Benoeming directeur Platteland

Door: Rijksoverheid  02-10-2006
Trefwoorden: Personalia

29-09-2006 - Ir. C. Lever mpa is per 15 november benoemd tot directeur van de Directie Platteland van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hij volgt in die functie ing. K.J. de Ruiter op die directeur van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is geworden.

Kees Lever (52) studeerde Landschapsarchitectuur en Planologie aan de Universiteit Wageningen en rondde daarna de opleiding tot Master of Public Administration aan de Nederlandse school van Openbaar Bestuur te Den Haag af.
Hij vervulde functies bij onder meer de ANWB, de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening en de Rijksplanologische Dienst.
Vanaf 2001 tot heden bekleedde hij successievelijk de functie van directeur Financiën, Strategie en Control bij het Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting en die van directeur Strategie en Kennis bij het Directoraat-Generaal Wonen, beide ressorterend onder het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Trefwoorden: Personalia