Kennisagenda voor veilige delta gepubliceerd

Kennisagenda voor veilige delta gepubliceerd van Wageningen Imares

Door: Wageningen Imares  04-03-2009
Trefwoorden: Innovatie, Klimaat, Imares

Voor elk van de twaalf aanbevelingen - van het Nederlandse veiligheidsniveau tot aan de bestuurlijke, juridische en financiële consequenties van de Deltacommissie-maatregelen – hebben de kennisinstituten kennisvragen en onderzoeksthema’s geformuleerd. De instituten die het rapport hebben opgesteld zijn Alterra Wageningen UR, Deltares, Imares Wageningen UR, Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, KWR Watercycle Research Institute, Technische Universiteit Delft, TNO, Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit.

De kennisinstituten opereren onder de naam ‘Initiatief kennis voor een veilige delta’. Ze zijn van mening dat kennisontwikkeling cruciaal is voor de realisatie van de aanbevolen Deltacommissie-maatregelen. De gevolgen van de maatregelen zijn groot en nog met onzekerheden omgeven. Zo is de kennis over de snelheid waarmee het klimaat verandert - essentieel voor de timing van de maatregelen - en de exacte omvang van de gevolgen nog steeds beperkt. Daarnaast zullen de maatregelen door hun omvang en lange doorlooptijd grote invloed hebben op het beleid. De kennisinstituten bieden hun expertise aan en stellen voor om hun onderzoek zo te programmeren dat de benodigde kennis op het juiste moment beschikbaar komt.

Deze op de Commissie Veerman gerichte kennisagenda wordt in 2009 ingepast in de bredere kennis- en innovatieagenda die eind december door de Ministerraad is vastgesteld als onderdeel van het Concept Nationaal Waterplan. Bij de definitieve vaststelling eind 2009 worden de voorstellen van ‘Initiatief kennis voor een veilige delta’ in het Nationale Waterplan zoveel mogelijk geïntegreerd, onder regie van het Kennisplatform Water en de Raad voor Deltaonderzoek.

Het initiatief bestaat vooralsnog uit negen instituten maar andere kennisinstituten worden nadrukkelijk uitgenodigd zich aan te sluiten.

Download het rapport 'Samen werken met kennis' vanaf de site www.imares.nl

Trefwoorden: Imares, Innovatie, Kennisinstituten, Klimaat,