PE SEH , PE WFT, Permanente educatie stichting erkenningsregeling erkend hypotheekadviseurs (pe seh)

PE SEH , PE WFT, Permanente educatie stichting erkenningsregeling erkend hypotheekadviseurs (pe seh) van Pe-opleidingen.nl

Door: Pe-opleidingen.nl  21-07-2008
Trefwoorden: Erkend Hypotheekadviseur, Financieel Planner, Seh

Pe-opleidingen.nl
Beleven verbazen interesseren en slagen !

Betreft : Permanente educatie erkend hypotheekadviseurs / Permanente educatie wft hypotheken

Belangrijke wijzigingen in de regeling permanente educatie van de stichting erkenningsregeling hypotheekadviseurs (pe seh) ! Lees verder als u erkend hypotheekadviseur bent !

Permanente educatie erkend hypotheekadviseurs :
Bent u erkend hypotheekadviseur en aangesloten bij de stichting erkenningsregeling hypotheekadviseurs (seh) dan dient u, zoals elk jaar, te voldoen aan uw permanente educatieverplichting.

Wijzigingen ten opzichte van vorig jaar :
Ten opzichte van voorgaande jaren zijn er echter een aantal belangrijke wijzigingen opgetreden. Pe-opleidingen.nl heeft alles helder en overzichtelijk op een rij gezet voor u !
1. Verlengde periode
2. Meer permanente educatie eisen, de wft komt erbij
3. Aantal uren permanente educatie
4. Inhoud programma pe seh en pe wft
5. Grote verschillen tussen diverse opleiders
6. Acties
7. Aandachtspunten bij het volgen van permanente educatie
8. Wet en regelgeving
9. Pe-opleidingen.nl
10. Aanbieding speciaal voor erkend hypotheekadviseurs en federatie financieel planners
11. Pe examens
12. Zakken voor de klassikale pe sessies vanaf 2008 mogelijk !
13. Gewijzigde verplichtingen opleidingsinstituten
Verlengde periode :
De periode voor de permanente educatie seh (pe seh) loopt dit jaar van 1 april 2008 tot 29 december 2009 in plaats van 1 april 2008 tot 1 april 2009 ! U heeft dus veel langer de tijd dan voorgaande jaren.
SEH en WFT, Meer permanente educatie eisen, de wft komt erbij:
Voor het eerst speelt de wet op het financieel toezicht (wft) een rol in het kader van de pe seh. Immers ook de stichting erkenningsregeling hypotheekadviseurs ((SEH) heeft met de wft te maken. Niet alleen is de seh een cdfd / wft erkend exameninstituut, maar ook is de seh er natuurlijk alles aangelegen dat de bij haar aangesloten adviseurs voldoen aan de wet en regelgeving. Daarnaast dient de SEH ook nog eens rekening te houden met uw belangen als erkend hypotheekadviseur. Redenen waarom de SEH een permanente educatie verplichting aan u als erkend hypotheekadviseur heeft opgelegd.
Regeling permanente educatie :
Voor 29 december 2009 dient u als erkend hypotheekadviseur, te voldoen aan uw wft pe verplichtingen. Tenminste voor zover het uw verplichtingen betreft in het kader van bemiddeling in hypothecaire kredieten. Om uw wft hypotheken diploma geldig te laten blijven dient u te voldoen aan zowel de de pe eisen uit hoofde van de wft pe basis alsmede aan de eisen van wft pe hypothecair krediet. Daarnaast dient u als erkend hypotheekadviseur ook een speciaal aanvullend programma voor erkend hypotheekadviseurs te volgen (het reguliere seh programma).
Wft Hypotheken :
Let op : iedereen die een gelijkgesteld diploma heeft aan het diploma wft hypotheken, dat immers pas werd geïntroduceerd in 2007, dient naast de houders van het wft hypotheken diploma, uiteraard ook te voldoen aan de permanente educatie eisen in het kader van de wft ! Wie heeft er een gelijkgesteld diploma ? Dat zijn in ieder geval alle ffp -ers ( federatie financieel planner s ), seh -ers ( erkend hypotheekadviseur s ), mensen met een diploma woningfinanciering II aangevuld met assurantie b en beleggen a, alsmede vele anderen die vielen onder de per 1 oktober 2007 afgelopen overgangsregeling in verband met de invoering van de wet op het financieel toezicht. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ons, via [email protected] Wij zenden u op uw verzoek de voor u geldende regelgeving en kunnen u uiteraard ook adviseren welke weg u dient te volgen om aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen. Pe-opleidingen.nl , uw gids op het gebied van permanente educatie !
Wijziging in het aantal uren permanente educatie erkend hypotheekadviseurs:
Normaal diende u als erkend hypotheekadviseur 12 uur permanente educatie ( pe seh) te volgen. Verdeeld over 2 trainingsdagen van effectief 6 uur les. Dit jaar is het aantal uren dat u dient te besteden lastiger te bepalen. Ook lopen de programma's / het aantal lesuren van de verschillende opleidingsinstituten fors uiteen. Het aantal uren permanente educatie varieert alleen al op het gebied van hypotheken tussen de 12 en 18 uur ! Er valt dan ook veel tijd te besparen !
