Gebiedsplan voor behoud Landgoed Rozephoeve

Door: Het Groene Woud  24-05-2006
Trefwoorden: Gebiedsontwikkeling, Nationaal Landschap

OISTERWIJK, 30 januari 2006 – Wil het Landgoed Rozephoeve in Het Groene Woud niet verloren gaan, dan zijn er nieuwe economische en ecologische impulsen nodig. Ideeën hiervoor zijn opgetekend in een gebiedsplan, dat deze maand aan bewoners van het gebied wordt voorgelegd. In het plan wordt onder meer de aanleg van een golfbaan voorgesteld.

Landgoed Rozephoeve is een particulier landgoed in Noord-Brabant, dat ligt ingeklemd tussen het natuurreservaat de Kampina en een groot agrarisch landschap aan de zuidzijde. Een gedeelte van de beek Rosep stroomt over het landgoed.

Gebiedsplan nodig
Voor het 535 hectare grote landgoed, in bezit van de BV Landgoed Rozephoeve uit Oisterwijk, zijn de inkomsten uit landbouw via pacht nodig om landschap en gebouwen in stand te kunnen houden. Al jaren staan de inkomsten uit de landbouw echter onder druk. “Wanneer niet wordt ingegrepen, zullen agrarische bedrijven afhaken en unieke kwaliteiten van het landgoed verloren gaan”, zegt projectleider Age Fennema van adviesbureau Sight. Voor het landgoed is daarom een gebiedsplan opgesteld dat aansluit bij de uitwerking van de reconstructieplannen.
Het project wordt geleid door een stuurgroep, waarin de BV Landgoed Rozephoeve, Waterschap De Dommel en de gemeente Oisterwijk zijn vertegenwoordigd.

Economie en ecologie
De kern van het plan is dat het evenwicht tussen economie en ecologie wordt hersteld. Een aantal landbouwbedrijven gaat stoppen. Daarvoor in de plaats moeten nieuwe economische functies worden gevonden die passen bij het landgoed.
Daarnaast voorziet het plan in het herstellen van natuurwaarden. Het gebiedsplan wordt deze maand gepresenteerd aan de bewoners van het gebied. Vervolgens wordt het dit voorjaar voorgelegd aan de Provincie Noord-Brabant.

Twee opties
Volgens Age Fennema zijn alle partijen het over de ecologische potenties eens. Het beekdal van de Rosep en enkele vennen moeten worden hersteld. “Maar overeenstemming verkrijgen over de economische activiteiten die nodig zijn, bleek lastig vanwege de regelgeving die op het gebied van toepassing is”, vertelt de projectleider. “Vooral de pachtbedrijven aan de noordzijde van het landgoed worden in hun ontwikkeling beperkt.”
Toch zijn enkele oplossingen gevonden. Fennema: “De pachters is een rol toebedacht in het beheer van natuur en landschap. Ook kunnen kleinschalige recreatieve activiteiten op deze bedrijven worden ontwikkeld.”
Omdat dit niet voldoende is om het landgoed in stand te houden, zijn er daarnaast twee extra opties. Op de eerste plaats is dat de realisatie van landhuizen in het kader van de regeling nieuwe landgoederen, eventueel gecombineerd met zorg. De tweede optie is de ontwikkeling van een recreatief plan, waarbij wordt gedacht aan de aanleg van een golfbaan. “Deze zou verder naar het zuiden kunnen worden aangelegd, uit de buurt van het kwetsbare beekdal in het open agrarisch gebied”, aldus Fennema. “Maar voor beide economische oplossingen geldt dat zij nu niet helemaal binnen het Streekplan zijn te realiseren. Hiervoor is eerst overleg met gemeente en provincie nodig. Op basis van dat overleg wordt besloten welke optie verder wordt uitgewerkt.”
In samenhang met deze uitwerking zal ook natuur- en beekdalherstel met waterschap, overheden en andere partijen in gang worden gezet. Hiervoor moet een intensief veehouderijbedrijf worden verplaatst. Gesprekken over deze verplaatsing zijn al in gang gezet.

Het Groene Woud, Veelheid in verscheidenheid
Het gebiedsplan is tot stand gekomen door financiering van de BV Landgoed Rozephoeve, Provincie Noord-Brabant, Rabobank Oisterwijk en SEV. Het project maakt deel uit van het Uitvoeringsprogramma Het Groene Woud. Mede dankzij deze projecten groeit Nationaal Landschap Het Groene Woud tussen Tilburg, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch uit tot een van de mooiste gebieden van Nederland. Tot een gebied waar natuur en cultuurhistorisch erfgoed hand in hand gaan met recreatie, traditionele ‘boerennatuur’, met unieke flora en fauna, met recreatie voor jong en oud, met té veel om op te noemen. Een rijk gebied waar de echte natuur- en cultuurliefhebber oren en ogen tekort komt. Meer informatie over de projecten in Het Groene Woud is te vinden op www.hetgroenewoud.com.


Noot voor de redactie: voor meer informatie over het Project Gebiedsplan Landgoed De Rozephoeve kunt u contact opnemen met projectleider Age Fennema van adviesbureau Sight, tel. (0318) 57 20 66.
Algemene informatie over Nationaal Landschap Het Groene Woud is verkrijgbaar bij Robin van Dijk, programmacoördinator uitvoeringsprogramma Het Groene Woud bij de Provincie Noord-Brabant, tel. (073) 680 82 14, [email protected]

Trefwoorden: Gebiedsontwikkeling, Nationaal Landschap

Contact Het Groene Woud

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share