Onafhankelijke gebiedsregisseurs als aanjagers reconstructie

Onafhankelijke gebiedsregisseurs als aanjagers reconstructie van De Nederlandse Vereniging Van Rentmeesters

Door: De Nederlandse Vereniging Van Rentmeesters  05-07-2007

Tijdens de evaluatie van de Reconstructie van de zandgebieden door de Vaste Kamercommissies voor LNV en VROM met diverse partijen die in het veld bij Reconstructie betrokken zijn, heeft de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) gepleit voor het aanstellen van onafhankelijke gebiedsregisseurs. Hiermee zou het alom geconstateerde trage verloop van de Reconstructie van de Zandgebieden een impuls kunnen krijgen die realisatie van de gestelde doelen snel dichterbij brengt.

De Rentmeester NVR, de vastgoeddeskundige bij uitstek in het landelijk gebied, treedt regelmatig op als vertegenwoordiger van en bemiddelaar tussen de diverse partijen die belangen hebben in het buitengebied. Het betreft dan zowel overheden, natuur- en landbouworganisaties als particulieren. Omdat de Rentmeester NVR goed op de hoogte is van het brede scala van inhoudelijke componenten en de diverse, soms conflicterende, belangen, is hij in staat om als procesmanager het tempo van realisatie op te voeren.

Het idee van de onafhankelijke gebiedsregisseur werd door meerdere fracties die deel uitmaken van de Vaste Kamercommissie omarmd en in het Algemeen Overleg met de Ministers van LNV en VROM, dat volgde op de Rondetafelgesprekken met de diverse instanties, als waardevolle suggestie naar voren gebracht. Minister Verburg (LNV) liet blijken hier niet onwelwillend tegenover te staan maar gaf aan dat dit nadrukkelijk een provinciale aangelegenheid is. In het licht van de Wet Inrichting Landelijk Gebied en de daaraan gekoppelde financiering (ILG) hebben de provincies hier beslissingbevoegdheid.

Om de Reconstructie verder nog positief te beïnvloeden deed de NVR ook de volgende voorstellen:
- Pas een volledige schadeloosstelling toe, zoals deze rondom het onteigeningsrecht is ontstaan;
- Onderzoek fiscale stimulansen om ondernemers te bewegen te participeren in de Reconstructie;
- Ontwikkel met voorrang Landbouwontwikkelingsgebieden en bied de ondernemers ontwikkelingsperspectieven.

Voor informatie over de NVR bezoekt u www.rentmeesterNVR.nl. U kunt ook contact opnemen met het Bureau NVR,
T 0317 415030 of E info@rentmeesterNVR.nl.


Contact De Nederlandse Vereniging Van Rentmeesters

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share