Verslag Raadvergadering Overbetuwe 2 april 2008

Door: Gemeentebelangen Overbetuwe  10-04-2008

Voor Gemeentebelangen Overbetuwe stond deze Raad in het teken van het overlijden van Henk Vos.
Bij aanvang van de Raad heeft de burgemeester namens de hele gemeentelijke organisatie en ik namens onze partij stil gestaan bij dit overlijden.
We hebben hierdoor op een mooie wijze nogmaals als partij afscheid kunnen nemen van Henk. Dat we zijn inbreng in onze fractie erg zullen missen moge duidelijk zijn.
De tekst van mijn bijdrage staat op onze website. We zullen proberen om ook de bijdrage van de Burgemeester hierop te plaatsen.

Na dit emotionele moment moesten we overgaan tot de agenda van de Raad,de orde van de dag!!

Het belangrijkste onderwerp was het Centrumplan Elst, een traag proces, vele onderzoeken en rapporten zijn hierover al verschenen, dit heeft al heel wat gemeenschapsgeld gekost. Nu lag er een raadsvoorstel met de vraag om goedkeuring van het plan van aanpak.
D66 /CDA/PvdA hielden weer lange ingewikkelde pleidooien, pleidooien die thuis horen in de commissievergadering. Joop van Hulst heeft namens onze fractie aangegeven akkoord te gaan met het plan van aanpak,maar dat onze fractie er erg aan twijfelt of de gemeentelijke organisatie dit plan er nog wel bij kan hebben.
De ambities van onze gemeente stijgen ver uit boven de capaciteit van de organisatie en dan hebben we het nog niet eens over de financiële haalbaarheid van alle lopende plannen en projecten. Wij als fractie vrezen dat er grote problemen kunnen ontstaan in de nabije toekomst, zowel financieel als bij de voortgang van plannen door capaciteitsproblemen.
Uiteindelijk werd, na nogmaals een uitvoerig ,moeilijk te volgen verhaal van jan Meijer van D66 door de Raad het raadsvoorstel unaniem aangenomen.

CDA diende een motie in om het college een onteigeningsprocedure te laten starten in het project Elst Centraal, met het idee om zo tijd ,geld en ruimte te winnen. En daarnaast om op 1 juli met het van kracht worden van de nieuwe WRO,wet op de ruimtelijke ordening, een exploitatieplan op te stellen.
Het voorstel werd gesteund door de hele coalitie en de CU,en dus aangenomen, wij als GBO hebben hiertegen gestemd. Het is ons inziens een oneigenlijk instrument en kan hier helemaal niet worden toegepast.
We zijn als fractie van mening dat het een poging van de coalitie lijkt om een brevet van onvermogen van de wethouder , Frank van Rooijen, af te geven voor dit project.
Volgens onze fractie is het een project dat tot op heden niet uitblinkt in voortvarendheid en doortastendheid. We vinden dat het college zich geheel laat leiden door de grillen van andere grote partijen als NS vastgoed, tegenwoordig NS-poort genoemd, Prorail en Heinz .
De vertragingen in dit project zullen de kosten opjagen. Daarbij blijkt dat de geplande bouw van het nieuwe Huis der Gemeente nu al met ongeveer 2 jaar vertraagd is door toedoen van NS-poort die niet zo’n haast heeft met het realiseren van de plannen ,maar wel de macht in handen heeft bij dit hele project.
Onze fractie zal zich beraden welke actie wij zullen ondernemen om onze ongenoegens over het projectproces duidelijk te maken.

De fractie van GBO heeft een motie ingediend om het college te verzoeken haar besluit, om vrijstelling van het bestemmingsplan Kom Zetten te verlenen ten behoeve van de bouw van de TBSkliniek , aan te houden tot na de Raad van 22 april 2008.
We hebben voorgesteld om het onderwerp op de agenda van de Raad van 22 april te plaatsen en zo een ieder de gelegenheid te geven wensen en bedenkingen hierover kenbaar te laten maken.
Onze motivatie hiervoor was om ,bij dit voor de inwoners van Zetten gevoelige liggende besluit, ruimte te geven voor het uiten van gevoelens over het voorgenomen besluit vrijstelling te verlenen voor afwijkende bouwplannen.
Helaas waren de coalitiepartijen van mening dat dit een volledige collegebevoegdheid is en dat ze daarom geen behoefte hadden onze motie te steunen. De coalitie wenste volledige voorbij te gaan aan de gevoeligheid van dit te verwachten collegebesluit bij de bevolking van Zetten, de opvatting was dat er voldoende formele momenten zijn om bezwaren kenbaar te maken. Daarmee de bezwaarmakers gelijk dwingend tot het officieel indienen van zienswijze, zonder eerst met elkaar in gesprek te gaan.
We zien het als een gemiste kans om te trachten het verlies van het vertrouwen van de inwoners van Zetten en omstreken een beetje terug te winnen.
Het zou naar ons idee het college gesierd hebben als ze eerst in gesprek waren gegaan met de inwoners,dorpsraad en VVLZ over het voornemen om vrijstelling te verlenen alvorens dit in de pers als vast voornemen kenbaar te maken.
Het gaat hier misschien niet over een verplichting van het college, maar wij als fractie zien dit wel als een morele verplichting van het college.
Door deze wijze van handelen zullen de verhoudingen nooit verbeteren en de tegenstand alleen maar toenemen met als gevolg dat de realisatie van de kliniek,als het ooit zo ver komt zeker veel langer op zich al laten wachten.

Namens de fractie van Gemeentebelangen Overbetuwe

Gera Koopmans Jacobs
fractievoorzitter

Contact Gemeentebelangen Overbetuwe

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share