Task force duurzame Noordzeevisserij voor vissen met tegenwind

Door: Rijksoverheid  28-04-2006
Trefwoorden: Landbouw, Economie, Visserij

27-04-2006 - Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft vandaag het advies 'Vissen met tegenwind' van de Task Force Duurzame Noordzeevisserij in ontvangst genomen.

De visserijsector bevindt zich in economisch zwaar weer. Ook in de toekomst zal er veel op de sector afkomen. De visserijsector staat voor een aantal zware opgaven, en dat in een voortdurend veranderende omgeving. De belangrijkste opgave is te komen tot een aanzienlijke verbetering van opbrengst van de bedrijven en tegelijkertijd te werken aan een duurzame visserij, waarbij vangsten in evenwicht zijn met de natuurlijke productie van de zee.

Centraal in het rapport staan de opgaven voor de ondernemers om met deze veranderingen om te gaan. Ondernemerschap is daarbij essentieel. De visie van de Task Force is dat er slechts een toekomst is voor ondernemers die een duidelijke keuze willen maken voor verandering en die in staat zijn deze keuze te realiseren. Met de titel 'Vissen met tegenwind' geeft de Task Force aan ervan overtuigd te zijn dat, hoewel dat niet voor iedere visser zo zal zijn, de sector als geheel wel sterker uit de huidige crisis zal komen.

Het rapport noemt drie gebieden waaraan voorrang gegeven moet worden, namelijk het terugbrengen van de kosten in de sector, het verminderen van de effecten van de visserij op de natuur, en het verbeteren van de opbrengsten door meer in te zetten op kwaliteit.

De Task Force biedt de Noordzeevisserij zes concrete oplossingsrichtingen.

  1. Hoewel platvis en vooral tong waarschijnlijk van groot economisch belang voor de Nederlandse zeevisserij blijft, moeten ook de mogelijkheden voor andere vissoorten en andere vismethoden worden verkend.
  2. Voor de huidige wijze van platvisvisserij, met alleen de traditionele boomkor, is geen duurzame toekomst weggelegd.
  3. Er is toekomst voor een rendabele visserij met minder effecten op natuur en milieu en met een betere energiebalans.
  4. Maatschappelijke acceptatie is noodzakelijk voor de toekomst van de Noordzeevisserij. Hiertoe moet een convenant tussen de sector en maatschappelijke organisaties gesloten worden, en daarmee een 'licence to produce'.
    Versnippering in de vissector leidt tot minder slagkracht. Daarom is meer samenwerking noodzakelijk zowel tussen ondernemers in de visserij als in de keten.
  5. Voor de middellange termijn is een investeringsprogramma van 300 à 400 miljoen euro nodig.
  6. Innovatieve ondernemers hebben de toekomst en moeten gestimuleerd worden hun ideeën uit te voeren. Een op te richten Visserij Innovatie Platform zal hier behulpzaam bij zijn.

De Task Force Duurzame Noordzeevisserij is eind 2005 door Veerman ingesteld. De opdracht aan de Task Force was een economisch en ecologisch duurzaam perspectief te ontwikkelen voor de Noordzeekottervloot. Welke veranderingen zijn er nodig in de structuur en de organisatie van de Noordzeevisserij om te komen tot een economisch gezonde bedrijfstak die duurzaam opereert? De Task Force bestaat uit vertegenwoordigers van de visserijsector, onderzoek, Productschap Vis, NGO's, en het ministerie van LNV.

Het rapport Vissen met tegenwind

Trefwoorden: Economie, Landbouw, Noordzeekottervloot, Visserij, Visserijsector,