voorbereiding, ontwerp, technische uitwerking, bouwbegeleiding (ver)bouwplannen

voorbereiding, ontwerp, technische uitwerking, bouwbegeleiding (ver)bouwplannen van Kanzie ontwerpers & makers

Door: Kanzie ontwerpers & makers  21-11-2012
Trefwoorden: Verbouwen, Bouwadvies, Duurzame Energie

pré-contractuele fase

§  Diensten:
o   Eerste bespreking
o   Programma van eisen en verkennend onderzoek
o   Vaststellen budget
o   Offerte en opdrachtbevestiging
§  Producten:
o   Bureaupresentatie
o   Indicatieve rapportage planvorming
o   Offerte en opdrachtbevestiging


voorbereidende fase

§  Diensten:
o   Meten bestaande toestand en uitwerken
o   Uitwerken programma van eisen en wensen
o   Onderzoek geldende voorschriften

§  Producten:
o   tekening bestaande toestand
o   programma van eisen
o   rapportage, notities m.b.t. voorschriften     


voorlopig ontwerp

§  Diensten:
o   Schetsontwerp(en)
o   Zonodig bijstellen schetsontwerp
o   Ontwerpbesprekingen
o   Overleg andere disciplines (constructeur, e.d.)
o   Pré advies bestemmingsplan en welstand
o   Raming van de kosten (evt. door derden)
o   Beoordeling en goedkeuring voorlopig ontwerp door opdrachtgever

§  Producten:
o   voorlopig ontwerptekening op schaal 1:100 / 1:50
o   impressies/maquette voorzover van toepassing
o   raming van de kosten
o   eerste voorstel constructies, installaties etc. (door derden) voor zover van toepassing    


definitief ontwerp

§  Diensten:
o   Verwerken opmerkingen in voorlopig ontwerp
o   Uitwerking definitief ontwerp
o   Overleg en coördinatie andere disciplines
o   Integratie constructies en/of technische componenten
o   Controle op van toepassing zijnde voorschriften
o   Beoordeling en goedkeuring definitief ontwerp door opdrachtgever

§  Producten:
o   Tekening definitief ontwerp
o   Presentatietekeningen, maquette
o   Interieurvoorstel
o   Verlichtingsvoorstel
o   Materialenvoorstel
o   Kleurenvoorstel
o   begrotingen op basis van ontwerptekening   


bouwvoorbereiding / omgevingsvergunnning

§  Diensten:
o   Verwerken opmerkingen opdrachtgever in het definitief ontwerp
o   Technische uitwerking van het ontwerp, details en materialen
o   Diverse berekeningen t.b.v. bouwaanvraag (EPN, ventilatie, daglicht) evt. door derden
o   Overleg gemeente/welstand etc.
o   Aanvragen bouwvergunning
o   Overleg met andere disciplines (constructeur, bodem, geluid etc.) o   Integratie van technische componenten (verwarming, elektra, communicatie, beveiliging, verlichting, etc.)
o   Bepalen hang- en sluitwerk, sanitair, armaturen, stoffering, meubilair etc.
o   Bestek of werkomschrijving evt. door derden
o   Bouwaanvraagtekening gereedmaken

§  Producten:
o   Tekening bouwaanvraag
o   Werkomschrijving
o   Kleurstaat
o   Materialenstaat
o   Begroting
o   Diverse berekeningen t.b.v. de bouwaanvraag   


Prijs- en contractvorming

§  Diensten:
o   Overleg opdrachtgever over keuze van uitvoerende partijen, aanbesteding etc.
o   Uitnodigen en inlichten uit te nodigen partijen
o   Verstrekken van aanwijzingen en aanvullende informatie op verzoek
o   Beoordelen prijsaanbiedingen
o   Voeren van prijsoverleg

§  Producten:
o   Lijst van (mogelijke) uitvoerende partijen
o   Uitnodiging tot inschrijving en/of het doen van offerte
o   Nota’s van inlichtingen, aanvullingen en wijzigingen
o   Overzicht van de aanbiedingen     


Uitvoeringsfase

§  Diensten:
o   Verwerken van de wijzigingen in bestek, tekeningen en/of contactstukken
o   Indien nodig aanvullende gegevens verstrekken t.b.v. de uitvoering (tekeningen, gegevens etc.
o   Beoordelen tekeningen van derden
o   Het bijwonen van werk-, bouw, en/of directievergaderingen, en het maken van verslagen daarvan
o   Overleg met uitvoerende partijen m.b.t. de uitvoeringswijze, planning, onvoorziene omstandigheden, meer- en minderwerk, wijzigingen etc.
o   Het voeren van de nodige correspondentie m.b.t. de uitvoering

§  Producten:
o   Indien van toepassing, gewijzigde bestektekeningen en/of contractstukken
o   Aanvullende detailtekeningen of documentatie t.b.v. de uitvoering
o   Overzicht van wijzigingen
o   Verslagen van werk-, bouw, en/of directievergaderingen
o   Overzicht meer- en minderwerken  


Oplevering

§  Diensten:
o   Het houden van een vooropname
o   Controleren van de uitgevoerde werkzaamheden a.d.h.v. de contractstukken
o   Maken van een proces verbaal van de oplevering
o   Toezien op het verstrekken van garantie-bescheiden, revisie-bescheiden, gebruiksvoorschriften en instructies
 o   Verrichten van de nodige nazorg

§  Producten:
o   Vooropnamelijsten
o   Proces verbaal van oplevering

Trefwoorden: Aanbouwen, Bouwadvies, Bouwkundig Advies, Bouwkundig Ontwerp, Duurzame Energie, Interieur Architectuur, Interieurarchitect, Optoppen, Uitbouwen, Verbouwen

Contact Kanzie ontwerpers & makers

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share

Andere producten en diensten van Kanzie ontwerpers & makers

Ontwerpen voor de openbare ruimte van Kanzie ontwerpers & makers thumbnail
21-11-2012

Ontwerpen voor de openbare ruimte

Producten voor de openbare ruimte


bouwkundig advies en interieurarchitecten bNi van Kanzie ontwerpers & makers thumbnail
02-11-2011

bouwkundig advies en interieurarchitecten bNi

Voor particuliere- en zakelijke opdrachtgevers