Verschillende pe programma’s / urenbestedingen bij diverse opleiders : De verschillende tijdsbestedingen bij de diverse opleiders kunnen overigens ontstaan doordat u nu zowel met de seh als met de wft te maken heeft. Voor de pe wft zijn er slechts leerdoelen bepaald en is er geen verplicht aantal te besteden uren ! Dit in tegenstelling tot het reguliere seh programma, dat standaard bepaald is op een tijdsbesteding van 9 uur en dus voor een ieder gelijk moet zijn. (tenminste als u kiest voor klassikaal onderwijs en niet voor onderwijs via gegevensdragers (dvd) of e-learning, nu er in die gevallen afwijkende regels gelden. U doet zelf immers meer, dus kunt u met minder lesuren toe !). Bij veel opleiders is er overigens nog al wat overlap tussen de diverse pe onderdelen. Naarmate u meer onderdelen dient te volgen (u heeft meer wft diploma’s en dus meer pe verplichtingen) des te meer overlap u tegen kunt komen !
Tijd besparen / geen overbodige ballast : Pe-opleidingen.nl heeft echter alle overbodige ballast uit de door haar te verzorgen pe programma's gehaald en heeft daarmee voor elkaar gekregen wat anderen niet lukt ! Pe-opleidingen.nl heeft de pe seh en de pe wft volledig geïntegreerd in haar gecombineerde pe seh / pe wft programma. Hetgeen u een aanzienlijke besparing in tijd en dus kosten oplevert !
Door goed op te letten , bij het bepalen van uw keuze voor een programma en opleidingsinstituut, kunt u dus veel tijd en kosten besparen ! Pe-opleidingen.nl gaat zeer efficiënt met uw tijd om en biedt de klassikale pe seh training in combinatie met de pe wft hypotheken en de verplichte pe wft basis dan ook aan in slechts 12 uur ! Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ons, via [email protected] of via 06-48075507, wij zijn u graag van dienst !
Wilt u overigens liever geen klassikaal onderwijs volgen, maar gebruik maken van zelfstudie, dan is dit in bij de permanente educatie wet financieel toezicht ( pe wft) wel mogelijk maar dan dient u een examen te doen bij een erkend wft exameninstituut. Pe-opleidingen.nl heeft uitstekend voorbereidingsmateriaal. Zie verder onder wft materiaal.
Bij de SEH kunt u overigens naast het klassikale onderwijs ook nog kiezen voor meer zelfstudie, maar er is dan altijd wel de verplichting om een verificatiebijeenkomst bij te wonen. Uiteraard kunt u ons hier ook informatie over vragen via [email protected] of via 06-48075507.
Regulier SEH programma voor erkend hypotheekadviseurs:
De tijdsbesteding voor het reguliere programma voor de erkend hypotheekadviseurs bedraagt 9 uur. Dit programma bestaat dit permanente educatie jaar uit integratie (6 uur) en beleggen (3 uur). Het reguliere seh programma is voor het eerst veel meer gericht op casuïstiek. Het gaat daarbij om de toepassing van verworven kennis in plaats van, zoals in andere jaren het geval was, de verwerving van kennis. Pe-opleidingen.nl staat voor praktisch en efficiënt onderwijs en werkt uitsluitend met zeer ervaren trainers. Trainers die maar twee opdrachten hebben : Koppeling van de theorie aan de praktijk en inspelen op uw wensen en behoeften ! Het uitgangspunt van pe-opleidingen.nl is immers : niet opleiden omdat het moet, maar opleiden uit overtuiging. Ons motto is: beleven, verbazen interesseren en slagen ! Immers alleen als u zelf gemotiveerd bent / raakt, blijft de stof "hangen" , kunt u er mee verder en zullen uw doelstellingen worden behaald !
Permanente educatie Wet financieel toezicht (pe wft): De SEH heeft, net als de erkend hypotheekadviseur, zoals reeds gemeld, nu ook te maken met de wet op het financieel toezicht. Voor de permanente educatie in het kader van de wft zijn slechts leerdoelen geformuleerd en is de tijdsduur niet bepaald die u aan uw studie dient te besteden. Wel is vastgelegd dat u dient aan te tonen dat u voldoende kennis en vaardigheden hebt aangaande deze genoemde leerdoelen !

Gemiddeld genomen bent u voor het volgen van de training in het kader van de pe wft basis bent u gemiddeld genomen (op basis van aanbiedingen van diverse opleidingsinstituten) 3 uur kwijt. Voor het volgen van een training wft pe hypotheken fluctueren het aantal uren bij opleiders tussen de 3 uur en de 6 uur. Let op ! De hier genoemde tijden zijn exclusief de tijd die u kwijt bent aan het speciale aanvullende (=reguliere) seh programma voor erkend hypotheekadviseurs. Nu hier 9 uur voor staat bent u dan in totaal tussen de 12 en 18 uur kwijt bij diverse opleidingsinstituten om te voldoen aan de verplichtingen in het kader van de pe seh ! Dit nog afgezien van uw voorbereidingstijd en eventuele benodigde examentijd !

