheekbedrag.
Annuïteitenhypotheek
Een hypotheek waarbij het bruto maandbedrag tijdens de looptijd gelijk blijft. De te betalen rente zal tijdens de duur afnemen en de aflossing zal toenemen.
Appartement
Een woning die onderdeel is van een gebouw met meerdere woningen. Er is een gesplitst eigendom.
B
Bandbreedterente
Dit is een rente die ongewijzigd blijft als de marktrente tussen een boven – en ondergrens (de bandbreedte) blijft. Wanneer de marktrente buiten deze breedte komt, wordt de rente aangepast.
Bankgarantie
De hypotheeknemer garandeert dat de borgsom die de koper aan de verkoper moet betalen wordt betaald, in geval de koper in gebreke blijft.
Bankhypotheek
Is een zekerheid voor de betaling welke de hypotheeknemer van de koper te vorderen heeft, ongeacht hoe deze vordering is ontstaan.
Belastbaar inkomen
Het inkomen dat bepalend is voor de belastingheffing.
Belasting besparing
Het bedrag dat men maandelijks terug kan vorderen van de belastingdienst. Dit bedrag is het verschil tussen de bruto en netto maandlasten van een hypotheeklening.
Beleggingshypotheek
Hypotheek waarbij men maandelijks premies betaald voor een levensverzekering. Deze premies worden onder andere belegd in beleggingsfondsen waarbij de einduitkering niet gegarandeerd is.
Bereidstellingsprovisie
Indien de periode van de hypotheekofferte is verstrekken, gaat men provisie betalen als op dat moment de marktrente hoger is dan de rente in de hypotheekofferte. Er heeft dus tussentijds een renteverhoging plaatsgevonden.
Boeterente
De hypotheeknemer berekent een boete bij vroegtijdig inlossen van de hypotheek als de rente vaste periode nog niet is verstrekken en als de marktrente lager is dan de hypotheekrente.
Boetevrije aflossing
Een vrijgesteld percentage van het hypotheekbedrag mag jaarlijks worden afgelost zonder dat er boete wordt gerekend. Dit is ongeacht de marktrente.
Bouwfinanciering
Het hypotheekbedrag van een nieuwbouwwoning wordt in depot geplaatst. Over het saldo in het depot wordt rente vergoed en uit het depot worden de termijnen aan de aannemer betaald.
Bouwrente
De hypotheekrente die men betaalt voor het nog te bouwen huis.
Bouwtermijnen
De aannemer brengt tijdens het bouwen termijnen in rekening voor het te bouwen huis.
Box 1
In deze box vindt de verrekening plaats van de hypotheekrente.
Box 3
In deze vermogensrendementsbox wordt het vermogen boven de vrijstelling belast met 1,2%.
Boxenstelsel
Nieuw belastingstelsel per 1 januari 2001 verdeeld in drie boxen.
Bruto jaarinkomen
Het vaste inkomen plus vakantiegeld wat per jaar wordt verdiend. Eventuele winstuitkeringen, bonussen en provisies is variabel en worden onder bepaalde voorwaarden meegenomen als inkomen door de hypotheeknemers.
Bruto maandlast
Dit is het bedrag zonder belastingvoordeel wat maandelijks betaald moet worden aan de hypotheeknemer en/of verzekeraar.
C
Canon
De aftrekbare periodieke heffing op grond dat in erfpacht is uitgegeven.
Consumptieve verplichtingen
Dit is het maandelijkse bedrag wat wordt betaald voor lopende leningen, die niet gebruikt zijn voor aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning.
Conversie
Een voortzetting van een levensverzekering binnen de fiscale regels.

D
Dagrente
De geldende rente voor nieuw af te sluiten hypotheken met een bepaalde rentevaste periode of verlenging van bestaande hypotheken
E
Eigendomsbewijs
Dit bewijs ontvangt de koper van een huis, nadat de getekende transportakte door de notaris is ingeschreven bij het kadaster.
Effecthypotheek
Een hypotheek waarbij een eenmalige storting wordt gedaan op een effectenrekening.
Effectieve rente
Het maandelijkse rentepercentage dat men daadwerkelijk betaalt over de hypotheek.
Eigen middelen
Het geld dat men vrij beschikbaar heeft.
Eigenwoningforfait
De fiscale bijtelling op het inkomen voor de woning. Bedrag is afhankelijk van de waarde van de woning.
Eigenwoningrente
Rente van leningen en hypotheken die dienen voor aankoop, onderhoud of verbetering van de woning.
Eindschuld
Het bedrag dat op de einddatum nog openstaat en dus nog verschuldigd is aan de hypotheeknemer.
Erfpacht
Het zakelijke recht om het genot te hebben van een aan een ander toebehorend stuk grond. De jaarlijks te betalen vergoeding heet erfpachtcanon.
Erfpachtcanon
De jaarlijks te betalen heffing op grond dat in erfpacht is gegeven.
Executie
Dit is de gedwongen verkoop van een woning.
Executiewaarde
De waarde van een woning bij een gedwongen verkoop, ook wel executie genoemd.
Extra aflossing
Dit is een aflossing boven het bedrag dat men daadwerkelijk moet aflossen.

Trefwoorden: Belgie Hypotheek, Buitenland Hypotheek, Buitenlandhypotheek, Duitsland Hypotheek, Duitslandhypotheek, Extra Geld Duitsland, Fianciering Duitsland, Lening Duitsland,

Contact Buitenland Hypotheken

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share