Rotterdam maakt afspraken over extra tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten

Door: Otto Work Force  14-07-2009

Om ervoor te zorgen dat tijdelijke Midden- en Oost-Europese uitzendkrachten niet uitgebuit worden en goed gehuisvest worden in Rotterdam hebben de gemeente Rotterdam, uitzendbureaus en woningcorporaties vandaag twee convenanten getekend. Woningen die voor sloop in aanmerking komen, worden door de woningcorporaties aan NEN-gecertificeerde uitzendbureaus beschikbaar gesteld. Het gaat om 1.500 tijdelijke woonplekken voor de periode van vijf jaar, die maximaal 18 maanden mogen worden bewoond. Alleen

Wethouder Hamit Karakus (Wonen en Ruimtelijke Ordening): “De huisvesting van veelal tijdelijke arbeidsmigranten uit vooral Oost-Europa (Polen, Slowakije en Tsjechie) mag geen overlast veroorzaken in de Rotterdamse wijken. Met dit convenant zorgen we nu in Rotterdam dat we mistanden als uitbuiting en overbewoning aanpakken en zorgen we voor een betere integratie.”

De gemeente Rotterdam roept de landelijke politiek op om landelijke maatregelen te nemen om uitbuiting en malafide uitzendbureaus effectief te bestrijden. Dit kan door het invoeren van een verplichte registratie voor alle EU arbeidsmigranten. Daarnaast moet inburgering en het volgen van Nederlandse les door EU arbeidsmigranten verplicht gesteld worden.

Wethouder Dominic Schrijer (Werk, Sociale Zaken en Grotestedenbeleid): “De uitbuiting van (tijdelijke) arbeidsmigranten zorgt voor een oneerlijke arbeidsmarkt. Met de twee convenanten zorgen we nu in Rotterdam voor een eerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt. Daar zijn de arbeidsmigranten en de Rotterdamse werkzoekenden bij gebaat.”

Twee Convenanten
Het convenant ‘Tijdelijke Huisvesting Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa’. Hiermee realiseren woningcorporaties de komende vijf jaar voor 1.500 arbeidsmigranten tijdelijke huisvesting.
Het convenant ‘Bemiddeling Rotterdamse Arbeidsmigranten’. Hiermee bemiddelt de uitzendbranche de komende vijf jaar minimaal 500 extra Rotterdamse werkzoekenden naar werk.

De convenanten zijn ondertekend door de Rotterdamse wethouders Hamit Karakus en Dominic Schrijer, de woningcorporaties Com.Wonen, PWS, Woonbron en Woonstad Rotterdam, de uitzendkoepels ABU (waar ook OTTO Work Force lid van is), NBBU en VIA en diverse uitzendbureaus.

Peter Manders van PWS (namens de woningcorporaties): "Als woningcorporaties staan wij in Rotterdam voor prettig wonen in een veilige woonomgeving, ook voor tijdelijke bewoners. Met dit convenant onderstrepen we dat.”

De uitzendkoepels menen dat het huisvestingsconvenant met Rotterdam past in een bredere aanpak om malafide uitzendbureaus en huisjesmelkers de bedrijfsvoering onmogelijk te maken en voldoende woonruimte beschikbaar te hebben voor arbeidsmigranten die door de bonafide uitzendbureaus bemiddeld worden. De uitzendsector wil daarnaast als grootste werkgever een rol spelen om Rotterdamse werkzoekenden snel weer aan het werk te helpen.

Rotterdamse aanpak
Eind 2007 organiseerde Rotterdam een landelijke conferentie om te pleiten voor een integrale aanpak om de grote toestroom van werknemers uit Midden en Oost-Europese landen in goede banen te leiden. Uitbuiting van tijdelijke arbeidsmigranten, overbewoning en overlast voor de buurt moet voorkomen worden. De gemeente pakt deze problemen sindsdien voortvarend aan. Enerzijds door malafide uitzendbureaus hard aan te pakken, zoals door het opleggen van dwangsommen van € 50.000 per overtreding door uitzendbureaus die geen vergunning hebben voor een verblijfsinrichting. Anderzijds door de mogelijkheden te vergroten om tijdelijke buitenlandse werknemers goed te huisvesten in onze stad.

Naar schatting zijn er ongeveer 15.000 arbeidsmigranten uit Midden en Oost-Europese landen in Rotterdam. Eerder tekende de gemeente Rotterdam convenanten met het Rijk, de gemeente Den Haag en de uitzendkoepels voor het achterhalen van verblijfsgegevens. De gemeente organiseerde in april een informatiemarkt om Poolse arbeidsmigranten de weg wijzen naar juiste en prettige manier van wonen, werken en leven in Rotterdam. De markt werd door 1.000 Polen bezocht. OTTO Work Force schreef ruim 100 kandidaten in en informeerde deze Poolse arbeidsmigranten over werk, huisvesting en opleidingsmogelijkheden via o.a. OTTO Academy.