Pe = Plezierig en efficiënt , praktisch en examengericht :
Pe-opleidingen.nl heeft het door haar in eigen beheer ontwikkelde materiaal alsmede het programma van door pe-opleidingen.nl te verzorgen trainingen zo ingericht dat u aan uw verplichtingen van de Stichting erkenningsregeling hypotheekadviseurs (SEH) en daarmee ook aan uw permanente educatieverplichting op het gebied van de WFT hypotheken voldoet in 12 uur. Om aan deze verplichtingen te voldoen volgt u bij pe-opleidingen.nl de volgende trainingen : wft pe basis, wft pe hypothecair krediet alsmede het reguliere seh programma. Doordat wij alle overlap in de diverse programma's er uit hebben gesneden, wij zeer efficiënt met uw tijd omgaan, zonder daarbij de geldende leerdoelen uit het oog te verliezen, hebben wij voor elkaar gekregen, wat anderen zeggen niet te kunnen ! Namelijk de pe wft hypotheken volledig te integreren in de pe seh !


Accreditatie Pe-opleidingen.nl
Met ingang van 15 juli 2008 heeft Pe-opleidingen.nl een accreditatie van de SEH verkregen voor het geven van opleidingen op het gebied van permanente educatie voor Erkend Hypotheekadviseurs. Pe-opleidingen.nl heeft met ingang van 15 juli 2008 eveneens accreditatie verkregen voor het door haar in eigen beheer ontwikkelde materiaal ten behoeve van trainingen in het kader van permanente educatie erkend hypotheekadviseur. Met ingang van dit jaar kunt u dan ook voor het eerst uw permanente educatieverplichtingen via Pe-opleidingen.nl volbrengen ! Met ingang van 10 september jl heeft pe-opleidingen.nl overigens eveneens erkenning verkregen van de federatie voor financieel planners (ffp).

Pe-opleidingen.nl Pe-opleidingen.nl mag dan als instituut nieuw in de markt zijn, zij werkt echter met zeer ervaren docenten. Docenten die op zoek zijn naar vernieuwing, docenten die anders zijn ! Kortom professionals die met twee benen in de praktijk staan, maar ook de nodige didactische vaardigheden bezitten en u daarom keer op keer weten te verbazen. Een opleiding dient immers ergens toe te leiden, u dient er wat aan te hebben en er verder mee te kunnen ! Pe-opleidingen.nl noemt haar trainingen overigens liever een beleving ! Pe-opleidingen.nl staat dan ook voor een verrassende manier van trainen, voor een creatieve manier van trainen, duidelijkheid in communicatie en verwachtingen, kwaliteit (in materiaal en docenten) en service (wij gaan verder waar anderen allang gestopt zijn!). Pe-opleidingen.nl : Professioneel, efficiënt, praktijk en examengericht alsmede plezierige educatie ! met als motto : Beleven, verbazen, interesseren en slagen !
Efficiënt : Niet dubbel volgen :
Teneinde doublures in de beide PE programma’s (SEH en WFT – PE Hypotheken) te voorkomen, heeft Pe-opleidingen.nl er voor gekozen om het WFT pe programma hypotheken en het SEH programma samen te voegen. Zodat u deze niet dubbel hoeft te volgen. U kunt de punten voor beide programma’s behalen in 1 ½ dag. De tijdsbesteding is ons overigens door de SEH opgelegd evenals de verdeling van de tijd over de onderwerpen. Aangevuld met de verplichte pe wft basis heeft u in 2 dagen = 12 uur dus voldaan aan uw pe wft en uw pe seh verplichting.

