Verpleegkundig kinderdagverblijf levert grote bijdrage aan algemene en medische ontwikkeling van zie

Door: Zigzag  11-11-2008
Trefwoorden: Advies, Kinderen, Kinderdagverblijf

Een verpleegkundig kinderdagverblijf heeft een zeer positieve invloed op de medische situatie en ontwikkeling van chronisch of langdurig zieke kinderen die daar een of meerdere dagen per week verblijven. Dat ervaren zowel ouders als artsen. Het is één van de uitkomsten uit een enquête van verpleegkundig kinderdag­verblijf Zigzag onder ouders waarvan een kind is of was toevertrouwd aan deze vorm van gespecia­liseerde dagopvang. De antwoorden geven aan dat deze dagopvang sterk bijdraagt aan de medische, sociale, cognitieve en spraak­ontwikkeling van jonge kinderen (0-5 jaar) met een medische afwijking.

Waar kan mijn zieke kind heen?
Wat doe je als bij je kind op jonge leeftijd een medische afwijking wordt geconsta­teerd zoals epilepsie, een nieraandoening, astma, diabetes of ernstige eetstoornis? Wat zijn de verwachtingen over de medische situatie en de ontwikkeling van het kind? Kan een verpleegkundig kinderdagverblijf hierbij van betekenis zijn en maken zij de verwach­tingen ook waar? Samen met onderzoekbureau GfK stelde het jubilerende verpleeg­kundig dagverblijf Zigzag deze vragen aan ouders, die momenteel een kind toever­trouwen of al eerder toevertrouwd hadden aan deze gespecialiseerde dagopvang. In totaal werden bijna 50 ouders ondervraagd.

De resultaten spreken
In de helft van de gevallen zijn het artsen die adviseren om een ziek kind naar een verpleegkundig dagverblijf te laten gaan; gemiddeld komen kinderen er 2-3 dagen per week. Ouders geven graag gevolg aan dit medisch advies, omdat het primair de ontwikkeling van het kind ten goede zou komen. Voor zeker de helft van de zieke kinderen wordt namelijk een zekere achter­stand in ontwikkeling voorspeld, zowel motorisch, cognitief, sociaal-emotioneel als op het gebied van spraak. Echter tijdens het verblijf in het kinderdagverblijf worden de vorderingen merkbaar. Er is volgens de ouders sprake van een goede fysieke ontwikkeling en een beter contact met leeftijd­genoten. Een stijgende lijn wordt geconsta­teerd voor de aspecten motoriek, cognitief, sociaal-emotionele ontwikkeling en spraak. Ook signaleert men een teruggang in de ziekenhuisopnames. Is eenmaal de kleuterdagopvang periode voorbij, dan blijkt zelfs bij tweederde van de kinderen de fysieke en contac­tuele ontwikkeling duidelijk te zijn verbeterd ten opzichte van de prognose.

Verwachtingen waarmaken
Ouders hebben verwachtingen van een verpleegkundig dagverblijf, maar worden die ook bewaarheid? Uit de antwoorden blijkt dat de geboden verpleegkundige zorg voor nagenoeg alle ouders naar wens is. Daarnaast krijgen de kinderen overdag onder meer logopedie en fysiotherapie en symptoombehandeling op maat. De omgeving, de aandacht en de activiteiten voor het kind in het verpleegkundig kinderdagverblijf dragen volgens de overgrote meerderheid van de ouders in belangrijke mate bij aan de positieve algemene en medische ontwikkeling. Dit wordt ook door de behandelende artsen onderschreven.

Hoewel ongeveer een derde deel van de gezinnen verdere hulp heeft van een psycholoog en een kleiner deel van maatschappelijk werk, zien de ouders ook een positieve invloed van de gespecialiseerde kinderopvang op werk, gezin en vrije tijd, met bijkomende factoren als minder stress en een betere ouder-kind relatie. Eenderde van de ondervraagden geeft zelfs aan meer dagopvang te willen, in verband met werk of de drukte binnen het gezin. Is een kind 5 jaar geworden dan neemt het afscheid van zijn leeftijdgenootjes bij deze zorgbiedende dagopvang en breekt er voor kind en ouders een nieuwe fase aan.

Geen tijd voor feest
Verpleegkundig kinderdagverblijf Zigzag bestaat 5 jaar en heeft zojuist haar vierde vestiging geopend. Enkele maanden geleden is de locatie Amsterdam-West onder­scheiden als 'beste verpleeg­afdeling van Nederland'. Dit zouden redenen te over zijn voor Zigzag om feest te vieren. In plaats daarvan is gekozen voor het maken van een analyse over 5 jaar verpleeg­kundige kinderopvang. Zigzag doet dit, gesteund door GfK Panelservices Benelux, om een bijdrage te leveren aan een gezonde toekomst voor het verpleegkundig kinderdagverblijf in Nederland. Het voortbestaan daarvan is onzeker. Door nieuwe wet- en regelgeving worden de indicatie­mogelijk­heden voor de gespeciali­seerde zorg van chronisch zieke kinderen tot 5 jaar steeds beperkter. Plaatsing in een verpleegkundig kinderdagverblijf kan betaald worden vanuit de AWBZ via een CIZ-indicatie (Centrum Indicatiestelling Zorg). De aanvragen zijn er, maar toekenning van kindplaatsen wordt nu bepaald op basis van versnip­perde en onduidelijke regels.

Petitie aan overheid
Een verpleegkundig kinderdagverblijf is nuttig en noodzakelijk. Zieke kinderen worden er beter van, ouders kunnen weer van betekenis zijn voor de maatschappij en deze situatie draagt bij aan een beter welzijn. Zigzag pleit, samen met andere kinderdag­verblijven die verpleegkundige zorg bieden, voor het instellen van een landelijk proefproject via het Ministerie van VWS waarbij de noodzakelijke middelen vanuit één instantie, eenduidig worden toegekend en ingezet. Hiertoe is dinsdag 11 november een petitie aangeboden aan de voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Realisatie steekproef
Voor de enquête zijn ouders ondervraagd van kinderen bij Zigzag Amsterdam en bij andere verpleegkundig kinderdagverblijven in het land: Kleine Maatjes, Haarlem; Medkid, Tlburg/Breda; Amiesje, Den Haag; Kombino, Zoetermeer. De enquête is belangeloos begeleid en geanalyseerd door GfK Panel Services Benelux, onderdeel van een van de grootste marktonderzoek bureaus ter wereld. In Nederland maken nagenoeg alle grotere bedrijven gebruik van de diensten van GfK, dat ook maatschappelijke verantwoorde­lijkheid hoog in het vaandel heeft staan. Zo is Kelly van Zon (brons Paralympics tafeltennis) gesponsord en wordt Villa Pardoes financieel gesteund. De highlights uit deze steekproef zijn op korte termijn te vinden op de website www.zigzagzorg.nl.

Trefwoorden: Advies, Astma, Diabetes, Eetstoornis, Epilepsie, Gespecialiseerd, Kinderdagverblijf, Kinderen, Medisch, Motorisch, Nieraandoening, Ontwikkeling, Ouders, Sociaal-emotioneel, Verpleegkundig, Ziekte, Zorg,

Contact Zigzag

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share