Uitvoering afspraken duurzame gewasbescherming goed op stoom

Door: Rijksoverheid  25-04-2006
Trefwoorden: Gewasbescherming, Landbouw, Akkerbouw

24-04-2006 - De implementatie van het Convenant Duurzame Gewasbescherming verloopt voorspoedig. Dit schrijft minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag mede namens staatssecretaris Van Geel van Milieu in een brief aan de Tweede Kamer.

De implementatie van het Convenant vindt plaats op basis van 26 afspraken die in 2003 zijn vastgelegd. Alle afspraken worden uitgevoerd en er is een goede samenwerking tussen de partijen in het convenant. Met name als het gaat om het behalen van milieuwinst door innovatie en stimulering van geïntegreerde gewasbescherming worden goede resultaten geboekt. Voorbeelden hiervan zijn het project 'Schone bronnen, nu en in de toekomst', dat moet leiden tot het opheffen van knelpunten in de drinkwatervoorziening en de kwaliteit van het oppervlaktewater, en het project 'Telen met toekomst', dat knelpunten moet wegnemen in de kennis over geïntegreerde gewasbescherming.
Eind 2006 voeren de convenantspartners een tussentijdse evaluatie uit van het Convenant waaruit zal blijken hoe ver de milieubelasting al is teruggebracht en of aanpassing van de afspraken nodig is. Bij deze evaluatie zal gebruik worden gemaakt van de tussentijdse evaluatie die het Milieu en Natuur Planbureau (NMP) op dit moment uitvoert van de Nota Duurzame Gewasbescherming. Het MNP maakt hierbij gebruik van de Nationale Milieu Indicator (NMI) en van waterkwaliteitsmetingen.
In 2006 zetten de convenantspartijen onder andere sterk in op kennisontwikkeling en kennisverspreiding, en op de certificering van telers en gewasbeschermingshandel. Verder gaat de overheid in 2006 over tot het openbaar maken van residuonderzoeken op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen.
De convenantspartners streven naar een duurzaam gewasbeschermingsbeleid als bijdrage aan een duurzame landbouw. Dit gebeurt op een manier die bedrijfseconomisch verantwoord is en de concurrentiepositie van de Nederlandse land- en tuinbouw ten opzichte van die in de omringende EU-landen niet onevenredig onder druk zet. De partijen hebben afgesproken dat in 2010 de milieubelasting met gewasbeschermingsmiddelen met 95% is gereduceerd ten opzichte van de situatie in 1998.
Het Convenant Duurzame Gewasbescherming staat onder voorzitterschap van de heer J.G.M. Alders en bestaat uit de volgende partijen: ministerie van LNV, ministerie van VROM, LTO Nederland, Plantum NL, Nefyto, Agrodis, Vewin, en Unie van Waterschappen.
Zie ook de brief aan de Tweede Kamer op http://www.minlnv.nl 
Voor meer informatie over duurzame gewasbescherming zie nota 'Duurzame gewasbescherming. Beleid voor gewasbescherming tot 2010' op de website van het ministerie van LNV.

Trefwoorden: Akkerbouw, Convenant, Gewasbescherming, Landbouw