Rechter verbiedt Europe Fruit Trade BV handel in planten van het aardbeiras Elsanta

Door: Fresh Forward Marketing  09-11-2006
Trefwoorden: Planten, Aardbeien, Kortgeding


De Zaaizaad- en Plantgoedwet alsmede de betreffende Europese verordening stelt dat het verhandelen als de productie van planten van een kwekersrechtelijk beschermd ras een exclusief recht van de eigenaar van het ras is. De licentiecontracten die namens PRI (de eigenaar van Elsanta) door Fresh Forward worden uitgegeven staan alleen verkoop van planten toe aan personen/bedrijven die deze planten gebruiken voor de aardbeiteelt, of aan andere licentiehouders. Een bedrijf zoals EFT dat zelf geen licentiehouder is, maar wel in planten handelt, maakt daarmee inbreuk op de kwekersrechten van de eigenaar van het ras.
EFT betwiste in haar verweer niet dat er grote hoeveelheden planten zijn verhandeld en te koop zijn aangeboden, maar stelt dat zij daarmee geen inbreuk pleegde. Zij zou niet namens haar zelf handelen, maar namens verschillende andere ondernemingen, die door EFT werden aangeduid met “ Van Gennip-Ondernemingen”. Deze ondernemingen zijn volgens EFT allen licentiehouder en dus gerechtigd direct planten aan aardbeitelers te leveren.
De voorzieningenrechter heeft dit verweer verworpen. Ondanks dat de “Van Gennip-ondernemingen” mogelijk licentiehouder zijn, betekent dit niet dat EFT zelf mocht handelen in plantmateriaal. In de licentieovereenkomsten met de “Van Gennip-ondernemingen” is duidelijk bepaald dat zij Elsanta-planten uitsluitend op eigen naam mogen aanbieden en in het verkeer brengen.
Daarnaast mag van een tussenpersoon of gemachtigde verwacht worden, dat aan de handelspartners gecommuniceerd wordt namens wie de planten worden verkocht. Dit is zeker het geval als het gaat om handel in beschermd teeltmateriaal. EFT heeft geen bewijs geleverd van haar bewering dat de koop niet op eigen naam, maar op naam van een “Van Gennip onderneming” heeft plaatsgevonden. Op de verkoopfacturen en aanbiedingsbrieven werd op geen enkele wijze vermeld dat de transactie namens de “Van Gennip-onderneming” werd uitgevoerd, of van welke van deze ondernemingen de planten specifiek afkomstig waren.
Los van het bovenstaande, concludeerde de voorzieningenrechter, kan het aanbieden alleen al worden opgevat als een aankondiging dat er een handeling zal gaan plaatsvinden die aan de eigenaar van het beschermde ras is voorbehouden.
Vanwege de nog voortdurende dreigende inbreuk op het kwekersrecht bestaat er een spoedeisend belang om een verbod op te leggen. De voorzieningenrechter beveelt EFT om haar activiteiten aangaande Elsanta te staken en gestaakt te houden tegen straffe tot betaling van € 5000,-- voor elke dag dat zij in gebreke mocht blijven.
Ter terugvordering van de door hen vanwege de door EFT gepleegde inbreuk geleden schade, overwegen PRI en Fresh Forward een bodemprocedure tegen EFT

Gevolg
Licentiehouders die planten van het aardbeiras Elsanta in het verkeer brengen, moeten erop bedacht moeten zijn dat zij dit uitsluitend mogen doen op eigen naam. Het zonder toestemming aanbieden van plantmateriaal alleen al kan worden opgevat als een inbreuk. Daaraan doet niet af dat de planten eventueel eerder al door een licentiehouder zijn geproduceerd.


Trefwoorden: Aardbeien, Elsanta, Kortgeding, Kwekersrecht, Planten