Nieuw elan rentmeesters

Nieuw elan rentmeesters van De Nederlandse Vereniging Van Rentmeesters

Door: De Nederlandse Vereniging Van Rentmeesters  25-01-2007

Rentmeesters staan te boek als de beheerders van landgoederen en behartigers van de belangen van eigenaren van grond en gebouwen. Voorzitter en rentmeester Gerard Jippes voorspelt dat dat beeld gaat veranderen. “Het landelijke gebied verandert. De rol die de rentmeester daarin speelt ook. Bij de ontwikkeling van het landelijk gebied worden rentmeesters bruggenbouwers, actieve mediators. Ze brengen partijen bij elkaar om uit de wirwar van belangen een eenheid te scheppen in het verrommelde landelijke gebied. Daarbij zijn rentmeesters onafhankelijk. Als adviseur voor degene die ons een opdracht geeft, blijven wij op afstand.”

Verrommeling
Met de nieuwe rol haakt de NVR in op de veranderingen die zich in landelijk Nederland voordoen. Overal wordt gebouwd, natuurgebieden aangelegd, recreatiegebieden uit de grond gestampt. Boerenbedrijven verdwijnen, landgoederen vragen om veranderingen en dorpen groeien uit tot slaapsteden. De belangen van betrokken partijen zijn daarbij uiteenlopend. Iedereen wil de grond gebruiken. Een goede regie kan er dan voor zorgen dat alle partijen samen komen tot een eensluidende invulling van het landschap, meent Jippes. “Wij willen Nederland overtuigen dat wij de regisseurs zijn van het landelijk gebied. Wij gaan ons op dat vlak meer roeren.”

Vastgoedspecialisten
Binnen de NVR valt te constateren dat de rentmeesters en hun vereniging een nieuwe koers zijn ingeslagen. De afgelopen vijf jaar is een forse professionaliseringsslag gemaakt en werd de NVR een echte vereniging met een landelijk bureau en personeel. “Wij zijn er klaar voor om ons te profileren. Dus gaan we actiever aan de voorkant van de landschappelijke ontwikkeling zitten en invulling geven aan het landschap. Daarvoor hebben de rentmeesters de deskundigheid in huis. Taxaties, aan- en verkoop, planschade, onteigening, erfpacht, beheer, gebieds- en landgoedontwikkeling: het zijn taken van de rentmeester. Als vastgoedspecialisten zijn wij goed op de hoogte van wet- en regelgeving.”

Successen
Rentmeesters moeten staan voor een leefbaar platteland, vindt de NVR. De vereniging wenst zich te profileren als een onafhankelijke organisatie waar partijen niet om heen kunnen. Successen zijn inmiddels binnen. “Zo hebben wij in een brief aan de ministeries van VROM en LNV onze visie uitgesproken over de pacht en onteigeningen. De ministeries reageerden prompt. Zij willen met de NVR hierover verder om de tafel zitten.” Maar ook bij het realiseren van de EHS (Ecologische Hoofd Structuur) is de inbreng van de rentmeester waardevol. Onder regie van de rentmeester zijn door over en weer te ruilen een substantiële oppervlakte landbouwgrond omgezet in grotendeels particuliere natuur. “In dat gebied is de rentmeester de bruggenbouwer tussen boeren, staatsbosbeheer, beleggers, stichtingen en particulieren. Onder goede regie wordt er daadwerkelijk naar elkaar geluisterd. Er ontstaat wederzijds begrip en dat is een goede basis voor een win-win situatie.”

Opleiding
De NVR wil een forse groei van het aantal rentmeesters. “Er zijn dringend nieuwe mensen nodig. Aan de dagopleiding tot rentmeester aan de Hogeschool Larenstein worden jaarlijks maar twintig studenten tot rentmeester opgeleid. Wij zijn hierover in gesprek met Larenstein, maar de NVR denkt er zelf ook aan om een opleiding te starten. Hier krijgen aankomende rentmeesters les in ruimtelijke ordening, juridische diensten, taxatie, bodem en onteigeningen. Die brede basis is van belang. Rentmeesters die een goed aanpassingsvermogen hebben, zijn het meest succesvol.”


Contact De Nederlandse Vereniging Van Rentmeesters

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share