Aon Consulting onderzoek: Bedrijfsleven worstelt met WIA en verzuimbeleid

Door: Aon Nederland  04-10-2006
Trefwoorden: Wia, Verzuimbeleid

- Onvrede over overgang WAO naar WIA
- Iedere werknemer gemiddeld één dag per maand ziek
- Problemen verwacht wanneer werknemers langer moeten doorwerken

Rotterdam, 3 oktober 2006 - Ruim de helft van de werkgevers is niet goed op de hoogte van de gevolgen van de WIA voor hun organisatie. Bekendheid over de gevolgen van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (de opvolger van de WAO) blijft achter in de handel en de gezondheidsbranche, maar de overheid spant hierin de kroon. Daar zegt 18 procent geheel onbekend te zijn met de gevolgen van de WIA voor hun organisatie. Dat blijkt uit onderzoek van Aon Consulting dat vandaag in Den Haag is gepresenteerd.

De overgang naar de WIA krijgt van het bedrijfsleven een krappe voldoende (5,8). Niet alleen de gebrekkige informatievoorziening door de overheid is daar debet aan (59%), ook de hoge administratie- en implementatiekosten die de WIA met zich meebrengt (31%), is voor werkgevers een bron van ergernis. Het lijkt er volgens Aon op dat de WIA in het geweld van alle door te voeren wijzigingen het kind van de rekening is geworden. "Wij pleiten ervoor om de WIA hoog op de agenda van de werkgever te plaatsen. Een integrale aanpak met de Basiszorgverzekering en het Verzuimbeleid is daarbij onze belangrijkste aanbeveling," zegt Jan Oldenziel, lid van het Management Team Aon Consulting en verantwoordelijk voor het onderzoek.

Hoog ziekteverzuim
Uit het onderzoek blijkt ook dat het ziekteverzuim in het Nederlandse bedrijfsleven met 5,1% hoog is. Dat is gemiddeld één dag per maand per werknemer. "Dat percentage zou in het ideale geval rond de 4 moeten liggen," zegt Oldenziel. Vaak ontbreekt een integrale aanpak waarin verschillende regelingen zoals de WIA, Basisstelsel Zorg en Verzuim/Gezondheidsmanagement terugkomen.

Een vijfde van de werkgevers is minder tevreden over het verzuimbeleid. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat verzuimbeleid volgens werkgevers alleen kans van slagen heeft wanneer het hoger op de agenda van het management wordt geplaatst. "Een goed punt. Het baart ons zorgen dat nog steeds een kwart van de bedrijven het management geen dominante rol geeft bij de terugdringing van ziekteverzuim," aldus Oldenziel.

Pensioen en AOW
De politieke onzekerheid over de hoogte van de pensioenleeftijd en de toekomst van de AOW maakt dat veel werkgevers vooralsnog hun pensioenregeling niet zullen wijzigen. Een krappe meerderheid van de werkgevers zegt problemen te verwachten als medewerkers worden verplicht om langer door te werken. Als er dan toch aan de AOW moet worden gesleuteld, gaat de voorkeur van de werkgevers uit naar fiscalisering boven het verhogen van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Onderzoek
Het kwantitatieve onderzoek is in de maand juli 2006 gehouden door onafhankelijk onderzoeksbureau Blauw onder 716 respondenten. Alleen bedrijven met meer dan 25 werknemers zijn voor het onderzoek benaderd. De vragen hebben betrekking op de volgende beleidsgebieden: WIA, verzuimbeleid en pensioenregelingen.


U kunt de resultaten van het onderzoek downloaden op: www.aon.nl/onderzoek .

Trefwoorden: Verzuimbeleid, Wia

Contact Aon Nederland

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share