WFT (wet financieel toezicht) :
Voor iedereen met een van de volgende diploma’s : wft basis, wft consumentenkrediet, wft hypotheken, wft leven, wft schade en eventueel wft volmacht of een aan een of meerdere diploma(‘s) gelijkgesteld diploma die dit diploma geldig wil houden geldt wettelijk gezien het volgende :
Met ingang van 1 april 2008 heeft u, als financieel dienstverlener, de wettelijke verplichting om voor 27 december 2009 aan te tonen dat u zich heeft bijgeschoold. U kunt bewijs leveren van het voldaan hebben aan uw wft verplichtingen door een wft examen af te leggen en / of een wft permanente educatie sessie bij te wonen.
Wft pe examen:
U kunt voor elk wft vakgebied in het kader van de wft permanente educatie, naast het volgen van een training, of eventueel los daarvan, een examen doen. Dit examen moet af worden genomen door een wft erkend exameninstituut. WFT erkende exameninstituten zijn bijvoorbeeld sefd, seh, wft nivo, nibe svv en andere. U kunt deze examens door het hele land op speciaal ingerichte examenlocaties per computer afleggen.
Voor mensen met leerproblemen (zoals bijvoorbeeld faalangst, dyslexie, dyscalculie, etc. ) zijn er op verzoek speciale mogelijkheden. Neemt u voor meer informatie contact met ons op via [email protected], wij geven u graag aan welke mogelijkheden er zoal zijn en welke mogelijkheden het beste bij u passen !
Wft pe exameninstituten :
Diverse exameninstituten hebben overigens momenteel hele scherpe acties met betrekking tot de permanente educatie wft (wft pe). Indien u bijvoorbeeld in 1 keer een aantal examens boekt, dan kunt u in vaak niet meer dan een enkele dag de voor u relevante examens doen voor slechts 100 euro. Een forse besparing als u bedenkt dat u normaal gesproken al 100 euro of meer per examen dient te betalen ! Op het moment dat u bijvoorbeeld naast de pe seh ook de wft pe basis, wft pe consumentenkrediet, wft pe leven, wft pe hypotheken en wft pe schade dient te behalen dan dient u dus maar liefst 5 examens af te leggen ! U begrijpt hoeveel reistijd, wachttijd, e.d. alsmede examengeld u kunt besparen door alles in een keer te doen !
Acties wft pe exameninstituten :
Let u svp wel goed op de lopende acties en de daarbij behorende randvoorwaarden. Niet altijd is het namelijk handig om alle examens achter elkaar te doen. Immers u krijgt waarschijnlijk te maken met wachttijden, dient zich in een keer een groter gedeelte van de stof eigen te maken, etc. Deze acties kunnen de exameninstituten overigens doen, doordat zij werken met computergestuurde examens. Waardoor er relatief snel en goedkoop gewerkt kan worden op de diverse examenlocaties.
Alternatief ? ! Gratis wft pe examen !
Hebt u geen zin om apart naar een examenlocatie te rijden, wilt u liever geen computergestuurd examen doen of bent u gewoon nieuwsgierig naar alternatieven ? Neemt u svp via [email protected] of via 06-48075507 contact met ons op ! Pe-opleidingen.nl biedt erkend hypotheekadviseurs en financieel planners namelijk in samenwerking met een wft erkend exameninstituut de mogelijkheid om gratis het WFT Pe examen te doen !
Dit WFT PE examen kunt u bovendien ook nog eens schriftelijk doen. Aansluitend aan door ons verzorgde trainingen. Op dezelfde dag als de training ! Op dezelfde trainingslocatie ! U hoeft dus niet nog eens op een aparte dag naar een examenlocatie te gaan, u bent geen extra reistijd kwijt en u bespaart ook nog eens de nodige middelen ! Pe-opleidingen.nl betaalt daarnaast ook nog eens uw wft pe examens ! Gemakkelijker en voordeliger kan het niet ! Geïnteresseerd ? Leest u svp verder dan laten wij u zien welke werkwijze wij hanteren, welke garanties wij u kunnen bieden en welke voorwaarden voor deze actie gelden!
Voorbereiding wft pe examen :
Uiteraard vergt een examen wel de nodige voorbereiding en is goed materiaal in dat kader gewenst ! Ook een goede zeer examengerichte training kan uw kansen natuurlijk fors verhogen ! Pe-opleidingen.nl werkt uitsluitend met gedreven en zeer ervaren vakdocenten die niet alleen veel kennis hebben van de praktijk, maar ook precies weten wat er van u op het examen wordt verwacht ! Pe-opleidingen.nl beschikt daarnaast over in eigen beheer ontwikkeld cursusmateriaal, examen oefenvragen en casuïstiek. Pe-opleidingen.nl is dan ook uitstekend in staat om u een unieke garantie aan te bieden ! Pe-opleidingen.nl garandeert u dat u slaagt voor het door u te maken examen indien u bij ons een training heeft gevolgd. Wel dient u aan onze voorwaarden te hebben voldaan (daarover later meer). Pe-opleidingen.nl staat namelijk voor beleven, verbazen, interesseren en slagen !

WFT permanente educatie materiaal :
Via pe-opleidingen.nl kunt u materiaal bestellen om u voor te bereiden op de examens voor alle WFT pe gebieden. Pe-opleidingen.nl kan u dus materiaal leveren voor de wft pe basis, wft pe consumentenkrediet, wft pe schade, wft pe leven, wft pe hypotheken en wft pe beleggen in het kader van wft hypotheken en wft leven. Uiteraard zijn alle van toepassing zijnde leerdoelen opgenomen in dit WFT PE materiaal en kunt u na bestudering van dit materiaal de betreffende wft pe examens met succes afronden !

