ZebraZone Benchmark 2009: “Werknemers zijn minder tevreden en minder vitaal dan in 2008!”

ZebraZone Benchmark 2009: “Werknemers zijn minder tevreden en minder vitaal dan in 2008!” van Falke & Verbaan

Door: Falke & Verbaan  22-06-2009

Onlangs zijn de ZebraZone benchmarkgegevens van de HR-thema’s vitaliteit, tevredenheid, betrokkenheid en veranderingsbereidheid van 2009 verschenen.  Wat blijkt? Nederlandse werknemers zijn minder tevreden en minder vitaal dan in 2008.
De whitepaper waarin alle onderzoeksresultaten worden besproken is te downloaden van de website www.falkeverbaan.nl/zebrazone.

Noot voor de redactie:
ZebraZone is een meetinstrument van HR-organisatieadviesbureau Falke & Verbaan en helpt bedrijven bij het verbeteren van hun prestaties door het aanreiken van bruikbare informatie over medewerkerspercepties. Inhoudelijke informatie kunt u opvragen bij drs. Hanneke Havlik, Falke & Verbaan. Telefoon: 035-6997100 of [email protected]

Achtergrondinformatie ZebraZone

Wie is ZebraZone?
ZebraZone is een onderzoeksbureau gespecialiseerd in onderzoek naar medewerkerpercepties. Hiervoor heeft ZebraZone een aantal wetenschappelijk meetmodellen en instrumenten ter beschikking. Afhankelijk van de behoefte van de organisatie kunnen verschillende meetmodellen worden ingezet: het tevredenheidsmodel, het stressmodel, het (interne) communicatiemodel, RI&E en de Vitality & Performance Monitor (VPM).
ZebraZone is actief in België, Frankrijk, Luxemburg en Nederland. In België is ZebraZone marktleider op het gebied van medewerkersperceptieonderzoek. ZebraZone Nederland is opgezet in nauwe samenwerking met HR-organisatieadviesbureau: Falke & Verbaan. In Nederland is Falke & Verbaan de exclusieve aanbieder van de ZebraZone meetinstrumenten. Falke & Verbaan beschikt over een team van ervaren consultants die metingen met de instrumenten van ZebraZone uitvoert. Dit doet zij met het doel om de bedrijfsprestaties van organisaties te verbeteren.

ZebraZone brengt met haar meetinstrumenten de percepties van medewerkers ten aanzien van o.a. de volgende onderwerpen in kaart:
- vitaliteit
- stress
- leefstijl
- motivatie, tevredenheid en betrokkenheid
- klantgerichtheid
- veranderingsbereidheid en innovatie
- interne communicatie

Wat is de ZebraZone Benchmark?
Ieder jaar voert ZebraZone een benchmarkonderzoek uit in meerdere landen (België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg), waardoor het steeds over de meest recente, up-to-date data beschikt inzake werknemerspercepties van ondermeer tevredenheid, betrokkenheid en stress op het werk. De procedure en methodologie werden ontwikkeld in samenwerking met de academische wereld, waardoor de validiteit en de betrouwbaarheid van de data gegarandeerd wordt.
Een jaarlijkse enquête die voor up-to-date data zorgt is noodzakelijk, aangezien percepties niet stabiel zijn door de tijd heen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld persoonlijkheidsmetingen. Denken we bijvoorbeeld maar aan het 9/11 effect, waarbij de werknemerstevredenheid even fors steeg (“gelukkig hebben we werk”) maar door het gebrek aan carrièremogelijkheden al gauw weer ging dalen of het effect van de huidige economische crisis.
De inzameling van de data gebeurt aan de hand van enquêtering op straat (op locaties door het gehele land), aan de hand van telefonische interviews en via online enquêtering. Alleen de werkende bevolking in loondienst wordt geënquêteerd. Bovendien wordt ervoor gezorgd dat onze steekproef een representatieve afspiegeling is van de totale populatie van de werkende bevolking.
De ZebraZone Benchmark heeft als doelstellingen:
• een actuele graadmeter zijn van o.a. tevredenheid, betrokkenheid en stress op de werkvloer;
• de actuele trends en ontwikkelingen in de arbeidsmarkt weergeven; en,
• benchmarkinformatie genereren voor organisaties die de eigen tevredenheid, betrokkenheid, veranderingsbereidheid, het stressniveau, pestgedrag, enz. met de benchmarkresultaten willen vergelijken.

