NVR wil meer helderheid bij onteigeningsprocedure

NVR wil meer helderheid bij onteigeningsprocedure van De Nederlandse Vereniging Van Rentmeesters

Door: De Nederlandse Vereniging Van Rentmeesters  09-10-2006

Begin juli 2005 is de Algemene wet bestuursrecht herzien. Als gevolg hiervan is ook de Onteigeningswet veranderd. Door die verandering zijn verschillende onduidelijkheden opgetreden. Dat constateert de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR). Door de onduidelijkheden kunnen binnen gemeenten onteigeningsprocedures tot drie maanden langer duren dan nodig. De NVR heeft de Ministeries van VROM, Justitie en Verkeer en Waterstaat verzocht de Onteigeningswet aan te passen. Doel van deze wijziging is ervoor te zorgen dat binnen gemeenten duidelijke afspraken komen over de te volgen procedure, zodat onnodig tijdverlies wordt voorkomen.

In een brief van september 2006 aan het Ministerie van VROM beschrijft de NVR een aantal knelpunten. Deze leiden ertoe dat gemeenten de Onteigeningswet niet doeltreffend kunnen uitvoeren. Zo schrijft de wet voor dat belanghebbenden bij een onteigeningsprocedure moeten worden aangeschreven, terwijl deze in de praktijk niet altijd te traceren zijn. De eigenaar van een goed zal via de registers altijd te vinden zijn, terwijl dat voor een huurder of gebruiker lang niet altijd geldt. Denk bijvoorbeeld aan de jager die het recht van jacht heeft gehuurd of aan de huurder van een stukje weiland voor de pony.
De soms moeizame traceerbaarheid van belanghebbenden kan gevolgen hebben voor het vlot verlopen van de goedkeuring van een onteigeningsbesluit. De NVR pleit ervoor dat het volstaat de eigenaren en de bij de onteigende partij bekende belanghebbenden aan te schrijven. Zo wordt voorkomen dat tijdens de uitvoering van de procedure een belanghebbende opduikt, waardoor het besluit niet, of pas veel later dan nodig, kan worden goedgekeurd.

Ontwerpbesluit
De NVR stelt ook voor duidelijk te omschrijven welke stukken, gebundeld in het ontwerpbesluit, aan de belanghebbenden moeten worden gestuurd. Nu is het niet helemaal duidelijk welke dat zijn. Ook dat leidt tot vertraging bij de uitvoering van de onteigening. De NVR suggereert de stukken te benoemen en de samenstelling van de bundel precies in de wet op te nemen.

Procedure
Op basis van de herziene Onteigeningswet is het nu aan de gemeenteraad om te besluiten tot een onteigeningsprocedure. Voorheen was dat de taak van het College van Burgemeester en Wethouders. Uit de praktijk blijkt echter dat de procedure om de onteigeningsprocedure te starten, binnen verschillende gemeenten niet op dezelfde manier wordt uitgevoerd. De NVR stelt voor in de Onteigeningswet de gemeenteraad expliciet de mogelijkheid te bieden het College van Burgemeester en Wethouders een mandaat te geven om de wet uit te voeren.

Meer informatie verkrijgt u via het Bureau NVR, T 0317-415030.


Contact De Nederlandse Vereniging Van Rentmeesters

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share