Nadere informatie pe wft materiaal ?
Het materiaal is van een hoge kwaliteit, voldoet aan de gestelde leerdoelen, is makkelijk leesbaar en bezit daarnaast een goede prijs-kwaliteitverhouding! Pe-opleidingen.nl staat niet voor niets voor beleven, verbazen, interesseren en slagen ! Indien u geïnteresseerd bent in de afname van materiaal neemt u svp contact met ons op via : [email protected] of via telefoonnummer : 06-48075507. In het geval het gaat om afname vanaf 25 syllabi hebben wij speciale regelingen ! Zend ons svp een mail met uw wensen dan doen wij u een passende en zeer concurrerende aanbieding !
WFT Pe , zakken kan dat ?
Voor erkend hypotheekadviseurs die klassikaal onderwijs volgen, is er nog een nieuwigheid. In het kader van de Wft permanente educatie kunt u met ingang van 2008 overigens, ook als u een pe-sessie volgt, zakken ! De kans dat u niet aan uw permanente educatieverplichtingen voldoet is dus zowel aanwezig in het geval dat u een examen doet als in het geval dat u een pe training volgt.
Verplichtingen opleidingsinstituten in het kader van de wft pe :
Opleidingsinstituten die permanente educatie opleidingen willen aanbieden in het kader van de wet op het financieel toezicht en zelf certificaten willen afgeven aan hun deelnemers, waaruit blijkt dat de deelnemers hebben voldaan aan de verplichtingen in het kader van de wet op het financieel toezicht en daarmee dus klaar zijn voor de wft, hebben sinds 2007 een erkenning nodig van het ministerie van financiën. De organisatie die deze erkenningen afgeeft is de cdfd.
Aandachtspunten bij keuze wft pe opleiding : Indien u uw wft pe training volgt bij een door de CDFD / WFT erkend opleidingsinstituut gelden de volgende aandachtspunten !
Eindtoets / oordeel : Cdfd / WFT erkende opleidingsinstituten dienen te toetsen of u na afloop van de wft permanente educatie training de gestelde leerdoelen beheerst en/of kunt toepassen. De CDFD / WFT erkende opleider is namelijk wettelijk verplicht om in het kader van de Wet op het financieel toezicht te bepalen of u tijdens de training voldoende hebt laten zien de gestelde wft pe leerdoelen (op de te toetsen onderdelen, dit wordt per wft pe onderdeel beoordeeld overigens !) te beheersen ! Bij twijfel of bij een onvoldoende resultaat mag de opleider u geen WFT pe certificaat geven voor het betreffende onderdeel waarop niet voldoende hebt gescoord.
De CDFD / WFT erkende instellingen baseren hun oordeel onder andere op het resultaat van door hen afgenomen toetsen en / of door het toepassen van andere toetselementen. De docent beoordeeld u dus ! Feitelijk doet u in dat geval dus wel degelijk een examen ! Alleen omdat het opleidingsinstituut de toets afneemt wordt het zo niet genoemd. Vergelijkt u een en ander met een leerling van het voortgezet onderwijs. Er zijn schoolonderzoeken (intern getoetst, er gelden schooinormen) en er is het centraal schriftelijk examen ! Alle cijfers tellen mee voor het bepalen van het eindresultaat, maar alleen bij het centraal schriftelijk examen gelden landelijke normen. Wie kent de argumenten niet om te kiezen voor een makkelijke of juist voor een strenge school?
Extern toetsen :
Een aantal CDFD / WFT erkende opleidingsinstituten melden overigens in hun reclame-uitingen dat u geen examen hoeft te doen en doen daarbij voorkomen alsof u enkel en alleen , zonder enige inspanning, door het bijwonen van de training uw papiertje kunt verlengen ! Dit is helaas sinds 2008 niet juist! Zoals onder verplichtingen opleidingsinstituut reeds is weergegeven. Alleen het examen noemt men een toets (klinkt minder zwaar dan examen). Voor de toets gelden geen landelijke normen (wel voor het examen), maar de normen en de vragen zijn wel degelijk door het cdfd getest en beoordeeld ! Het examen wordt als laatste niet door een erkend exameninstituut afgenomen maar door het opleidingsinstituut. Tsja………! Volgens pe-opleidingen.nl wordt op een examen getoetst ! Op een toets ook !
Samenvatting aandachtspunten keuze opleider : Objectiviteit, zwaarte toets, soort toetselementen, soort programma, garanties dat u slaagt ?
Pe-opleidingen.nl en CDFD :
Pe-opleidingen.nl heeft vanuit haar overtuiging dat zij wel wil voldoen aan wettelijke regelgeving, maar bovenal haar objectiviteit wil handhaven er voor gekozen om geen erkenning van het ministerie van financiën / cdfd aan te vragen. Pe-opleidingen.nl geeft zelf dan ook geen bewijzen af dat u heeft voldaan aan uw pe wft verplichting ! Deze verklaring krijgt u echter van een met pe-opleidingen.nl samenwerkend CDFD / WFT erkend exameninstituut, danwel een met pe-opleidingen.nl samenwerkend opleidingsinstituut met cdfd erkenning ! U merkt dan ook geen verschil of u nu een training volgt bij pe-opleidingen.nl of een ander wel cdfd erkend opleidingsinstituut !
Uitdrukkelijk merken wij hier op dat wij dit dus certificaten afgeven in het kader van de pe-seh en / of de pe ffp en hier vanwege onze behaalde accreditatie ook toe gerechtigd zijn !
Wft pe opleiding / werkwijze pe-opleidingen.nl
Pe-opleidingen.nl biedt haar trainingen aan in samenwerking met een cdfd / wft erkend exameninstituut en/of een cdfd erkend opleidingsinstituut.

