Bouwfonds boekt recordresultaat over 2005

Door: Bouwfonds  03-02-2006
Trefwoorden: Bouw, Financiering, Jaarcijfers

- Nettowinst Bouwfonds stijgt 16% tot € 314 miljoen
- Nagenoeg 12.000 woningen verkocht
- Flinke groei vastgoedfinanciering
- Verdubbeling beheerd vermogen asset management
- Groei marktaandeel Bouwfonds Hypotheken

Het jaar 2005 was voor Bouwfonds opnieuw een zeer succesvol jaar met goede resultaten bij alle bedrijfsonderdelen.

Bouwfonds heeft in 2005 een nettowinst behaald van € 314 miljoen, een stijging van 16% ten opzichte van het resultaat van 2004 (€ 271 miljoen). De stijging van het resultaat was vooral te danken aan de verdere groei van de financieringsactiviteiten en een sterke verbetering in asset management, terwijl ook het ontwikkelingsbedrijf een goede performance liet zien.

De bijdrage aan het resultaat vanuit het buitenland steeg met 44%. De buitenlandse activiteiten waren goed voor 16% van de winst vóór belastingen.
De baten stegen met 25,4% tot € 871 miljoen. Daartegenover stegen de bedrijfslasten met 25%. Er was sprake van hogere kosten door verdere groei van alle activiteiten, maar ook door de forse eenmalige lasten gerelateerd aan de ontvlechting van het hypotheekbedrijf.

Het balanstotaal steeg tot € 43,5 miljard ultimo 2005 tegen € 38,4 miljard een jaar eerder. Deze stijging van ruim 13% kwam met name door de groei van de financieringsportefeuille. Door winstinhouding steeg het eigen vermogen van € 1.640 miljoen eind 2004 tot € 1.907 miljoen eind 2005. Het aansprakelijk groepsvermogen steeg met circa € 304 miljoen tot € 3,1 miljard. Met deze balansverhoudingen steeg de BIS ratio voor het kernvermogen tot 8,4% (8,1%), en die voor het totale toetsingsvermogen naar 12,0% (11,6%).

Het aantal FTE’s steeg van 1.650 tot 2.010 eind 2005. Deze stijging liep parallel met de groei in activiteiten.

Ontwikkelen
In Nederland en Frankrijk lieten de woningontwikkelingsactiviteiten een sterke groei zien. Het totaal aantal verkochte woningen steeg met 20% tot 11.982. Tegenover de uitstekende gang van zaken in de woningontwikkeling stond een teruggang in de commerciële vastgoedontwikkeling met betrekking tot kantoren in de Nederlandse markt. Er werd ruim 100.000 m2 commercieel vastgoed in aanbouw genomen, in vergelijking met 2004 is dat een stijging van 33%.
In 2005 is een start gemaakt met woningontwikkelingsactiviteiten in Spanje en Scandinavië, in samenwerking met lokale partijen.

Financieren
De totale vastgoedfinancieringsportefeuille steeg met 11% tot ruim € 9,4 miljard. In de internationale projectfinanciering werd een aanzienlijke groei gerealiseerd. Ook de Nederlandse beleggingsfinancieringsportefeuille nam duidelijk toe.
Bij de financiering van vastgoed was de productie met € 3,5 miljard gelijk aan die over 2004.

Het hypotheekbedrijf zag niet alleen het marktaandeel van 6 naar 7% stijgen, maar ook het resultaat steeg sterk mede door het grote aantal oversluitingen. Ultimo 2005 bedroeg de totale hypotheekportefeuille € 31,3 miljard tegen € 27,6 miljard vorig jaar.

Rijnlandse Bank, het onderdeel dat zich in het bijzonder richt op klein zakelijk onroerend goed, ontwikkelde zich wederom positief.

Management
Bouwfonds Asset Management zag het resultaat sterk verbeteren, vooral dankzij een krachtige toename van het aantal geïntroduceerde fondsen. Het onderdeel realiseerde een ruime verdubbeling van het beheerde vermogen van € 1.687 miljard eind 2004 tot
€ 3.606 miljard eind 2005. Een substantiële bijdrage kwam uit de verwerving van de Vendexportefeuille via de joint venture IEF Capital N.V..

Overige ontwikkelingen
Per januari 2006 is het hypotheekbedrijf van Bouwfonds samengegaan met de hypotheekactiviteiten van ABN AMRO in de nieuwe onderneming ABN AMRO Hypotheken Groep. Het resultaat van Bouwfonds over 2005 zonder het resultaat van het hypotheekbedrijf bedroeg € 135 miljoen.

ABN AMRO heeft aangekondigd Bouwfonds te willen verkopen. In 2006 zal Bouwfonds naar verwachting overgaan naar een nieuwe aandeelhouder.

Het jaarverslag 2005 zal op 6 april 2006 verschijnen.

IFRS
Bouwfonds publiceert over 2005 voor het eerst cijfers gebaseerd op IFRS. De vergelijkende cijfers over 2004 zijn eveneens gebaseerd op IFRS, en zijn daarmee niet vergelijkbaar met eerder gepubliceerde cijfers over 2004, die gebaseerd waren op in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging.

Verschil met door ABN AMRO gepubliceerde cijfers
De door ABN AMRO gepubliceerde cijfers met betrekking tot Bouwfonds wijken af van de door Bouwfonds zelfstandig gepubliceerde cijfers. Het verschil in resultaat over 2005 vloeit voort uit de verwerkingswijze van personeelsopties. Het verschil over 2004 betreft nog een verschillende waardering van activa en passiva ten tijde van de overname van Bouwfonds door ABN AMRO.

Trefwoorden: Bouw, Financiering, Jaarcijfers

Contact Bouwfonds

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share