Raadsvergadering van 22 april 2008. Sportvelden HCOB

Raadsvergadering van 22 april 2008. Sportvelden HCOB van Gemeentebelangen Overbetuwe

Door: Gemeentebelangen Overbetuwe  24-04-2008

Tijdens de Raadsvergadering van 22 april 2008 is het onderwerp sportvelden HCOB besproken.
Gemeentebelangen Overbetuwe wil u het officiële standpunt inzake dit onderwerp niet onthouden

Vraagstuk is of GBO in kan stemmen met het collegevoorstel inzake aanleg van velden voor HCOB,
een kleedaccommodatie en andere voorzieningen op de Pas.
Dit voorstel kan op verschillende manieren worden benaderd en onze fractie heeft afgelopen weken veel tijd geïnvesteerd om een beeld te krijgen van de meest wenselijke situatie.
Daartoe zijn met een aantal betrokken gebruikers van de Pas gesprekken gevoerd, die ons tot onderstaande standpunten heeft gebracht en vragen heeft geleid.

Op de eerste plaats willen we onze waardering uitspreken in de richting van de hockeyclub, die veel tijd en moeite heeft gedaan om zichzelf te bewijzen en de gemeente te overtuigen van de noodzaak in een permanente accommodatie te investeren.
Ook waardering in de richting van de gebruikers van de Pas, die hebben aangegeven onder de noemer van maatschappelijk verenigen meer te willen zijn dan alleen een sport of scouting vereniging en de intentie tot samenwerking overduidelijk hebben uitgesproken.
Tot slot de inspanningen en daadkracht van het college en gemeentelijk apparaat verdienen waardering, maar leiden tegelijkertijd tot de eerste vraag “waarom deze enorme voortvarendheid, terwijl er toch ook andere tussentijdse oplossingen voorhanden zijn en waarom deze inspanning terwijl er in afgelopen jaren voldoende voorbeelden zijn van verzoeken om medewerking van verenigingen dien veel meer tijd in beslag namen”.

De fractie van Gemeentebelangen heeft afgelopen weken kennisgenomen van meningen van de gebruikers van de Pas en komt daarbij tot de conclusie, dat zij allemaal de voorliggende voorstellen in meer of mindere mate onderschrijven, maar dat er ook vraagtekens rijzen.
Het meest in het oog springend daarbij is de trainingsaccommodatie van Spero.
Vz. Deze vereniging met 1100 leden heeft twee trainingsvelden, die op basis van een afspraak met de wethouder van 28 maart worden gerenoveerd.
Spero is niet echt blij met deze oplossing, die als een noodmaatregel wordt aangemerkt, omdat de historie laat zien, dat over enkele jaren vanwege de hoge belasting ook die velden weer tot gort zijn getrapt. Het aanleggen van een gewenst kunstgrasveld ligt daarom veel meer in de rede.
Door Spero is deze wens in de richting van de wethouder uitgesproken, maar was in het licht van de evaluatie van het Sta beleid onbespreekbaar.
Ook in de cie. Burger is door onze fractie deze wens voor het voetlicht gebracht maar ook daar bleek de wethouder ondanks alle argumenten niet te vermurwen.
Spero heeft in een brief, gericht aan de raad, vorige week andermaal deze wens naar voren gebracht en daarbij overduidelijk uitgesproken de wensen en idealen van de hockeyvereniging daarmee niet te willen doorkruisen.
Spero was evenwel erg verrast over de snelheid waarmee de overeenstemming over de renovatie werd uitgevoerd.
Daarmee komen we bij de tweede vraag waarom de wethouder de commissie op 3 april hierover op vragen van onze fractie niet heeft geïnformeerd. Wij zijn voor een transparant bestuur en voelen ons in dit verband door de wethouder behoorlijk tekort gedaan en waarom ineens deze snelheid in uitvoering.

Wat stelt Gemeentebelangen Overbetuwe voor?
Onze fractie is voor een integrale aanpak van de hele problematiek rond de Pas. Wij willen alle huidige sportactiviteiten incl. scouting daar centreren, maar willen, dat het college nu eerst een studie maakt naar de toekomstige inrichting voor jaren op het sportpark en in dit verband kiezen wij er nu voor om tbv.de hockeyvereniging één kunstgrasveld aan te leggen en één kunstgras trainingsveld voor Spero. Het voorliggende voorstel komt te snel en is niet integraal en toekomstgericht!
Daarmee slaan we twee vliegen in één klap. HCOB kan fatsoenlijk trainen en vanaf september wedstrijden spelen ( wij hebben uitgerekend met 24 teams uitgaande van uit en thuiswedstrijden) en Spero heeft één adequaat trainingsveld, wat kostenbesparend is t.o.v. het weer renoveren van de velden. Vz. De praktijk zal uitwijzen, dat renovatie wederom een vorm van kapitaalvernietiging is en dit gaat o.i. boven een evaluatie van het STA beleid.
Wanneer de praktijk laat zien, dat HCOB te weinig accommodatie heeft kan na de integrale visie alsnog tot aanleg van een tweede veld worden overgegaan.
Komt HCOB in veldnood dan kan in overleg van de trainingsaccommodatie van Spero voor hun trainingen gebruik worden gemaakt en indien strikt noodzakelijk kan altijd nog voor wedstrijden naar omringende plaatsen worden uitgeweken. Kijk in dit verband zelfs naar F.C. Twente, die moet uitwijken naar Emmen voor het spelen van play-offs.
We beseffen dat dit geen ideale oplossing voor de korte termijn is maar integraliteit vergt nu eenmaal meer tijd en leidt in dit geval zonder twijfel tot meer visie en kostenbesparingen.

Gemeentebelangen is voor een optimale bereikbaarheid van alle gebruikers van de Pas voor de hulpdiensten. Dat betekent, dat ook de parkeerproblematiek moet worden opgelost.
Vz. na bestudering van de plannen en overleg met een aantal betrokkenen denken wij dat deze problematiek anders dan in het voorstel kan worden opgelost door toch de mogelijkheid te creëren om langs de rondweg te parkeren. Dit vergt nadere studie en dus weer integraliteit. Het voorstel is o.i. veel te duur, terwijl andere opties niet voldoende of helemaal niet zijn onderzocht.De vraag aan de wethouder is (was) dan of hij bereid is andere oplossingen opnieuw te onderzoeken.

Samenvattend vz. kiest de fractie derhalve voor een integrale aanpak,waarvan de resultaten vóór 1 december a.s. in de cie. Burger moeten worden besproken, opdat de raad in jan. kan besluiten en voor het nieuwe seizoen 2009/2010 evt. extra/nieuwe velden kunnen worden gerealiseerd.
Voor het komende seizoen kan de fractie zich vinden in de aanleg van één hockeyveld voor HCOB en één kunstgras trainingsveld voor Spero.

Inmiddels heeft de Raad in meerderheid vòòr gestemd voor integraal uitvoeren van het plan
van het college. Naast Gemeentebelangen waren nog andere partijen tegen de uitvoering
van het voorliggende plan, beter gezegd: we waren voor aanpassing van het voorliggende plan. Zodanig dat de schaarse middelen (lees: geld) efficiënter ingezet kunnen worden. Geen enkele partij was tegen hockey. Efficiënter werken was voor de andere partijen geen optie.

Woordvoerder in de raad was Henk Vreman.


Van de redactie
24 april 2008


Contact Gemeentebelangen Overbetuwe

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share