Veerman wil af van doden van gezonde dieren

Door: Rijksoverheid  19-05-2006
Trefwoorden: Landbouw, Veehouderij

19-05-2006 - Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat hij af wil van het doden van gezonde dieren. De Europese regelgeving schrijft voor dat als een rund waarvan de houder de identiteit niet binnen twee werkdagen kan bewijzen, het dier vernietigd moet worden.

Een wijziging van deze maatregels kan dan ook alleen in Europees verband worden gerealiseerd. 'Ik zie daar ook reden voor. Er is tegenwoordig veel meer bekend over BSE en over de oorzaken. Zo is het aantal BSE-gevallen in Nederland en andere lidstaten sterk teruggedrongen en daarmee ook het aantal te traceren cohorten. Evenzo worden alle runderen ouder dan 30 maanden bij slacht getest op BSE. Deze wijziging in de situatie moet naar mijn mening voldoende reden kunnen zijn voor de Europese Commissie om de sanctiemaatregelen te versoepelen. Daarvoor zal ik me inzetten. Dit past geheel in mijn opvatting dat het doden van in principe gezonde dieren zoveel mogelijk dient te worden voorkomen', aldus Veerman.

Het doden van niet-geïdentificeerde runderen vindt alleen plaats in uitzonderlijke situaties. Iedere veehouder bij wie op zijn bedrijf een niet-geïdentificeerd rund wordt aangetroffen, krijgt de mogelijkheid om fouten te herstellen en de identiteit van een rund alsnog aan te tonen. In de praktijk wordt de rundveehouder een langere periode dan de wettelijke termijn van twee dagen de tijd gegund om de identiteit van het ongeïdentificeerde rund te bewijzen. Daarbij wordt actief meegedacht met de verantwoordelijke houder over de wijze waarop de identiteit van het rund bewezen kan worden.

In 2005 zijn er tijdens bedrijfscontroles 1100 runderen aangetroffen waarvan de identiteit nog tijdens de controle kon worden aangetoond vanuit de administratie. In datzelfde jaar kon bij 300 runderen de identiteit op geen enkele wijze worden aangetoond. Deze dieren moesten om die reden ter destructie worden aangeboden.

Redenen van deze maatregel ten aanzien van niet-geïdentificeerde runderen zijn dat er geen vlees van BSE-runderen in de voedselketen komt, er vanuit dierziektebestrijding runderen getraceerd moeten worden om verspreiding van deze zoönose in te perken en als sanctiemaatregel voor het afdwingen van een goede dieradministratie.

Trefwoorden: Landbouw, Veehouderij