Loondoorbetaling bij Ziekte

Door: Victory Juridisch Advies  25-01-2008
Trefwoorden: Advies, Ziekte, Letselschade

Ziek melden
U bent ziek en geeft dit zo spoedig mogelijk door aan uw werkgever. De werkgever zal afhankelijk van de duur van uw ziekte de arbodienst inschakelen. Het is verstandig de werkgever te vragen wat het beleid van hem/haar inzake ziekmeldingen is en wat dit betekent voor uw rechten en plichten. Mocht de werkgever weigeren u ziek te melden dan kunt u uw ziekmelding rechtstreeks doorgeven bij het UWV.


Reintegratie
Na uw ziekmelding valt u binnen een stappenplan waarbij het de bedoeling is om gezamenlijk met de werkgever de weg naar herstel te bewandelen. Het doel is beter worden en weer aan het werk komen bij dezelfde of desnoods een andere werkgever. Het gehele proces heet re-integratie. De werkgever zal na 6 weken een probleemanalyse maken waarin staat wat u wel en niet kunt doen. De arbo-arts is bij dit proces actief betrokken. Na uiterlijk 8 weken volgt dan het plan van aanpak waarin staat wat het verwachte einddoel is en hoe dit einddoel bereikt moet worden.
In principe houdt u in ieder geval elke 6 weken contact met de arbo arts. Ziet het ernaar uit dat het u niet lukt om binnen het eigen bedrijf weer aan de slag te gaan dan kan uw werkgever in goed overleg met u proberen werk voor u te zoeken bij een ander bedrijf. Uw werkgever kan ook een re-integratie bedrijf inschakelen of de kosten van een re-integratie training bekostigen.
Na het eerste jaar volgt een evaluatie waarbij het de vraag is of de werknemer benutbare arbeidsmogelijkheden heeft en of de werknemer deze capaciteiten bij zijn eigen werkgever waar kan maken. Het gebeurt vaak dat dit niet mogelijk is omdat er simpelweg geen werk is dat passend is, hetzij passend gemaakt kan worden voor de werknemer. Anderzijds gebeurt het ook geregeld dat de werkgever wel werk heeft maar deze aanpassingen niet wenst te doen. In het laatste geval neemt hij gezien de nieuwe sociale wetgeving een groot risico. Mocht het UWV namelijk van mening zijn dat de werkgever zich niet voldoende inspant dan loopt de werkgever het risico de volledige WIA-uitkering gedurende 5 jaar zelf te moeten betalen.


Het UWV stuurt na 20 maanden automatisch een aanvraagformulier WIA-uitkering naar de zieke werknemer. Na beoordeling van het re-integratie verslag welke u samen met uw werkgever maakt is het mogelijk dat u een uitkering kunt aanvragen. U gaat dan over naar de volgende fase waarin u gekeurd wordt door een verzekeringsgeneeskundige en tevens een arbeidsdeskundige beoordeling krijgt waarin de vraag aan de orde komt of u met uw beperkingen nog ander, passend werk zou kunnen doen.

Loondoorbetaling, hoe zit dat?
Na een ziekmelding zal uw werkgever maximaal 2 jaar het loon doorbetalen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat het dienstverband doorloopt. De werkgever mag u langer dan 2 jaar doorbetalen maar hoeft dit niet. Doet hij dit toch dan geldt de loondoorbetaling minimaal voor 13 weken. Heeft uw bedrijfstak een CAO kijk dan in het CAO-boekje waar u ongetwijfeld zult vinden wat voor u van toepassing is. Het UWV kan de werkgever ook verplichten langer loon door te betalen. Namelijk als de werkgever niet heeft voldaan aan diens plichten rondom uw re-integratie. Uw werkgever moet dan maximaal een jaar langer loon doorbetalen.


De gedachte heerst dat werkgevers over de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid niet meer dan 170% van het laatstverdiende loon doorbetalen. Enige googlen naar actuele CAO’s leert ons dat dit zeker geen uniforme regel is. De meeste werkgevers volgen de algemene lijn waarbij het eerste jaar 100% en het tweede jaar 70% van het laatst verdiende loon wordt uitbetaald. Zo geldt in de CAO voor de contractcateringsbrache een cao waarbij de eerste 13 maanden 95% wordt betaald, vervolgens 39 weken 90%, en het tweede. derde en vierde ziektejaar 80%. Ik hoor u nu al denken, “goh, deed mijn werkgever dat ook maar”.


Het tweede jaar kan ik dus meer dan 70% van mijn laatst verdiende loon krijgen?
U ontvangt het eerst jaar minstens 70% van uw loon en minimaal het minimumloon. In het tweede jaar betaalt uw werkgever minimaal 70% van uw loon door maar de verplichting om dit aan te vullen tot aan het minimumloon vervalt. Komt u onder het sociaal minimum dan kunt u via het UWV een toeslag aanvragen. Wederom moet u kijken naar hoe e.e.a binnen uw bedrijfstak is geregeld.
Stel ik ben 5 weken tegen loonwaarde weer aan het werk en ik word dan weer ziek?


Bent u langer dan vier weken tegen loonwaarde weer aan het werk geweest en heeft u dus uw dienstbetrekking volledig hervat waarna u weer ziek bent geworden, dan gaat een nieuwe ziekteperiode in. Bent u langer dan vier weken op arbeidstherapeutische basis aan het werk dan gaat geen nieuwe ziekteperiode in. U bent immers nog steeds niet tegen loonwaarde aan het werk.

 
Conclusie:
Per CAO verschillen de percentages en perioden waarin het loon wordt doorbetaald. Doe dus uw eigen huiswerk en laat u niet op een dwaalspoor brengen. Voor meer informatie http://www.victoryadvies.nl


Auteur: J. Terlingen
http://www.victoryadvies.nl

 


Trefwoorden: Advies, Doorbetaling Loon, Letsel, Letselschade, Loon, Loon Na Ziekte, Ontslag, Wia, Ziek, Ziekte,