Onderzoeksrapport uitvoering Wmo

Onderzoeksrapport uitvoering Wmo van WMO kantoor

Door: WMO kantoor  07-08-2007
Trefwoorden: Pgb, Gemeenten, Factuurcontrole

Optimalisatie van de uitvoering. Dat is de fase waarin gemeenten zich op dit moment binnen de Wmo veelal bevinden. Na het doorlopen van de Europese aanbesteding ‘Hulp bij het Huishouden’, het inrichten van het gemeentelijk Wmo-loket én het uitvoeren van de indicatiestellingen is nu vooral bovengenoemd aspect aan de orde. Het is daarbij interessant te weten waar de gemeenten nu staan op het gebied van deze uitvoering. Deze kennis helpt in kaart brengen wat er nog moet gebeuren om tot de optimale situatie te komen. Dit verschilt uiteraard per gemeente en kan door lokale beleidssturingen worden gevormd. Echter, veel ondersteunende activiteiten in het proces zijn voor alle gemeenten generiek.

 

Het WMO kantoor nodigde jongstleden juni gemeenten uit een online vragenlijst in te vullen, waarop ruim 80 gemeenten reageerden. De in totaal 32 vragen - waarvan drie open vragen - hadden betrekking op vijf subonderwerpen rondom de Wmo (prestatieveld 5 & 6); ‘cliënten’, ‘administratie’, '(her)indicatie', ‘contractmanagement’ en ‘beleidsoptimalisatie’. Het onderzoeksrapport geeft de aandachts- en verbeterpunten weer die uit de reacties van de deelnemende gemeenten tevoorschijn zijn gekomen.

 

Het unieke van dit onderzoek is dat het de uitvoering van de Wmo in kaart brengt. Het geeft dan ook een goed beeld van de praktijk. Zo blijkt dat vooralsnog niet alle processen binnen de Wmo naadloos op elkaar aansluiten; de huidige processen zijn veelal verplicht en formeel van aard, in plaats van voldoende toegespitst op de actuele situatie. Een ander punt dat het onderzoek naar voren brengt is dat qua automatisering en standaardisatie nog een slag te maken is.

 

In het rapport treft u een uitwerking aan van de onderzoeksresultaten naar aanleiding van de genoemde vragenlijst aan de gemeenten. Per gestelde enquêtevraag wordt allereerst het resultaat (de antwoorden) belicht, zowel per grafiek als in woord. Vervolgens is er per vraag een toelichting, gevolgd door een concrete aanbeveling van het WMO kantoor.

Het rapport is gratis te verkrijgen via ons klantencontact centrum tel. 088 007 9499 of

Trefwoorden: Dienstverlening Wmo, Factuurcontrole, Factuurcontrole zorg, Gemeenten, Kantoor Rapport, Ondersteuning uitvoering Wmo, Onderzoeksrapport Uitvoering, Persoons Gebonden Budget, Pgb, Rapportage Uitvoering, Wet Maatschapelijke Ondersteuning, Wmo uitvoering,