Pleidooi voor verstandig shoppen rond de IRO

Pleidooi voor verstandig shoppen rond de IRO van Vraagwelder

Door: Vraagwelder  24-07-2007

De Individuele Re-integratie Overeenkomst is in januari 2004 ingevoerd en is bedoeld voor arbeidsongeschikten en/of werklozen die een uitkering via het UWV ontvangen. De regeling beoogt de cliënt van het UWV de regie te geven over zijn of haar re-integratie. Het ligt dan ook in de lijn van de verwachting dat de cliënt op alle momenten in het re integratieproces zelf een bepalende stem heeft. Het onderzoek van BPV&W en Astri laat zien dat dit niet het geval is.


Professionals houden regie

Bij de IRO zijn er diverse momenten waarop cruciale beslissingen worden genomen. Dat begint bij de beslissing van een UWV-medewerker om een cliënt al dan niet over de IRO te informeren en de beslissing of de cliënt in aanmerking komt voor een IRO. Daarna gaat het om de keuze voor een re-integratiebedrijf, het opstellen van het re integratieplan en aanpassingen van het plan tijdens de uitvoering. Bij al deze beslissingen ligt de regie nu vaak bij de professionals. De keuze voor het re-integratiebedrijf wordt bijvoorbeeld vooral bepaald door UWV-medewerkers. Zij laten zich hierbij vooral leiden door hun persoonlijke ervaringen met re-integratiebedrijven en ervaringen uit hun netwerk. Daarnaast hebben consulenten van re-integratiebedrijven vaak ook de regie bij de invulling van het re-integratieplan en tijdens de uitvoering van het IRO-traject. De cliënt is hierbij meebeslisser. Het risico is dat sommige professionals op de stoel van de cliënt gaan zitten; zij hebben dan een bepalende stem bij de inrichting en uitvoering van een re-integratietraject.


Empowerment van de cliënt

BPV&W concludeert in zijn rapport dat ondanks de beperkte regie bij de cliënt zowel professionals als cliënten tevreden tot zeer tevreden zijn over de IRO. Om toch meer regie door de cliënt mogelijk te maken, kunnen concrete veranderingen in de procedure worden aangebracht. Dit kan door het bieden van meer informatie over de IRO en de rechten en plichten daarbij. Daarnaast kunnen professionals een stapje terug doen en meer ruimte aan  cliënten geven. Bijvoorbeeld bij het kiezen van een geschikt re integratiebureau, en door het 'gunnen' van oriëntatietijd om een bureau te vinden waarmee 'het klikt'.

Bij dit alles gaat het om empowerment van de cliënt, zodat deze in staat is te ‘shoppen’ om zo zelf tot het meest wenselijke traject te komen. Daarbij is het belangrijk dat de cliënt kan blijven leunen op de ondersteuning op maat door een deskundige die beschikt over de juiste competenties. Vooral tijdens de oriëntatiefase kan dat het beste gebeuren door een ondersteuner die onafhankelijk is ten opzichte van de betrokken partijen. Speciale websites kunnen een nuttige rol in de voorbereiding spelen. BPV&W zal zijn informatiefunctie in het bijzonder voor de oriëntatiefase van de IRO versterken. Het platform doet dat onder meer door de weg te wijzen naar informatie over re-integratiebegeleiding, door zelftests te ontwikkelen en door samen met UWV na te gaan of het ervaringen van consulenten en arbeidsdeskundigen meer uitgewisseld kunnen worden.


BPV&W

Het Breed Platform Verzekerden & Werk (BPV&W) is een zelfstandige stichting die nauw samenwerkt met patiënten- en cliëntenorganisaties. Het werkterrein is werk, sociale zekerheid en verzekeringen. De primaire doelstelling van het platform is het verbeteren van de positie van mensen die door hun gezondheid belemmeringen ervaren bij het verkrijgen en behouden van werk en bij het afsluiten van verzekeringen. Voor meer informatie: zie www.bpv.nl


Noot voor de redactie:
Het onderzoeksrapport ‘Regie over re-integratie: de mogelijkheden van een IRO’ is verkrijgbaar via het secretariaat van het BPV&W, 020-4800333 of in te zien op www.bpv.nl. Voor een toelichting kunt u contact opnemen met Kerst Zwart (020 4800333, [email protected])