Het Groene Woud als economische pijler voor gemeenten

Door: Het Groene Woud  24-05-2006
Trefwoorden: Gebiedsontwikkeling

‘s-Hertogenbosch – In Best, Boxtel en Oisterwijk vormt de ecologische, sociaal-maatschappelijke en economische ontwikkeling van Nationaal Landschap Het Groene Woud een belangrijk onderdeel van het gemeentelijke beleid. Uitgangspunten om het gebied structureel en duurzaam te ontwikkelen zijn expliciet opgenomen in de coali-tieprogramma’s. Opvallend is dat de gemeenten het leggen van een duurzame econo-mische basis centraal stellen. Hierbij is de ontwikkeling van natuur en landschap een middel voor het stimuleren van de regionale economie.

Het Groene Woud is een mooi natuur- en cultuurgebied tussen Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch en Tilburg. Veel organisaties, zoals de provincie, waterschap, terreinbeherende organisaties, maar ook deelnemende gemeenten hebben vergaande plannen om Het Groene Woud te ontwikkelen tot een aantrekkelijk, toegankelijk gebied voor recreatie en toerisme. Met mooie natuur, fraaie landschappen en veel cultuurhistorie. Het Groene Woud kan de komende jaren uitgroeien tot een belangrijke economische pijler van de locale economie.

Nadruk op infrastructuur
Vic Kerkhoff is de komende vier jaar wethouder in de gemeente Best. Zijn portefeuille be-staat uit onder meer verkeer en vervoer, milieu en reconstructie buitengebied. Als het aan hem ligt, dan wordt Het Groene Woud de komende jaren een mooi en vooral toegankelijk gebied voor de recreant uit de stad. De provincie heeft de ontwikkeling van BrabantStad tot speerpunt verklaard van het beleid. Mensen uit de stad willen echter ook rust en groen om zich heen, liefst dichtbij en gemakkelijk bereikbaar. Daar moeten de gemeenten aan werken. “Alleen van een toegankelijk gebied kun je genieten, daarom is bereikbaarheid zo belangrijk”, aldus Kerkhof.
Voor de Bestse wethouder is de ontwikkeling van Het Groene Woud vooral een economisch traject. Daarom investeert Best zoveel in infrastructuur. Als bezoeker van Het Groene Woud moet je wel ergens kunnen komen,” zo is zijn mening. “Er is heel veel te zien in deze streek. Voor de rustzoeker die van wandelen en fietsen houdt en intens kan genieten van een mooi stukje bos, een fraai vergezicht of een oude Brabantse boerderij moet een uitgebreid net-werk komen van wegen en paden. Best, als groene poort in ontwikkeling heeft hierbij een belangrijke taak.”

Natuur en landschap als basis voor identiteit
De Boxtelse wethouder Ger van den Oetelaar is een onvermoeibaar strijder voor de duurza-me en structurele ontwikkeling van Het Groene Woud. Hij begint aan zijn derde termijn. Zijn portefeuille bestaat onder meer uit cultuurhistorie en monumentenzorg, plattelandsvernieu-wing en reconstructie, natuur en duurzaamheidsbeleid. In 2010 wil hij dat Het Groene Woud nog aantrekkelijker is, met meer biodiversiteit, natuur en cultuurhistorie. Vooral echter moet het gebied in zijn ogen als Nationaal Landschap een stevige economische basis hebben met een gezond rendement. Die economische basis moet vooral liggen in de toeristische sector, met name de extensieve recreatie.
Van den Oetelaar: “De kip met de gouden eitjes moeten we koesteren en de kans geven om rustig te broeden. Het ontwikkelen van identiteit staat hierbij voorop. Wat we vooral niet moe-ten vergeten is de cultuurhistorie van dit gebied. Het Groene Woud is al bewoond sinds de middeleeuwen. Bezoekers laten kennismaken met een stukje geschiedenis vind ik belangrijk. Dat geldt ook voor de bewoners. Weten wie je bent en waar je woont. Dat vormt mede je identiteit. Samen met de unieke natuur, het fraaie landschap en een structurele duurzame ontwikkeling gericht op duurzaam toerisme hebben we iets heel moois in handen.”

Verbrede landbouw en een rendabele regionale economie
Joop van Hezik is in de gemeente Oisterwijk de komende vier jaar als wethouder verant-woordelijk voor onder meer milieu, natuur en landschap. Het Groene Woud is voor hem be-kend terrein. Zo is hij bestuurslid van het Innovatieplatform Duurzame Meierij. Voor hem staat een duurzame en structurele ontwikkeling van Het Groene Woud gelijk aan meer na-tuur, landschap, toerisme, recreatie en verbrede landbouw als basis voor een rendabele re-gionale economie. De toeristen worden ondergebracht bij de agrarische sector die als ver-brede landbouw een rol krijgt in de toeristische branche en in het natuurbeheer.
“Mensen moeten rust en schoonheid kunnen ervaren in een mooi en welvarend gebied”, is zijn uitgangspunt. “Dat kan alleen als een gebied gericht en integraal wordt ontwikkeld. Een hek er omheen of niets doen leidt tot economisch verlies. Natuur en landschap ontwikkelen en toegankelijk maken levert toerisme en recreatie op. ”De boerenstand ziet hij veranderen van productiegericht naar dienstverlenend. Hij denkt hierbij aan een breed palet van dien-sten: groen (natuurbeheer), blauw (waterbeheer), geel (cultuurhistorie) en rood (recreatieve diensten voor de stad). Een nieuwe economische drager als basis voor een rendabele regio-nale economie.
_________________________________________________________________________
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Meer informatie is verkrijgbaar bij Ger van den Oetelaar, wethouder Boxtel, (0411) 65 59 11. Joop van Hezik, wethouder Oisterwijk, (013-52 91 311), Vic Kerkhoff, wethouder Best, (0499) 36 09 11, Ger Duijf, programmaleider Nationaal Landschap Het Groene Woud, (073) 6808881.

Trefwoorden: Gebiedsontwikkeling

Contact Het Groene Woud

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share