Gastouderbureau betrouwbaar en betaalbaar

Door: Kabaal Marketing - Support  12-06-2008

Afgelopen weken hebben de media hun licht laten schijnen op gastouder-bemiddelingsbureaus. De verontwaardiging over deze bureaus, die misbruik zouden maken van het experiment om familieleden binnen de subsidieregeling opvang te laten verzorgen, is onterecht. Immers binnen de Wet Kinderopvang is de “subsidieoma” bewust toegestaan als experiment, omdat men hiermee verwachtte dat deze maatregel de arbeidsparticipatie van moeders zou vergroten. Of dit effect is opgetreden moet nog geëvalueerd worden, maar naar verwachting heeft het die werking wel gehad en heeft het daarmee ook een positieve invloed op de economie.

Het is nu echter gebleken dat de kosten voor kinderopvang hoger uitvallen dan begroot. Dit is voor de politiek mogelijk aanleiding om maatregelen te nemen om deze vorm van kinderopvang aan huis te beperken. Het gevolg is dat, zoals zo vaak, “de goeden” onder “de kwaaien” zullen lijden.

Er zijn gastouderbureaus die zich volledig hebben toegelegd op de subsidieregeling voor familieleden. Maar dat geldt niet voor alle bureaus.

Zo heeft het gastouder-bemiddelingsbureau Chiproses uit Bergen op Zoom een andere visie. Zij kiezen bewust voor de inzet van onafhankelijke zelfstandige derden, en dus geen familieleden. Zij werken dan ook niet met “oppas”, maar met kidsmanagers. Deze kidsmanagers dragen zorg en verantwoordelijkheid voor huis èn kinderen. Dit houdt in dat de kinderen in de eigen thuis-omgeving, in hun eigen vertrouwde ritme, regels en structuur, kinderopvang genieten! Alles op basis van een heldere bemiddelingsovereenkomst tussen vraagouders en Chiproses. Het doel: pedagogische kwaliteit van kidsmanagers, betrouwbare, veilige en kindvriendelijke opvangomgeving en flexibele organisatie en uitvoering van de opvang passend bij de situatie van ouder èn kind!

Deze kinderopvang aan huis valt onder de Wet Kinderopvang en geeft recht op kinderopvangtoeslag. Chiproses is geen “subsidiebureau”, maar is bemiddelaar. Zij werven, selecteren, plaatsen en begeleiden kidsmanagers. Chiproses heeft continue aandacht voor de positie en professionalisering van de kidsmanager. De professionalisering en ontwikkeling van bekwaamheden van de kidsmanagers vindt plaats middels training en werkplekbegeleiding.

De visie van Chiproses op de toepassing van de Wet Kinderopvang is:
- Kinderopvang aan huis is voor veel kinderen dé vorm van opvang, die past bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.
- De Wet Kinderopvang maakt deze vorm van opvang mogelijk op basis van heldere afspraken tussen ouders, gastouderbureau en kidsmanager. Een reëel uurtarief per kind en een reëel uurloon voor de kidsmanager maken opvang kwalitatief haalbaar en voor ouders betaalbaar.
- Een gastouderbureau is geen “subsidievreter” middels torenhoge bemiddelingstarieven.
- Provisie en kosten drukken zich uit in een marge tussen wat ouders betalen en wat kidsmanagers ontvangen. Deze gemiddelde marge bedraagt bijvoorbeeld bij Chiproses 25%.
- Een gastouderbureau dient niet alleen toe te zien op kwaliteit en veiligheid, maar ontplooit ook initiatieven om kwaliteit van opvang verder te bevorderen. Chiproses doet dit middels stimulering van de kidsmanagers (pedagogisch werkplan, maandrapportage), begeleiding en coaching (ondersteuning bij pedagogische en praktische vragen, werkplekbegeleiding, evaluaties) en opleiding middels trainingsbijeenkomsten en e-learning. - Opvang dient verzorgd te worden op basis van competente kidsmanagers. Deze competenties worden vastgesteld door Chiproses samen met de ouders.

Chiproses is overtuigd van de kwaliteit en toegevoegde waarde van haar werk en gaat ondanks de berichtgeving door met invulling geven aan haar visie op goede kinderopvang aan huis!