Met het erkende wft exameninstutuut heeft pe-opleidingen.nl speciaal voor haar cursisten de volgende afspraak kunnen maken : na afloop van de door ons gegeven zeer examengerichte trainingen in het kader van de permanente educatie, kunt u op onze cursuslocatie direct een schriftelijk examen doen ! U bent dus niet gedwongen om na afloop van de trainingen nog eens extra naar een examenlocatie te gaan om aldaar examen te doen. U bespaart u bovendien nog al wat tijd en bovendien is het zeer gemakkelijk want u doet het examen na afloop van de door ons verzorgde trainingsessie ! Bovendien staat pe-opleidingen.nl voor beleven, verbazen, interesseren en slagen ! kortom wij leiden u op zodat u met een gerust hart examen kunt doen ! Als u aan onze unieke garantie voldoet dan is dit wft pe examen voor u bovendien helemaal gratis !

Reden toets door externe partij :
De werkwijze van pe-opleidingen.nl en andere cdfd erkende opleidingsinstellingen is feitelijk gelijk. Alleen heeft pe-opleidingen.nl vanwege objectiviteit overwegingen en het voorkomen van belangenverstrengeling gekozen om een externe instantie te laten toetsen ! Wel heeft zij dezelfde voordelen toegevoegd van intern toetsen door het cdfd / wft erkende opleidingsinstituut. Te weten : toetsen op locatie, toetsen aansluitend aan de training, efficiënte benutting van tijd, besparing van geld voor de cursisten, etc. Om de angst van veel mensen voor het woord examen weg te nemen (collega opleiders maken er optimaal gebruik / misbruik van, zoals wij net hebben beschreven) werken wij ook nog eens met een unieke garantie !
Garantie pe-opleidingen.nl / speciaal aanbod voor erkend hypotheekadviseurs en / of federatie financieel planners :
Pe-opleidingen.nl garandeert dat u, als u erkend hypotheekadviseur bent en indien u via pe-opleidingen.nl uw permanente educatietraining volgt, u zult slagen voor de betreffende WFT permanente educatie examens ! Ook garandeert pe-opleidingen.nl u dat u zult voldoen aan uw permanente educatie verplichting in het kader van uw SEH (stichting erkenningsregeling hypotheekadviseurs) registratie ! Uiteraard gelden er wel een aantal voorwaarden. Zie verder !
WFT PE, voorkomen dat u zakt !
U kunt natuurlijk voorkomen dat u zakt voor de wft permanente educatie door u goed voor te bereiden, door u tijdens de te volgen training in te spannen, de eventuele opdrachten (en/of toetsen) met goed gevolg te volbrengen alsmede goed u best te doen en niet negatief op te vallen (door afwezigheid, te laat komen, tijdens de training te bellen, niet actief mee te doen, etc.) !
Voorwaarden garantie :
Pe-opleidingen.nl stelt een aantal voorwaarden aan de door haar gegeven garantie :
1. U bestudeert het van te voren door pe-opleidingen.nl aan u opgestuurde materiaal zeer goed.
2. U rondt de door pe-opleidingen.nl aan het begin van de training af te nemen huiswerktoets met goed gevolgd af. Pe-opleidingen.nl toetst uitsluitend kennis af. De huiswerktoets is dus te behalen door goed te leren. Er worden geen vaardigheden getoetst. Pe-opleidingen.nl geeft daarnaast van te voren aan welke leerdoelen getoetst worden, stelt oefenvragen ter beschikking, en dergelijke, zodat u precies weet wat er van u wordt verwacht als u de huiswerktoets gaat maken.
3. U valt tijdens de training niet negatief op, u bent niet te laat, u gaat niet eerder weg, u bent op tijd terug na de pauzes, niet afwezig, u let goed op, u doet actief mee, u verstoort niet de training, etc.
4. U laat zien dat u de tijdens de training verstrekte kennis hebt opgenomen door de eindtoets, die door pe-opleidingen.nl wordt afgenomen, met ten minste een voldoende af. Pe-opleidingen.nl toetst uitsluitend de tijdens de les behandelde stof af, zodat u weet waar u aan toe bent en alleen getoetst wordt of u tijdens de les daadwerkelijk actief hebt meegedaan !
5. U bent erkend hypotheekadviseur of federatie financieel planner en u hebt jaarlijks aantoonbaar voldaan aan uw permanente educatieverplichtingen
6. U volgt bij pe-opleidingen.nl alle voor u van toepassing zijnde pe-wft modules en indien van toepassing eveneens de pe seh.
7. U volgt het advies van pe-opleidingen.nl op en doet bij een positief advies aansluitend aan de training meteen examen op de cursuslocatie bij het door pe-opleidingen.nl aangedragen exameninstituut.

