Hedge Funds

Door: Investeringsmogelijkheden  19-10-2008
Trefwoorden: Investeren, Goed Rendement, Volledig Toezicht Afm,

Vanaf 1 november 2008 kunt u investeren vanaf € 10.000,-- in onderstaande Hedge Funds met een netto rendement tussen 15% en 40% per jaar.

Alle Hedge Funds staan onder toezicht van de AFM

  • DV Trading Fund (Hedge Fund)

Da Vinci Invest ("DVI"), gevestigd in het Zwitserse Zug, werd opgericht in 2004 en is gespecialiseerd in zogenaamde arbitrage strategieën. Door middel van een geautomatiseerd systeem wordt gezocht naar inefficiënties in financiële markten wereldwijd. Hierbij wordt met name uitgekeken naar derivaten met een uitzonderlijk hoge of lage prijs in verhouding tot de theoretisch correcte waarde. DVI gebruikt voornamelijk opties voor het innemen van posities, waarbij zo'n 70% van al deze posities de vorm hebben van een spread trade (long en short gecombineerd). Meestal worden meerdere posities op verschillende markten ingenomen. Het fonds is daardoor in staat om een extreem lage spreiding (=maat voor risico) te realiseren.

Een opvallend detail is dat de traders van Da Vinci Invest gehuisvest zijn op verschillende lokaties, zodat ze elkaar niet kunnen beïnvloeden. Afhankelijk van hun resultaten varieert het vermogen dat ze onder beheer krijgen.

  • Lionhart Trading Fund (Hedge Fund)

De Lionhart Advisors Group - waarvan Lionhart Investments onderdeel is - werd opgericht in 1993 en specialiseert zich in combinaties van arbitrage strategieën die worden toegepast op financiële markten wereldwijd. Sinds november 2003 wordt gehandeld volgens de methodiek van het Lionhart Trading Fund.

Het Lionhart Venture Trading Fund richt zich op investering in ondernemingen actief in de markt voor grondstoffen, waaronder olie en gas, goud en edele metalen, mineralen en hout productie. Daarnaast wordt ook - indien zich aantrekkelijke kansen voordoen - van tijd tot tijd geïnvesteerd in ondernemingen buiten deze sectoren. Naast publiek verhandelde instrumenten (o.a. aandelen en opties) wordt gebruik gemaakt van rechtstreekse investeringen in bedrijven. Gebruik makend van fundamentele analyse wordt gezocht naar ondergewaardeerde ondernemingen. Het fonds hanteert meerdere strategieën parallel en is daardoor in staat een lage spreiding (is maat voor risico) te realiseren.

  • Platinum Trading Fund (Hedge Fund)

Platinum Management (NY) LLC ("PMNY") werd opgericht in augustus 2001 door Mark Nordlicht die tevens grootaandeelhouder van de onderneming is. De organisatie heeft een beheerd vermogen van bijna US$ 400 miljoen. In totaal zijn 21 personen bij PMNY werkzaam waarvan 16 beleggingspecialisten/handelaren en 5 personen ondersteunend personeel. Het Platinum Trading Fund is een multi-strategie fonds waarbinnen drie hoofdstrategieën worden toegepast: Aandelen, Energie en Kansen op de markt. Iedere hoofdstrategie kan weer verder worden onderverdeeld in substrategieën. De verschillende strategieën vertonen onderling een lage samenhang. Het fonds is daarom niet afhankelijk van specifieke marktomstandigheden. De beleggingsportefeuille bestaat grotendeels uit liquide, beursgenoteerde instrumenten.

Het Fund verdient hoofdzakelijk geld aan het succesvol toepassen van een variëteit aan arbitrage technieken. Dit is mogelijk vanwege inefficiënties in de markt, waardoor prijsverschillen ontstaan. De ervaren beheerders van het Fund maken gebruik van deze prijsverschillen. Een hoge beweeglijkheid van een markt is gunstig om middels arbitrage hoog rendement te maken.

Het fonds hanteert meerdere strategieën parallel en is daardoor in staat om een extreem lage spreiding (is maat voor risico) te realiseren.

