Landbouw gebruikt bodem redelijk duurzaam

Door: Rijksoverheid  08-04-2006
Trefwoorden: Landbouw, Akkerbouw, Bodemgebruik

07-04-2006 - De agrarische ondernemers in Nederland gebruiken de bodem redelijk duurzaam. Dat staat in het rapport 'duurzaam bodemgebruik in de landbouw' van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Ondernemers in de landbouw kunnen nog wel duurzamer omgaan met de bodem. Enkele voorbeelden zijn: een betere omgang met archeologische en aardkundige plaatsen, minder diepploegen om de grond te reinigen, tegengaan van bodemdaling in de veengebieden en het voorkomen van bodemverdichting door een beter gebruik van machines.

Het kabinet bracht eind 2003 de 'Beleidsbrief Bodem' uit. Daarin staat dat het kabinet duurzaam bodemgebruik in de landbouw wil bevorderen. Het rapport 'duurzaam bodemgebruik in de landbouw' biedt inzicht in het huidige bodemgebruik door agrariërs en de rol van de overheid.

De ministeries willen duurzaam bodemgebruik stimuleren door kennisontwikkeling en voorlichting aan ondernemers. Er komen vooralsnog geen nieuwe regels voor het bodemgebruik. LTO heeft de handschoen opgepakt en werkt momenteel aan een actieplan om de geconstateerde niet duurzame landbouwpraktijken aan te pakken. Daarnaast wordt er nader onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor het stimuleren van 'bodemdiensten'. Agrariërs zouden bijvoorbeeld beloond kunnen worden voor het anticiperen op de functieverandering van landbouw naar natuur door al voortijdig minder te bemesten. Er komt een vervolgstudie naar andere factoren en actoren, die ook invloed hebben op het duurzaam gebruik van de bodem door de agrariër.

Trefwoorden: Akkerbouw, Bodemgebruik, Landbouw