U heeft voldaan aan alle voorwaarden ? Gratis wft pe examen !
Doet u actief mee in de les ? Heeft u zich goed voorbereid ? Dan is er niets om u ongerust over te maken ! U zult dan immers aan alle voorwaarden voor deze unieke garantie voldoen en zult van pe-opleidingen.nl het advies krijgen de betreffende examens direct aansluitend aan de door haar verzorgde training te doen. Pe-opleidingen.nl betaalt in dat geval ook de betreffende wft pe examens voor u, zodat u gratis examen kunt doen ! Pe-opleidingen.nl staat niet voor niets voor beleven, verbazen, interesseren en slagen !
(opmerking : bij een negatief examenadvies, zullen wij u desgewenst van nader advies voorzien hoe u alsnog aan uw pe wft verplichtingen kunt voldoen, uiteraard heeft u eveneens de mogelijkheid om de gok te wagen en kunt u aansluitend aan de training het wft pe examen doen, onze unieke garantie geldt dan echter niet).
Pe :
De letters pe in pe-opleidingen.nl staan overigens voor :
1. permanente educatie :
2. Praktische en examengerichte opleidingen
3. Plezierige educatie
4. Passievol en efficiënt onderwijs
Wij leiden u op uit overtuiging ! Wij bieden efficiënt onderwijs, waardoor u zult slagen ! U wilt immers verder in uw vakgebied ! Wij zien u graag nog eens terug in onze trainingen ! Uw belang is dus gelijk aan ons belang !


Regels :
Opleidingsinstituten, dus ook pe-opleidingen.nl hanteert voor haar trainingen een aantal regels. Uw mobiele telefoon dient dan ook uitgeschakeld te zijn tijdens de trainingen, er zal serieus gewerkt dienen te worden en afspraken (tijd = tijd) zullen nagekomen moeten worden. Ook dient u een kopie van uw legitimatiebewijs te overleggen alsmede uw AFM vergunningnummer.

Ondanks bovenstaande regels zullen wij er alles aan doen om u een leerzame, praktijkgerichte en tevens ook een humorvolle dag aan te bieden !

Overige vergunningen WFT behouden ?
Indien u niet slechts uw Pe SEH wilt behalen maar ook uw vergunning wilt behouden voor het bemiddelen in Hypotheken dient u ook te voldoen aan de WFT PE op het vakgebied Basis. Slechts het volgen van de PE-SEH is dan ook niet voldoende voor het behoud van uw wft vergunning Hypotheken ! De Pe WFT Basis kunt u volgen in 3 uur. In combinatie bent u met de pe seh (=pe wft hypotheken) en de pe wft basis dus 12 uur onderweg.

Ook andere vergunningen WFT ?
Mocht u echter ook beschikken over een andere WFT vergunning dan Hypotheken dan dient u er verder rekening mee te houden dat u naast de door ons gecombineerde WFT pe seh / hypotheken ook op andere vergunningsgebieden uw permanente educatie zult moeten volgen voor 27 december 2009. U kunt daarbij denken aan leven, schade en consumentenkrediet. (Let op : erkend hypotheekadviseurs dienen dus klaar te zijn op grond van de eisen van de seh voor 1 mei 2009 !)

Voor al deze vergunningsgebieden geldt dat u steeds zowel de pe wft basis dient te volgen als de pe op het gebied waar uw vergunning op betrekking heeft. Dus Pe wft basis + pe wft leven is nodig voor het behoud van uw vergunning wft leven, pe wft basis + pe wft schade is nodig voor het behoud van uw vergunning wft schade, pe wft basis + pe wft consumentenkrediet is nodig voor het behoud van uw vergunning wft consumentenkrediet.

Service:
Uiteraard kunnen wij u van dienst zijn bij het volgen van een praktijkgerichte permanente educatietrainingen waarbij u, uw vergunningen kunt behouden ! Ook kunnen wij u van dienst zijn bij het zo goed mogelijk afstemmen van uw wensen op de te volgen trainingen, rekening houdend met de eisen uit de WFT. Door de opbouw van de diverse WFT pe programma’s en vooral door de daaraan door de CDFD gestelde eisen, kan er door het volgen van meerdere programma’s de nodige overlap ontstaan. Hetgeen onnodig kostenverhogend werkt en u de onnodig veel tijd kan kosten !

Afstemming programma’s :

Wij, van Pe-opleidingen.nl, hebben echter een uitgebalanceerd programma gemaakt, waarbij alle programma’s maximaal op elkaar zijn afgestemd. Zo bevat de permanente educatie-eis vanuit de wft voor het onderdeel leven maar liefst 3 uur overlap met het onderdeel hypotheken. Bevat de wft pe schade ca.1 uur overlap met de wft pe basis, etc. Alleen door het pakket zo af te stemmen dat deze aan uw behoeften voldoen, zijn wij in staat zo efficiënt mogelijk met uw tijd om te gaan en u het nodige geld te besparen!

Kortom wij , van Pe-opleidingen.nl, zullen ons uiterste best doen om zo efficiënt mogelijk met uw tijd om te gaan op het moment dat u bij ons de trainingen zult volgen en zullen overlap tot een minimum beperken.

Zo hebben wij er bijvoorbeeld voor gekozen om een gecombineerde pe seh (pe wft hypotheken), pe wft basis en pe wft leven pakket aan te bieden in 14 uur in plaats van normaal 17 uur !

Ook bieden wij een gecombineerde pe wft basis en pe seh (=pe wft hypotheken) aan in 12 uur in plaats van in 13 uur.

Keuzes :

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn hebben wij een aantal keuzemogelijkheden voor u op een rij gezet alsmede een aantal keuzepakketten.

Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om het pe seh pakket samen met alle andere WFT pakketten af te nemen, hetgeen u een aanzienlijke tijdsbesparing op zal leveren. Dit omdat wij bij afname van het complete pakket overlap kunnen voorkomen tussen de diverse programma’s ! Dit totaalpakket bespaart u naast een aanzienlijk geldbedrag ook ca 5 uur op de totale trainingstijd !

Uiteraard kunt u ook kiezen voor individuele pakketten die geheel op uw situatie zijn toegedeeld. Ook kunt u uw voorkeur aangeven voor de dagen waarop u trainingen wilt volgen (wij hebben mogelijkheden op gecombineerde vrijdagen en zaterdagen alsmede op doordeweekse dagen), kunt u uw voorkeur aangeven voor de provincie waar u de trainingen wilt volgen (wij werken landelijk), kunt u uw voorkeur aangeven voor het tijdstip waarop u de training wilt volgen (gecombineerde middag/avond dan wel geheel overdag).

Wij houden kortom waar mogelijk rekening met uw wensen en voorkeuren.


Benieuwd welke keuzes er zo al zijn ?
Indien u wilt weten welke keuzemogelijkheden er zoal zijn, nodigen wij u wij u van harte uit om contact met ons op te nemen via [email protected] of via 06-48075507. Of kijkt u eens op onze website : www.pe-opleidingen.nl U kunt zich desgewenst ook rechtstreeks in schrijven en uw voorkeuren kenbaar maken ! Mocht uw keuze of situatie niet zijn aangegeven, schroomt u dan svp niet om contact met ons op te nemen, wij zijn u graag van dienst met de door u te maken keuzes en helpen u graag !

In company :

Uiteraard hebben wij ook mogelijkheden om de trainingen in company te verzorgen. Deze mogelijkheid staat open vanaf 7 deelnemers en levert een aanzienlijk voordeel op voor uw organisatie. Training op door u aan te wijzen locatie, mogelijkheid van een kortere reistijd voor uw medewerkers, besparing op locatiekosten, etc. Heeft u interesse in een in company traject, neemt u dan svp contact met ons op voor een op maat gemaakte offerte ! U zult verrast zijn van zowel prijs als mogelijkheden !

Belangstelling ?
Indien u belangstelling heeft voor het volgen van een van onze permanente educatie opleidingen dan verzoeken wij u hierbij contact met ons op te nemen. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om uw vragen te beantwoorden en / of een en ander definitief te maken.

Voorbehoud :
Uiteraard is doorgang van trainingen afhankelijk van beschikbaarheid locatie, aantal aanmeldingen, etc.

Overig :
Het spreekt voor zich dat wij met u mee willen denken welk traject voor u het beste is en welke mogelijkheden er zijn die bij uw situatie passen.

Materiaal :
Overigens kunt u, indien u er voor zou kiezen toch een externe toets te doen, omdat u bijvoorbeeld geen training in het kader van een WFT pe traject wenst te volgen, dan wel indien u er zelf voor kiest om uw kennis te toetsen, dan kunt u bij ons zeer examengericht materiaal inkopen ter bestudering en voorbereiding.

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om onze zeer examengerichte trainingen te volgen, van ervaren trainers met hun voeten stevig in de praktijk !

Uiteraard is het voor de SEH het natuurlijk wel verplicht om gewoon uw 9 punten te behalen en geldt het verhaal zoals hiervoor beschreven onverkort !

Landelijk werkend :
Wij werken overigens door het hele land, er is dus vast een plaats bij u in de buurt (als u aangeeft waar en wanneer, proberen wij een en ander te koppelen !)
Overige opleidingen :
Naast onderwijs in het kader van permanente educatie SEH, WFT en FFP bieden wij overigens ook trainingen aan in het kader van :

WFT basis
WFT consumentenkrediet
WFT Hypotheken
WFT leven
WFT Schade
Dsi financieel adviseur
Erkend Hypotheekadviseur en voorbereidende opleidingen zoals woningfinanciering 1 en 2
Federatie Financiële Planners opleiding
Examentrainingen
Belangstelling ? Contact ?
Heeft u belangstelling voor WFT opleidingsmateriaal , WFT trainingen, Permanente educatie op gebied van WFT, Permanente educatie op gebied van SEH of Permanente educatie op gebied van FFP, wilt u een van onze trainingen volgen of wilt u gewoon vrijblijvend op de hoogte gehouden worden, neemt u svp via mail ([email protected]) of telefoon (06-48075507) contact met ons op ?

Wij hebben mogelijkheden zowel op gebied van In company als Open inschrijving trajecten.

Met vriendelijke groet,

Pe-opleidingen.nl
Plataanstraat 28
2023 SE HAARLEM
Telefoon : 06-48075507
[email protected]

 

 

 

Trefwoorden: Erkend Hypotheekadviseur, Erkend Hypotheekadviseurs, Federatie Financieel Planner, Financieel Planner, Permanente Educatie, Permanente Educatie Opleiding, Seh, Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs, Wet Financieel Toezicht, Wft Consumptief Krediet, Wft Hypotheken,