  • AJW Trading Fund (Hedge Fund)


AJW Offshore Fund Ltd. richt zich op onderhandse investeringen in aandelen en aandelen gerelateerde waarden, zoals converteerbare obligaties en warrants. Het betreft kleine beursgenoteerde ondernemingen die een snelle groei doormaken.

Door extra zekerheden te stellen ten opzichte van gewone investeerders en aandeelhouders wordt het neerwaarts risico beperkt zonder dat dit ten koste gaat van het opwaarts potentieel. Zo worden risico’s beperkt door het eisen van een onderpand. Ook wordt voordat men tot investeringen overgaat, het betreffende bedrijf intensief doorgelicht en worden vaak wijzigingen aangebracht in de (financiële) structuur.

Een onderhandse aandeleninvestering gaat gepaard met een korting op de beurskoers, veelal in de orde van kortingen van 30-50%. In geval van een investering in convertibles of warrants wordt bedongen dat deze omgezet kunnen worden in aandelen tegen een vaste korting op de beurskoers in combinatie met een maximaal te betalen prijs.

  • Denholm Hall Trading Fund (Hedge Fund)

Denholm Hall, startte in 1994 in Rusland als adviseur van binnenlandse en internationale uitgevers van vastrentende waarden. Momenteel is Denholm Hall daarnaast adviseur van het Ministerie van Financiën van de Russische Federatie. De managers van Denhom Hall Trading Fund, Peregrine Moncreiffe en David Hexter, beschikken beiden over ruime relevante werkervaring. In Rusland is het banksysteem nog relatief inefficiënt hetgeen resulteert in een inefficiënte krediet markt, waardoor interessante mogelijkheden ontstaan om kapitaal tegen aantrekkelijke condities te lenen aan het bedrijfsleven. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van wissels, waarbij het eigendom van het onderpand naar Denholm overgaat tot het moment dat de lening is afgelost.

Denholm Hall is ervan overtuigd dat deze kansen zich de komende jaren zullen blijven voordoen. Het fonds heeft tot doel om op de middelange termijn aantrekkelijke vermogensgroei te realiseren door te investeren in de Russische corporate kredietmarkt, waarbij wordt getracht het marktrisico en de volatilitiet te minimaliseren.

  • Dighton Trading Fund Plus (Hedge Fund)

Dighton World Wide Investments AG ("DWWI") werd opgericht door Jürg Bühler en biedt sinds 2005 toegang tot een handelssysteem ontwikkeld door Alex Moisseev. Dit zogenaamde Swiss Futures Trading Program is gericht op de meest liquide Amerikaanse financiële en goederenmarkten waarop wordt gehandeld door middel van futurescontracten. Door middel van technische en fundamentele analyse wordt getracht om de juiste in- en uitstapmomenten te bepalen ('buy low, sell high' ) teneinde te profiteren van korte termijn trends die zich in deze markten met regelmaat voordoen.

De implementatie van het programma is voornamelijk discretionair, wat betekent dat de handelaar op basis van ervaring beslissingen neemt en niet uitsluitend signalen van een geautomatiseerd systeem volgt.

  • K4 Trading Fund (Hedge Fund)

K4 Capital Management LLC werd opgericht in oktober 2003 door Barry Kosoris en startte kort
daarna met de handel in opties op basis van het in eigen beheer ontwikkelde MVS Trading System. MVS is een systematisch systeem waarbinnen het schrijven van opties centraal staat. Winst kan worden gemaakt in zowel stijgende als dalende markten. Optieschrijvers verschaffen liquiditeit in een markt door risico op zich te nemen dat andere partijen willen verkleinen en vervullen derhalve een belangrijke functie.

Een statistisch model geeft signalen af met betrekking tot uitoefenprijzen en het aantal te verkopen contracten , waarbij historische prijzen en beweeglijkheid als input fungeren. Tevens bepaalt het model op welke markten het beste kan worden gehandeld. Voor de strategie die K4 toepast is het niet van belang in welke richting de markt beweegt.

Trefwoorden: Goed Rendement, Investeren, Volledig Toezicht Afm,