Goede resultaten waterbedrijf Vitens in 2005

Door: Waterbedrijf Vitens  24-05-2006
Trefwoorden: Jaarverslag, Watervoorziening, Nutsbedrijven

Waterbedrijf Vitens heeft blijkens haar jaarverslag in 2005 goede resultaten geboekt. Het aantal klanten nam in het verslagjaar toe tot 1.643.000 (was: 1.625.000). Deze namen fractioneel minder water af: het waterverbruik daalde ten opzichte van 2004 met 1,4% naar 239 miljoen m3 (was: 242 miljoen m3). De waterprijs voor 2005 steeg ten opzichte van 2004 in de huishoudelijke markt met gemiddeld slechts 1,2%. Voor 2006 is de tariefstijging bepaald op gemiddeld 1,0%, wat voor het vijfde jaar op rij op of onder het inflatieniveau ligt. Uit een landelijke bedrijfsvergelijking werd in 2005 duidelijk dat Vitens de laagste operationele kosten van Nederland heeft, wat ondersteunt bij het duurzaam vasthouden van de lage tarieven. Dit is vooral mogelijk door de schaalvergroting tot Vitens in 2002. Het hieruit gerealiseerde synergievoordeel bedraagt jaarlijks ruim 32 miljoen euro. De medio dit jaar verwachte fusie met de waterbedrijven van Utrecht en Flevoland leidt tot verdere kostenvoordelen voor de klant. In het verslagjaar bleven de investeringen in de goede kwaliteit en de beschikbaarheid van water onverminderd hoog met een bedrag van 92 miljoen euro. Daarmee zullen eind
2006 nagenoeg alle klanten van Vitens voorzien kunnen worden van zacht en ontkleurd water.

Financiële resultaten
Na aftrek van het te behalen preferent dividend behaalde Vitens in 2005 een resultaat van 40,7 miljoen euro (2004: 36,5 miljoen euro) bij een netto-omzet van 305,4 miljoen euro(2004: 300,5 miljoen euro). Het eigen vermogen bedroeg na afloop van het boekjaar 313,5 miljoen euro(2004:
279,1 miljoen euro). De solvabiliteit nam toe tot 36%.

Schaalvergroting
Vitens verzorgt eind 2005 de watervoorziening voor ongeveer 23% van de Nederlandse markt en streeft naar een groei tot 30 à 40% van de Nederlandse markt. In 2005 is een belangrijke stap in deze richting gezet in de vorm van fusiegesprekken met de waterbedrijven Hydron Flevoland en Hydron Midden-Nederland. Dit zal naar verwachting in de tweede helft van
2006 kunnen leiden tot een nieuwe wateronderneming Vitens die met ca. 2,3 miljoen aansluitingen ongeveer 31% van de Nederlandse markt bedient.

Internationale activiteiten
In 2005 zijn de internationale activiteiten van Vitens succesvol verder uitgebouwd, metbelangrijke activiteiten in onder meer Mozambique, Suriname en Ghana. In Mozambique leverde Vitens technische assistentie voor de verbetering van de bedrijfsvoering van drie waterbedrijven in een viertal steden ten behoeve van de drinkwatervoorziening voor ruim 500.000 mensen. In Suriname leverde Vitens een bijdrag aan een boorprogramma voor nieuwe waterbronnen, uitbreiding van het leidingennet, ontwerpen voor nieuwe zuiveringsinstallaties en toezicht bij de uitvoering. In 2005 heeft Vitens met het Zuid-Afrikaanse bedrijf Rand Water een managementcontract verworven voor de stedelijke drinkwatervoorziening in Ghana. Het gaat daarbij om het overnemen van het operationele management van Ghana Water Company dat tussen de 6 à 7 miljoen mensen van water voorziet. Het fondsenwervende programma Water for Life (zie: http://www.waterforlife.nl) verloopt in toenemende mater succesvol. Hiermee kunnen klanten een vrijwillige financiële bijdrage leveren aan waterprojecten van Vitens in ontwikkelingslanden. In 2005 werd hiermee een bedrag van 0,4 miljoen euro opgebracht.

Klanten
In 2005 werden ruim een half miljoen waterklanten in Friesland en een deel van Gelderland vanuit de service-organisatie van Nuon overgeheveld naar Vitens. Deze complexe operatie is uitgevoerd zonder noemenswaardige hinder voor hen. Ook werd voor alle klanten in 2005 een nieuwe website (http://www.vitens.nl) gelanceerd, waarmee zij digitaal zelf een groot aantal transacties kunnen regelen, van het doorgeven van verhuizingen en meterstanden, tot en met het inzien vanhistorische verbruiksgegevens en het overgaan op automatische betaling. De aanpak onder de noemer 'Vers water' verloopt uitermate voorspoedig (zie: www.verswater.nl). Deze is gericht op het informeren over alle wetenswaardigheden rond water, met tevens aandacht voor de relatie tot belangrijke maatschappelijke thema's als gezondheid en ontspanning. Een van de uitingsvormen is de succesvolle lancering van de 'Week van het Water'. die inmiddels ook in 2006 werd gehouden.

Kwaliteit van het water
In 2005 werden nieuwe resultaten van een omvangrijke verbeteraanpak zichtbaar, waarintot en met 2007 ruim 104 miljoen euro geïnvesteerd zal worden. Diverse productie-installaties werden vernieuwd (Culemborg, Druten, Spannenburg, Espelo, Witharen e.d.) en diverse infrastructurele werken werden uitgevoerd, waaronder een grote transportleiding van Arnhem naar Doetinchem.

Innovatie en techniek
In 2005 is het volledig nieuwe, hypermoderne Vitenslaboratorium van start gegaan. Het kenmerkt zich door vergaande automatisering en mechanisering van de logistiek en het laboratoriumproces,in combinatie met een vernieuwd proces van monsterneming en -transport. Ook is met ondersteuning van een tweetal andere partijen een legionella-chip ontwikkeld, die in een aanmerkelijk kortere tijd dan voorheen (24 uur in plaats van 3 dagen) kan aantonen of legionella in water aanwezig is, en zo ja, welke soort het dan betreft. Voor deze vinding bestaat (inter)nationaal grote belangstelling.

Trefwoorden: Jaarverslag, Nutsbedrijven, Watervoorziening

Contact Waterbedrijf Vitens

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share