Veerman stelt vraagbaak in voor info over huisdieren

Door: Rijksoverheid  16-05-2006
Trefwoorden: Landbouw, Gezelschapsdieren, Dierwelzijn

15-05-2006 - Minister Veerman stelt een startsubsidie beschikbaar voor een Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren. Dit centrum moet hét onbetwistbare aanspreekpunt worden voor de burger op het gebied van het houden van gezelschapsdieren. Het centrum zal als onafhankelijke bron heldere en betrouwbare informatie leveren die de burger in staat stelt zijn zorgplicht voor het gezelschapsdier goed te vervullen. Bovendien zal een goed geïnformeerde en bewuste koper van huisdieren ook kritisch moeten zijn ten opzichte van de fokker en handelaar, wat bijdraagt aan een gezonde handel en fokkerij. Voorwaarde is dat naast het ministerie van LNV betrokken partijen structureel bijdragen, waarbij de onafhankelijkheid van het centrum niet in het geding komt.
Daarnaast heeft minister Veerman besloten een lijst op te stellen van huisdieren die niet mogen worden gehouden. Het Forum Welzijn Gezelschapsdieren streeft er naar deze zomer te komen met een voorstel voor deze lijst.

Minister Veerman is van mening dat verbetering en borging van welzijn voor dieren niet afdwingbaar is met regelgeving alleen. Dit geldt niet alleen voor de burger, maar ook voor het bedrijfsmatige deel van de sector. De minister is van mening dat sector een goede borging van het welzijn zelf moet oppakken en daarbij moet vrijwillige certificering het uitgangspunt zijn. De sector heeft aangegeven dat regelgeving noodzakelijk is om de certificatie tot een succes te maken. De minister heeft daarom besloten tot een vrijwillige certificatievariant, met wettelijke voorschriften. Parallel aan het opstellen van certificatienormen stelt de minister een Algemene maatregel van bestuur op, die in de plaats komt van het Honden en Kattenbesluit en die algemene doelvoorschriften bevat. De certificerende instantie houdt toezicht op de gecertificeerde bedrijven en het toezicht van de overheid richt zich vooral op de instellingen die niet deelnemen aan de certificering. Om het certificeringmodel te laten slagen zal de minister de handhavingcapaciteit uitbreiden.

De minister zal géén wettelijke verplichting instellen voor de Identificatie en registratie (I&R) van honden en katten. En verplichte I&R is een zwaar administratief middel, dat zowel voor de burger als voor de overheid extra kosten met zich meebrengt en dat zware eisen stelt aan de handhaving en onderhoud. Wel vraagt de minister aan de Raad voor Dieren Aangelegenheden (RDA) te onderzoeken op welke wijze I&R kan bijdragen aan een efficiëntere bestrijding van zoönosen (ziekten die van dier op mens kunnen worden overgedragen).

Achtergrond
Deze maatregelen zijn een reactie op het rapport 'Gedeelde zorg' van het Forum welzijn gezelschapsdieren. De opdracht aan het Forum was om de resultaten van de werkconferentie (gehouden op 11 november 2004) uit te werken en te komen met een actieplan waarin wordt aangegeven op welke wijze de betrokken partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Dit actieplan heeft minister Veerman op 23 maart j.l. in ontvangst genomen.
Tevens is het een reactie op het rapport 'Naar een effectieve borging van dierenwelzijn' van de interdepartementale werkgroep Bruikbare rechtsorde welzijn gezelschapsdieren. Gekeken is naar de effectiviteit en doelmatigheid van wettelijke instrumenten om het welzijn van gezelschapsdieren te borgen en te bezien of dit welzijn effectiever kan worden verzekerd door gebruik te maken van krachten in de samenleving zelf.

Trefwoorden: Dierwelzijn, Gezelschapsdieren, Landbouw