Compenseren moet meer bieden

Door: Trees For Travel  05-02-2008

CO2-compensatie moet meer bieden

Dieren 2 februari 2008
Onder de kop ‘Compensatie CO2-uitstoot blijkt nep’ publiceerde de Volkskrant op 2 februari een eigen
onderzoek naar de wijze waarop organisaties CO2–compensatie aanbieden.
Toen Trees for Travel in 2001 met CO2–compensatie, als nieuwe manier van aanpak van de
broeikasproblematiek startte, waren we ons er terdege van bewust dat er op een gegeven moment
‘cowboys’ konden komen die het niet zo nauw zouden nemen met de compensatieregels en die ook
onze werkzaamheden in diskrediet zouden kunnen brengen. Reden om direct heldere criteria op te
stellen, met bovenaan de eis dat een project aantoonbaar extra CO2 diende vast te leggen die zonder
investering met CO2-gelden niet zou worden vastgelegd (het begrip additionaliteit in de terminologie
van Kyoto).
Langs die maatlat leggen wij alle nieuwe en bestaande projecten en worden contractuele afspraken
gemaakt en gecontroleerd. Het is voor Trees for Travel verheugend om te constateren dat de
Volkskrant bij onze projecten, waarin wij al meer dan 150.000 ton aan compensatie hebben
gerealiseerd, niets onzorgvuldigs heeft gevonden. Het was zuur om te constateren dat dit werd
geschreven in een negatieve context en dat in het artikel vervolgens alle pijlen werden gericht op een
project in Nederland, waarmee wij geen bemoeienis hebben. Dit project hebben wij als
voorbeeldproject op onze website genoemd, om aan te geven hoe gecompliceerd CO2-projecten in
Nederland zijn. Wat het artikel overigens weer onderstreept.
De eindconclusie en kop: “CO2–projecten doorstaan test met glans”, was een betere geweest voor dit
artikel.

Helderheid
Het artikel toont aan dat het noodzakelijk is dat er duidelijkheid komt binnen de sector. Mede daarom
heeft Trees for Travel samen met andere aanbieders van klimaatcompensatie en Milieucentraal een
vrijwillig protocol uitgewerkt, dat is te vinden op: www.klimaatcompensatie.nl. Organisaties die zich
hierbij aansluiten, laten zich op hun aanpak, transparantie en prestaties controleren door een daartoe
geëquipeerde organisatie, ongeacht of ze hun compensatie uit bos of duurzame energie halen.
Dit komt bovenop de controles die Trees for Travel zelf laat uitvoeren op het gebied van de CO2-
vastlegging, het voorkomen van dubbeltellingen en de gevraagde compensatie versus de
gerealiseerde. We zijn ons vanaf het begin bewust geweest dat je met onze aanpak in een glazen huis
terechtkomt en dat wij daarom maximale transparantie en controle moeten betrachten, zonder dat dit
leidt tot een onverantwoord hoge overhead.

Toegevoegd waarde bosprojecten
25% Van de jaarlijkse toename van CO2 in de atmosfeer komt door ontbossing. Als we dat weten te
stoppen, leveren we een zodanige klimaatbijdrage, die zelfs het Kyoto-protocol niet kan halen. Als we
vervolgens alles wat de afgelopen 200 jaar is ontbost weer aanplanten, leveren we een essentiële
bijdrage aan het herstellen van de klimaatbalans. Voor de andere 75% moeten we stoppen met het
gebruiken van fossiele brandstoffen en overschakelen op duurzame energiebronnen.
Werken aan het broeikasprobleem is daarom een én-én verhaal: behoud, herstel en aanplant van
bossen/biomassa aan de ene kant en werken aan duurzame energie aan de andere kant. De keuze
wat het eerste moet worden aangepakt, ligt niet aan organisaties die klimaatcompensatie promoten,
maar bij de mensen in de ontwikkelingslanden die door de klimaatverandering te maken hebben of
krijgen met erosie, verwoestijning en misoogsten.
Trees for Travel is de pionier op het gebied van Klimaatcompensatie, met als doel een duurzamere
wereld voor iedereen. Reden dat we voor een Stichting als rechtsvorm hebben gekozen en een zo
groot mogelijk deel (80%) van onze inkomsten aan de projecten ten goede willen laten komen. Die
projecten moeten zo lang mogelijk CO2 blijvend vastleggen en zullen in stand blijven als de lokale
bevolking voordeel heeft bij de instandhouding. Daarom letten we bij de selectie van onze projecten
niet alleen op de additionaliteit van CO2-vastlegging, maar ook op de andere toegevoegde waarden
die de projecten hebben voor de betrokkenen. Dit kan zijn verbetering van economische en sociale
omstandigheden van de lokale bevolking, behoud en herstel van biodiversiteit, waterzekerheid en
erosiepreventie. De projecten leveren zo ook een bijdrage aan de millenniumdoelstellingen. Dat
betekent dat we extra kritisch zijn op nieuwe projecten en de kwaliteit laten gaan boven snelle
kwantiteit om onze omzet te vergroten.

Toegang tot CO2 gelden
Juist de marginale groepen in ontwikkelingslanden dienen toegang te krijgen tot extra middelen uit
klimaatprojecten, daar waar de mechanismen van Kyoto hier aan voorbijgaan. Het is daarom jammer
dat organisaties die standaarden ontwikkelen voor klimaatprojecten, in eerste instantie alleen werken
aan criteria voor duurzame energieprojecten, zoals windmolenparken, biogasinstallaties en zonneenergieprojecten.
Omdat de noden overal anders liggen, worden de meeste projecten vervolgens gerealiseerd in reeds
ontwikkelde landen. Als iedereen slechts die standaard zou aanhouden, zouden die mensen in
ontwikkelingslanden, die juist een behoefte hebben aan (inkomsten uit) aanplant van bomen en
struiken, uitgesloten worden van de fondsen die hen kunnen helpen om weerbaarder te worden tegen
klimaatverandering. Voor hen leidt die tot verwoestijning, erosie, verlies van landbouwgronden en
toegang tot drinkwater.
Dat past niet in de filosofie van Trees for Travel en van de millenniumdoelstellingen. Reden voor ons
om juist wel voor die projecten te kiezen en ervoor te zorgen dat ook hier een goede standaard wordt
ontwikkeld, die mede bijdraagt aan de gewenste transparantie. De in wezen positieve recensie in de
Volkskrant van deze projecten onderstreept wat dat betreft onze zorgvuldige aanpak.