Meer dan de helft van alle Nederlanders is financieel naïef!

Door: Paerel Vermogensbeheer  17-09-2008
Trefwoorden: Beleggen, Onderzoek, Financieel

Meer dan de helft van alle Nederlanders is financieel naïef!

Nederlanders hebben de reputatie ‘op de kleintjes te letten’. Maar over hoeveel financieel inzicht, kennis en bescherming beschikt de gemiddelde Nederlander daadwerkelijk als het om zijn ´grote´ vermogen gaat, zoals aandelenvermogen en vermogen in onroerend goed en pensioen? Uit representatief onderzoek, uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau ISIZ in opdracht van de Paerel Groep, blijkt dat het slecht gesteld is met de kennis en het inzicht van de Nederlander op het gebied van financiële aangelegenheden. Maar liefst 57% van de respondenten is significant naïef en beantwoordt de meeste financiële vraagstukken ‘foutief’.Per financieel deelgebied gemeten, zijn de resultaten schrikbarend.

Vooral op het gebied van beleggen en pensioenen is de gemiddelde belegger met een naïviteitpercentage van respectievelijk 85% en 87% zeer onwetend. De respondenten hebben vaak geen idee welke factoren van invloed zijn op hun beleggingen. Ook als het gaat om de eigenschappen en samenstelling van diverse beleggingsinstrumenten hebben particulieren geen inzicht in de risico’s die ze lopen. De gemiddelde Nederlander is bovendien niet in staat om aan te geven hoe zijn pensioen is opgebouwd en of er sprake is van een pensioengat. Ook op het gebied van hypotheken en financiële planning is de kennis onder de maat. Veel respondenten zijn niet in staat om bij benadering aan te geven wat hun totale vermogenspositie is. Verrassend genoeg kan de meerderheid van de huizenbezitters in de populatie niet goed bepalen of ze een passende hypotheek hebben afgesloten. Kortom, meer dan de helft van alle Nederlanders is financieel naïef! En dat terwijl de Nederlandse overheid steeds vaker de verantwoordelijkheid voor eigen vermogensopbouw bij de particulier zelf legt. Het feit dat het onderzoek bestond uit overwegend vermogende- en beter geïnformeerde huizenbezitters maakt de conclusies extra opvallend. Het minst naïef waren mannen, respondenten onder de 50, de meer vermogende respondenten en de respondenten die aangaven voldoende financiële kennis te hebben.

Belangrijkste resultaten enquête:

Financiële naïviteit - (Percentage naïef Significantie)

Financiële planning 53% (88.9%)
Hypotheken 62% (100.0% *)
Pensioenen 87% (100.0% *)
Beleggen 85% (100.0% *)
Totaal 57% (99.6% *)

Getoond wordt het percentage respondenten dat de helft of meer van de vragen foutief (naïef) heeft beantwoord. De nulhypothese is dat 50% of minder van de Nederlanders financieel naïef is. De percentages gevolgd door een * representeren waardes waarbij de nulhypothese significant kan worden verworpen (5%). Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau ISIZ B.V. onder 386 koophuisbezitters in Nederland in opdracht van Paerel Groep. ISIZ is lid van de MOA (MarktOnderzoekAssociatie).

Econometrist Michel Klaster, directeur Paerel Vermogensbeheer, is geschrokken van de resultaten. “Voordat we het onderzoek met ISIZ startten, was de algemene verwachting dat het niet goed gesteld was met de financiële kennis van de Nederlander. Maar dat de resultaten zo extreem zouden uitvallen, hadden we niet verwacht.‘ Klaster wijdt de financiële naïviteit van Nederlanders aan de ontoereikende of vaak complexe informatievoorziening van banken en financiële instellingen in Nederland. Ook de lage transparantie in kosten, performance en risico van financiële producten en diensten speelt een belangrijke rol. ‘De legiolease - en de woekerpolisaffaire laten zien dat onwetendheid bij de consument niet alleen in theorie een probleem is.

In de praktijk kan dit tot grote schade leiden die kan oplopen tot miljarden euro’s. Hoewel productaanbieders in beide affaires forse steken hebben laten vallen op het gebied van transparantie in de kosten en uitleg over de beleggingsrisico’s, gaat ook de consument niet vrijuit. Zolang de financiële kennis op het huidige niveau blijft steken, is het een kwestie van tijd voordat nieuwe woekeraffaires de kop op steken.’ Wat betekent dit voor de Nederlandse belegger? Klaster adviseert consumenten om zich beter te verdiepen in de verschillende financiële producten en vaker op zoek te gaan naar onafhankelijke informatie en advies. ’Zeker gezien het huidige beleggingsklimaat, de lage transparantie in de markt en het lage kennisniveau van de particulier, is het van essentieel belang om je vermogen als particulier goed te beschermen. De beste remedie tegen financiële debacles blijft echter het hebben van voldoende kennis op het gebied van financiële zaken. Stap alleen in producten die je begrijpt, is daarbij een belangrijke vuistregel.’ Klaster legt verder uit: ‘We wilden met het onderzoek de behoeften van de Nederlander in kaart brengen op het gebied van financiële dienstverlening en bepalen waar de grootste kansen liggen in het transparanter maken van deze markt’. Paerel is ontstaan uit een fusie tussen drie gerenommeerde vermogensbeheerders (Borghols, Vierlander en Pro-Asset Management en een financieel intermediairbedrijf (For Finance). Paerel Leven is een levensverzekeringsmaatschappij die landelijke bekendheid heeft gekregen n.a.v. de rokerspolis. Samen met diverse andere participaties vormen zij de Paerel Groep.

Trefwoorden: Beleggen, Belegger, Financieel, Financiën, Kennis, Onderzoek, Pensioen, Vermogen, Vermogensbeheer, Vermogensbeheerder

Contact Paerel Vermogensbeheer

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share