Oriënterend onderzoek / quick scan

Oriënterend onderzoek / quick scan van Ecodienst

Door: Ecodienst  27-04-2011
Trefwoorden: Bestemmingsplan, Ecologie, Flora- en faunawet

Het doel van een quick scan is het inschatten, of er op de desbetreffende locatie planten- en diersoorten aanwezig of te verwachten zijn welke volgens de natuurwetgeving een beschermde status hebben. Dit onderzoek zorgt ervoor dat plannen eventueel tijdig aangepast worden, zodat het plan voldoet aan de .

Trefwoorden: Bestemmingsplan, Ecologie, Effectstudies Flora- en fauna, Flora- en faunawet, Inventarisatie en monitoring, Natuurtoets Flora- en fauna, Ontheffing Aanvraag, Quick scan Flora- en fauna, Wabo omgevingsvergunning,