Miljard euro voor Nationaal Landschap Groene Hart;Slechts beperkt woningbouw mogelijk.

Door: Rijksoverheid  25-04-2006
Trefwoorden: Landbouw, Milieu, Groene Hart

De drie Groene Hartprovincies en het Kabinet zijn het vandaag eens geworden over een Uitvoeringsplan voor het Groene Hart. Het Groene Hart is het Nationaal Landschap in de Randstad, zoals beschreven in de Nota Ruimte. Kwaliteit en open landschap staan voorop, verstedelijking kan slechts zeer selectief plaatsvinden. De partijen zijn het eens over de noodzaak om een miljard euro te investeren in het Groene Hart. Daarmee komt er een stevige financiële basis onder de inrichting van dit Nationaal Landschap in de Randstad.
Dat is de uitkomst van de bespreking van het concept-Uitvoeringsplan voor het Groene Hart. De Stuurgroep Groene Hart van de drie provincies heeft het concept op 24 april 2006 voorgelegd aan minister Veerman, de coördinerend bewindsman voor het gebied. Het geld komt voor een belangrijk deel uit de beschikbare middelen van rijk en provincies voor het landelijk gebied, de wateropgave en de infrastructuur. Het bedrag is inclusief een kleine 200 miljoen euro aan concrete projectfinanciering, die kabinet en provincies verwachten van gemeenten, waterschappen en marktpartijen. Stuurgroep voorzitter (en gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland) Lenie Dwarshuis: “Met deze afspraken ligt er een zeer geloofwaardig Uitvoeringsplan. Dit betekent een mijlpaal voor het behoud en de versterking van het Groene Hart” Kwaliteit en ambitie Minister Veerman: “Je investeert in het Groene Hart of niet! “ Kabinet en provincies zijn het erover eens dat kwaliteit centraal moet staan bij de plannen voor het Groene Hart. De ambities liggen hoog. De provincies gaan met steun van het rijk samen met gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties een Kwaliteitsatlas maken. Het is een instrument om kwaliteitseisen duidelijk vast te leggen en streng te bewaken. In aanvulling op de nu gemaakte afspraken zal er in de toekomst naar schatting nog een investeringsbehoefte van 750 miljoen euro van Rijk en regio’s op tafel komen. Gezamenlijk doel is om dit bedrag bij de komende kabinetsformatie op de agenda te zetten. Bijdragen zouden ook moeten komen uit Europese fondsen en andere Pagina 2/3 2 rijksmiddelen en uit gezamenlijke investeringen met gemeenten en private partijen. Het realiseren van icoonprojecten als wervende voorbeelden staat centraal in de plannen. In het concept-Uitvoeringsplan hebben de provincies de ambities en doelstellingen voor de icoonprojecten en beleidsthema’s uit het vorig jaar opgestelde Ontwikkelingsprogramma verder uitgewerkt voor de periode tot 2013 en verder. Bodemdaling en de wateropgave vragen om structurele veranderingen in de inrichting van de veengebieden. Bestaande en waar mogelijk nieuwe vormen van landbouw blijven de belangrijkste drager van het open landschap, dat grote delen van het Groene Hart kenmerkt.
Toegankelijkheid van het Groene Hart voor toerisme en recreatie zijn van groot belang voor het functioneren van de Randstad en voor de vitaliteit van het Groene Hart zelf. Natuurontwikkeling en toekomstvaste landbouw, toeristisch-recreatieve infrastructuur en aanpassing van het watersysteem vergen de grootste investeringen. De drie provincies en het rijk zijn het erover eens dat ook op het gebied van wonen en werken de kwaliteit van het Groene Hart voorop moet staan. Tegelijkertijd moet het Groene Hart een economisch en sociaal vitaal gebied blijven. Dat betekent, dat woningbouw voor de eigen bevolking mogelijk moet zijn, zoals dat nu is vastgelegd in het zogenaamde migratiesaldo nul. Dan gaat het wel om een maximum van 35.000 woningen, conform de Nota Ruimte. Dat betekent dat alleen uiterst selectief bouwen mogelijk is in het Groene Hart en waar dat gebeurt de kwaliteitseisen hoog zijn.
De provincies gaan zich inzetten om hierover met de gemeenten tot heldere afspraken te komen en bij bestaande en nieuwe plannen te zorgen voor strikte bewaking en handhaving. Dialoog Op basis van uitkomsten van het overleg met het Kabinet wordt het concept- Uitvoeringsplan aangepast en vervolgens gaat de Stuurgroep van de drie provincies de komende maanden de dialoog aan in de verschillende deelgebieden van het Groene Hart. Doel is met gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties de verdere uitwerking van de plannen te bespreken en stappen te zetten richting de uitvoering. Het Uitvoeringsprogramma wordt in juni op een bestuurlijke conferentie aan het Kabinet gepresenteerd. Na de zomer wordt het Uitvoeringsplan ter besluitvorming voorgelegd aan de drie Provinciale Staten.

Trefwoorden: Groene Hart, Landbouw, Milieu