Kabinet akkoord met wetswijziging Kamers van Koophandel

Door: Ministerie Van Economische Zaken  09-07-2006
Trefwoorden: Economie

De ministerraad heeft ingestemd met wijziging van de Wet op de kamers van koophandel. Daarmee wordt onder meer het maximum aantal bestuursleden van de Kamers van Koophandel gehalveerd tot 24. Ook mogen bestuursleden niet langer dan 12 jaar blijven zitten.

Op voorstel van staatssecretaris Van Gennip zijn wetswijzigingen aangebracht in het toezicht, de wijze van besturen en de manier van samenwerken. De wijzigingen vloeien voort uit een periodieke evaluatie van de wet.

Naast het terugbrengen van het aantal bestuursleden en het beperken van de functietermijn voor bestuurders, kent de nieuwe wet de volgende wijzigingen:

  • Voorlichting en stimulering van de regio worden verplichte taken in plaats van facultatieve. Hiervoor stellen de KvK’s jaarlijks een nationale activiteitenagenda op, die ze zo veel mogelijk uniform uitvoeren.
  • De nationale taak leidt tot centralisatie van activiteiten waardoor deze efficiënter kunnen worden uitgevoerd.
  • De regionale taak vullen de kamers zelf in, waarbij het accent ligt op het belang van de (regionale) ondernemer.
  • Het samenwerkingsverband tussen de kamers wordt in het wetsvoorstel zichtbaar gemaakt en krijgt enkele faciliterende en coördinerende taken. Hierdoor hoeft de minister van Economische Zaken meestal niet met 21 (in de toekomst 12) verschillende kamers te overleggen, maar is er één centraal aanspreekpunt.
  • De toezichtrol van de minister van Economische Zaken wordt versterkt. De minister kan in bijzondere gevallen zelf een bestuurslid schorsen of ontslaan. De minister krijgt een algemene aanwijzingsbevoegdheid en goedkeuringsrechten voor onder meer de begroting en jaarrekening.
  • In de wetswijziging wordt zo veel mogelijk aangesloten bij het wetsvoorstel Kaderwet voor Zelfstandige Bestuursorganisaties.

Het wetsvoorstel wordt voor advies aan de Raad van State gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Dit gebeurt naar verwachting in het najaar van 2006.

Trefwoorden: Economie

Contact Ministerie Van Economische Zaken

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share