TBS kliniek De Lingeburght in Zetten

Door: Gemeentebelangen Overbetuwe  07-10-2008

Naar aanleding van de Raadsvergadering  van 30-09-2008:  discussie over de overeenkomst TBS kliniek De Lingeburght in Zetten.

 
In de raadsvergadering van 30 september ging het over wensen en bedenkingen van de Raad met betrekking tot de overeenkomst die opgesteld is. De discussie was ook met de bevolking gevoerd en de inwoners vonden hun gevoelens te weinig terug in de concept overeenkomst, zoals die voor de raad op tafel lag. Daarnaast spelen nieuwe landelijke ontwikkelingen en onduidelijkheden rond Pijers en het aantal cliënten een rol.

Naast de inbreng van inwoners, de directie van de OGH/RW en de Raad werd er door D66 een motie ingediend. Hierin werd opdracht gegeven aan het college om:

  • In de definitief te sluiten overeenkomst vast te houden (en vast te leggen )aan bovengenoemde( maximaal 60 TBS en maximaal 60 PIJ) samenstelling voor wat betreft populatie en maximale aantallen. Wat betreft de aantallen kan er gewerkt worden met gemiddelden maar mag het aantal nooit de 124 overschrijden.

Onze fractie heeft deze motie niet gesteund met de motivatie zoals ook verwoord in ons betoog in de Raad, dat de opdracht aan het college in de motie de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van het college te boven gaat. Wat we bij motie wel hadden kunnen verzoeken, maar wat gezien de toezeggingen van de burgemeester niet nodig was, is om in de overeenkomst duidelijk en helder op te nemen wat de burger kan en mag verwachten zowel voor wat betreft categorie als aantal patiënten. De beperking welke D66 met haar motie de kliniek wil opleggen kan en zal de directie van de OGH/RW nooit opnemen in de overeenkomst. Voor een rendabele bedrijfsvoering is dat een te grote beperking en dus een te groot bedrijfsrisico. We kunnen, of wel het college kan, de motie niet waarmaken en dat weten we, dat weten de andere fracties ook.

Gemeentebelangen Overbetuwe kiest er absoluut voor niet te willen scoren voor de publieke tribune door het verkopen van gebakken lucht. Ons standpunt kan mogelijk in eerste instantie wrevel opleveren bij inwoners van Zetten maar we denken dat nu duidelijk en helder zijn over de rollen meer bijdraagt aan de groei van vertrouwen dan iets beloven en al snel moeten erkennen dat het niet nagekomen kan worden. De ervaringen van de laatste tijd hebben geleerd dat hierdoor juist wantrouwen gevoed wordt.
Gemeentebelangen Overbetuwe zet zich heel nadrukkelijk in voor het bewaken van de belangen van de inwoners, maar wel binnen onze bevoegdheden en verantwoordelijkheden. We zullen er voor strijden dat er een overeenkomst komt welke helder is. Er mag geen discussie mogelijk zijn over de uitleg van de punten in de overeenkomst . Slechts heldere afspraken kunnen bijdragen aan het opbouwen van vertrouwen. En slechts bij heldere afspraken kunnen de partijen elkaar aanspreken op naleving van die afspraken.

Een ander punt dat aan de orde kwam was de uitbreidingsmogelijkheid van de kliniek in de toekomst. Onze fractie is er voorstander van om het bestemmingsplan te herzien, waardoor uitbreiding in de toekomst niet zonder meer mogelijk is, maar slechts via de daarvoor geldende procedures van inspraak en bezwaar. We hadden een motie opgesteld om het college op te dragen de herziening bestemmingsplan procedure op te starten. De burgemeester heeft al toegezegd dat het bestemmingsplan zal worden aangepast waardoor de motie overbodig werd. We zullen dit nogmaals nadrukkelijk navragen en bewaken.Contact Gemeentebelangen Overbetuwe

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share