rapporten te downloaden

Door: Ecologisch Adviesbureau B. Kruijsen  13-02-2009

Enkele belangrijke resultaten uit de rapporten zijn:

In de duinen bij Haarlem zijn in sommige vochtige valleien bijzondere plantengemeenschappen tot ontwikkeling gekomen dankzij aanvullend beheer voorafgaand aan en gedurende de vernatting van de duinvalleien. Zonder begeleidend beheer treedt verruiging op.

Dankzij de extensieve schapenbegrazing en de aanwezigheid van een kalkhoudende bodem komen er soortenrijke graslanden voor op de Liniedijk en forten bij Spaarndam. Deze doen zelfs denken aan duingraslanden! Meer dan 400 soorten vlinders zijn gedurende het 8 jaar durende veldonderzoek aangetroffen. De Liniedijk is een belangrijk jachtgebied voor 5 soorten vleermuizen dankzij de relatie soortenrijke vegetaties -> veel nachtvlinders -> rijk gedekte tafel voor vleermuizen.

In het Westhoffbos komt een gevarieerde broedvogelbevolking voor met o.a. appelvinken en de voor West-Nederland zeldzame matkop. De wielewalen van vroeger zijn helaas verdwenen. Reden? De grootste natuurwaarden bevinden zich óp de bomen: bijzondere en zeldzame populaties van boombewonende mossen.


Contact Ecologisch Adviesbureau B. Kruijsen

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share