Representativiteit
ZebraZone berekent vooraf de vereiste steekproefgrootte via een power-analyse, waarbij de gebruikte parameters (sociodemografische factoren) en hun vrijheidsgraden (aantal antwoordopties per sociodemografische variabele) in rekening worden gebracht. Dit vormt enkel een minimumwaarde voor de benchmark, want het finaal aantal datapunten is steeds groter.
Een grootschalige enquête uitvoeren bij werknemers in een bepaalde organisatie volstaat niet. De steekproef dient representatief te zijn voor de gehele arbeidsmarkt. ZebraZone garandeert deze representativiteit en houdt in de steekproefbepaling rekening met de verdeling zoals die in werkelijkheid voorkomt. Voor ieder land, waar ZebraZone een benchmark uitvoert, wordt bij het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) nagegaan wat de verdeling is van de actieve beroepsbevolking voor een groot aantal sociodemografische factoren, zoals leeftijd, geslacht, statuut, grootte van het bedrijf, opleiding, regio, sector, etc..
Binnen de uiteindelijke dataset wordt ervoor gezorgd dat er geen significante verschillen bestaan tussen de socio-demografische verdeling van de nationale populatie en de sociodemografische verdeling van de benchmarksteekproef. Hierbij wordt maximaal een afwijking van 2,5% toegestaan. Bij dit proces wordt voor elke socio-demografische variabele gebruik gemaakt van een resamplingmethodologie. ZebraZone zorgt ervoor dat de populatie willekeurig is, waarbij geen enkele categorie van de socio-demografische variabelen zwaar onder- of oververtegenwoordigd is.
Vergelijkbaarheid
De meerwaarde van een Benchmark bij ZebraZone schuilt erin dat uw bedrijf zich kan situeren ten opzichte van de totale arbeidsmarkt. Het is voor uw bedrijf bijzonder interessant om te weten waar het qua werknemerspercepties staat ten opzichte van de nationale arbeidsmarkt. Een algemene indexscore van bijvoorbeeld 6,5 op 10 is op zich moeilijk te interpreteren. Wanneer is een score immers goed, matig of slecht? Om een concrete invulling te geven aan dit cijfer kunt u uw bedrijfsscore vergelijken met de algemene indexscore van de arbeidsmarkt. De vergelijking met objectieve benchmarkgegevens kan helpen bij de interpretatie van de eigen gegevens.
ZebraZone biedt u dus die specifieke benchmarkdata aan om de interpretatie van uw bedrijfsresultaten zinvoller te maken. Een bedrijf, dat de eigen tevredenheid, betrokkenheid of stress wil meten, kan zich vergelijken met wat werknemers uit de algemene arbeidsmarkt hierover denken. Op die manier kunt u beter inschatten welke scores aan het eigen beleid en welke eerder aan globale arbeidsmarktomstandigheden toe te schrijven zijn. Op die manier kan vermeden worden dat middelen gespendeerd worden aan elementen waar uw bedrijf slechts minimale invloed op heeft.
Bovendien is het zinvol om u als bedrijf te situeren ten opzichte van een nationaal referentiepunt omdat medewerkers de eigen werksituatie bij hun actuele werkgever ook vergelijken in steeds ruimer perspectief. Ze zijn steeds mobieler qua sector, regio, etc.. Potentiële werkgevers zijn voor hen niet enkel deze binnen de sector of regio waarin ze momenteel actief zijn.

Geen klantendata als referentie!
Een belangrijke meerwaarde van ZebraZone is dus dat uw bedrijfsresultaten vergeleken worden met representatieve benchmarkdata en NIET met reeds bestaande klantendata uit onze databases.
Klantendata zijn meestal niet representatief voor de totale arbeidsmarkt, aangezien het gevaar bestaat dat er een bias in de respondentenpopulatie ontstaat. Het zou kunnen dat bedrijven die een meting uitvoerden via ZebraZone beter/slechter scoren dan gemiddeld in de arbeidsmarkt het geval is (negatief/positief selectie effect). Het is bijna onmogelijk om op basis van data uit historische klantenprojecten een correcte representatieve steekproef te bouwen.
Tot slot, niet het aantal datapunten waarmee men vergelijkt is van belang, maar wel de representativiteit ervan. Denk bijvoorbeeld aan internetonderzoek bij job-sites, waar de steekproef voornamelijk bestaat uit jonge, niet-werkende, universitaire sollicitanten, waardoor de verkregen data niet te veralgemenen zijn naar de totale bevolking (ook al heeft men een zeer grote steekproef).
Contact Falke & Verbaan

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share