Verenigingen in Overbetuwe bereid tot samenwerking.

Door: Gemeentebelangen Overbetuwe  20-06-2009

Accomodaties.
Aan het onderzoek is deelgenomen door 35 verenigingen, daarnaast hebben 42 burgers een enquete formulier ingevuld. De vragen voor verenigingen hadden betrekking op hun activiteiten en de accommodatie, de beschikbaarheid van vrijwilligers en de wensen van toekomstige ontwikkelingen.
Daarbij was er een opvallende voorkeur voor een grotere podiumlocatie in Elst. De behoeft hieraan bleek ook al bij een onderzoek onder jongeren dat door GBO en het Westeraam College eerder dit jaar is uitgevoerd. Bij de jongeren is er ook behoefte aan een podium annex feestzaal en een bioscoop. Het grootste deel van de verenigingen (54,5%) is tevreden over de accommodatie. Een derde deel is matig tot ontevreden.

Bestuur en vrijwilligers.
In toenemende mate zien verenigingen zich genoodzaakt om meer inspanningen te doen om voldoende vrijwilligers te krijgen. Ruim 63% geeft welliswaar aan over voldoende vrijwilligers te beschikken maar men neemt wel een dalende tendens waar in de bereidheid om zich voor verenigingen in te zetten. Dat geldt in meer of mindere mate ook voor bestuursfuncties. Er doen zich bij de verenigingen in de Overbetuwe nog geen problemen voor maar er onstaat wel meer druk om lege plaatsen op te vullen. Overigens kampt 12% van de verenigingen met onvoldoende bestuursleden.

Financiën.
Verenigingen hechten over het algemeen meer belang aan betaalbare huur voor accommodaties dan aan steeds wisselend subsidiebeleid. De verenigingen zien zich in toenamende mate geconfronteerd met hogere lasten door verhoging van contributies aan bonden en de stijgende kosten van trainingen en cursussen. Bijna een derde deel van de verenigingen (27,3%) geeft aan een matig financiële positie te hebben. Ruim 12% geeft aan over onvoldoende budget te beschikken.
Er is geen geld voor uitbreiding van doorlopende activiteiten binnen de verschillende verenigingen.

Samenwerking en communicatie met gemeente.
Volgens de meeste verenigingen is de belangrijkste rol voor de gemeente het zorgen voor betaalbare en geschikte accommodaties. Daarnaast is een stabiel subsidiebeleid gewenst. Er wordt niet gevraagd om meer ondersteuning. De communicatie met de gemeente is voor bijna de helft van de verenigingen goed. Slechts een klein deel (6,1%) is niet tevreden over de samenwerking met de gemeente.

Plannen
De plannen van de verenigingen richten zich vooral op de meest belangrijke zaken die betrekking hebben op het onderkomen (13%), leiding en bestuur( 24,4%), en het werven van leden (15,6%). In 6% van de antwoorden gaf men aan dat men samenwerkingen met anderen wenst op te zetten.

Burgers
De burger deelnemers aan de enquête waren in meerderheid actief deelnemer aan sport- of cultuuractiviteiten. De antwoorden van de groep uit de gemeente was erg divers van aard en moeilijk samen te vatten. Veelvuldig wordt gevraagd om handhaving van de regels en het bestrijden van hondepoep. Ook de onveiligheid, met name voor gehandicapten, van de huidige verkeerssituatie in de Dorpsstraat in Elst en de Weteringsewal langs de Linge werd vaker door burgers genoemd.

Conclusie:
De rol van de gemeente dient vooral coördinerend te zijn voor de accommodaties. Samenwerken binnen accommodaties is volgens opgave geen bezwaar. Ze dienen vooral geschikt en betaalbaar te zijn. Vooral de verenigingen met binnensporten kampen met krappe financiën en hebben behoefte aan lage huren en/of een stabiel subsidiebeleid. De verenigingen met buitensporten vragen vooral om geschikte (kunstgras)velden en betere accommodaties. De druk op leiding en bestuur is groot genoeg. Meer vernieuwende taken (professionalisering) hoeven niet door de gemeente geïnitieerd te worden. Die komen vanuit de verenigingen zelf als daar ruimte en aanleiding voor is.

Voor informatie kunt u contact opnemen met fractievoorzitter Gera Koopmans, tel: 026-4723693. E: [email protected] Website: www.gbo.nu .


Contact Gemeentebelangen Overbetuwe

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share