Persbericht DLG - Jaarverslag 2005 Dienst Landelijk Gebied

Door: Rijksoverheid  08-06-2006
Trefwoorden: Landbouw, Jaarverslag, Glastuinbouw

08-06-2006 - De Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft in 2005 voor 285 miljoen euro omgezet aan grondaankopen, en ruim 92 miljoen euro uitgegeven aan landinrichtingsprojecten. Daarnaast heeft DLG voor 43 miljoen euro aan subsidies verstrekt. Verder heeft DLG als betaalorgaan voor het Plattelandsontwikkelingsprogramma 50 miljoen euro uitbetaald aan Europese cofinanciering. In 2005 bestond DLG 70 jaar.

Verworven gronden
In 2005 heeft DLG voor zijn opdrachtgevers (met name de provincies) ruim 285 miljoen euro omgezet aan grondaankopen. In totaal gaat het om 8.800 hectare. Door het verwerven van gronden worden beleidsdoelen van rijk en provincies voor natuur, landschap en recreatie gerealiseerd. Een van de resultaten van de grondverwerving was een grondtransactie van in totaal 2.300 hectare, die DLG in samenwerking met Domeinen en Fortis Vastgoed heeft gerealiseerd in opdracht van de provincie Zuid-Holland en het ministerie van LNV. Voor DLG was dit een van de grootste transacties sinds jaren. Een ander belangrijk project is de (veelal groene) herontwikkeling van militaire terreinen die het ministerie van Defensie niet meer nodig heeft. De komende jaren geeft DLG aan 53 van dit soort terreinen nieuwe invulling.

Landinrichting en reconstructie
DLG heeft 92 miljoen euro besteed aan landinrichtingsprojecten en besteedde bijna 9 miljoen euro aan de reconstructie. Zo heeft de dienst onder andere een flinke steen bijgedragen aan de vertaling van reconstructieplan Salland-Twente naar uitvoerbare projecten. In de zuidelijke reconstructieprovincies heeft DLG negen integrale kavelruilen opgestart, een nieuwe vorm van kavelruil die succesvol blijkt.

Betaalorgaan en subsidies
Als betaalorgaan voor het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) heeft DLG ruim 50 miljoen euro aan Europese cofinanciering uitbetaald. Het geld ging onder andere naar waterbeheersingsprojecten, milieubehoud en dierenwelzijn, dorpsvernieuwing en projecten in de toeristisch-recreatieve sfeer. Daarnaast verstrekte DLG voor 43 miljoen euro aan subsidies voor projecten op het gebied van onder andere gebiedsgericht milieubeleid, reconstructie, verdrogingsbestrijding, recreatie om de stad, waterbeheer en glastuinbouw.

Advies en geo-informatie
DLG ontwikkelt zich steeds meer tot een adviseur in het landelijk gebied. In 2005 adviseerde de dienst onder andere over de uitvoeringscontracten tussen Rijk en provincie. Op internationaal gebied adviseert DLG buitenlandse overheden op het punt van plattelandsontwikkeling. Zo is in 2005 is een start gemaakt met projecten in Turkije en Polen.
Op het gebied van geo-informatiesystemen (GIS) heeft DLG haar competentie uitgebreid met de start van het GIS Competence Center. Het doel van dit center is: kennisbundeling, informatie-uitwisseling en het realiseren van op maat gemaakte visualisaties en kaarten.

Het jaarverslag 2005 van DLG is op te vragen via het informatiecentrum DLG: 030-2756749.
Bijlagen : Jaarverslag 2005

Trefwoorden: Dienst Landelijk Gebied, Glastuinbouw, Jaarverslag, Landbouw, Landinrichtingsprojecten, Milieubeleid, Waterbeheer, Waterbeheersingsprojecten,