Meerjarenafspraak stimuleert kenniscirculatie en innovatie groen onderwijs

Door: Rijksoverheid  21-06-2006
Trefwoorden: Onderwijs, Landbouw, Groene Kennis Coöperatie

20-06-2006 - Kenniscirculatie tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven is essentieel voor de kenniseconomie, die het kabinet nastreeft. Dit geldt bij uitstek voor de groene sector. Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil daarom betere samenwerking bij verspreiding van kennis en vernieuwing in het groene domein. Hij ondertekent vandaag de Meerjarenafspraak LNV 2006-2010 met de Groene Kennis Coöperatie (GKC)1.

Voor de continuïteit en kwaliteit van het groene onderwijs is samenwerking tussen de instellingen zelf maar ook met het bedrijfsleven noodzakelijk. Minister Veerman noemt dit 'de kleinschaligheid grootschalig organiseren'. LNV-sectoren veranderen in hoog tempo. Het groene onderwijs kenmerkt zich door een goede landelijke spreiding en een onderwijsondersteuning met ICT-voorzieningen. De Meerjarenafspraak waarborgt beide punten. Dit gebeurt binnen het raamwerk van het algemene OCW-onderwijsbeleid.

LNV stimuleert kenniscirculatie via allerlei 'arrangementen' die praktijk, wetenschap en onderwijs verbinden. De GKC-instellingen gaan samen werken aan een adequate organisatie en kennismanagement via twee programma's: 'de School als Kenniscentrum' en 'Ontsluiten van publieke kennis'. Met name het HBO heeft een belangrijke rol bij het verbinden van het midden- en kleinbedrijf en de onderzoekswereld.

Het ministerie handhaaft het huidige LNV-onderwijsbudget van circa 50 miljoen euro per jaar. De instellingen kunnen gebruik maken van regelingen en basisfinanciering volgens het algemeen onderwijsbeleid (OCW). Daarnaast heeft LNV 5 tot 10% van het budget voor beleidsondersteunend onderzoek bestemd voor het verspreiden van kennis, onder andere naar en met het groen onderwijs. De Meerjarenafspraak biedt de scholen de ruimte om het groene onderwijs beter aan te laten sluiten bij regionale wensen en eisen.

1De volgende LNV-kennisinstellingen werken samen in de Groene Kennis Coöperatie: Aeres, AOC Clusius College, AOC De Groene Welle, AOC Friesland, AOC Het Holland College, AOC Limburg, AOC Oost, AOC Terra, AOC Wellant College, Edudelta Onderwijsgroep, HAS Den Bosch, Helicon Opleidingen, Hogeschool Inholland Delft, ROC West Brabant Prinsentuin College, ROC Landstede, Stoas Hogeschool, Van Hall Larenstein en Wageningen UR.

Trefwoorden: Groene Kennis Coöperatie, Landbouw, Onderwijs,